Juridiska föreningen i Finland. Föreningens årsmöte försiggick den 13 december 1937. Härvid återvaldes till föreningens ordförande prof. O. Hj. Granfelt, till ordinarie ledamöter juriskandidaterna Lars Wasastjerna och Gustaf Norrmén, justitierådet O. Möller och justitierådmannen B. C. Carlsson samt till suppleant justitierådet K. Erikson. Till ny suppleant i st. f. förvaltningsrådet K. Kaira, som bortflyttat från Helsingfors, utsågs förvaltningsrådet A. K. Ikkala. Föreningens sekreterare är jurisdoktorn Gunnar Palmgren. Skattmästare är justitierådmannen Lars Gestrin.
    Årsmötet var tillika föreningens 75-års fest, till vilken inbjudits föreningens hedersledamöter och representanter för föreningens filialavdelningar. Ytterligare hade till årsmötet inbjudits universitetskanslern Östen Undén, som höll ett föredrag om »Rättsmissbruk eller s. k. chikan».
    I samband med jubileet hade föreningen beslutit kalla till hedersledamöter Republikens förre president P. E. Svinhufvud, universitetskanslern Östen Undén, professor Fredrik Stang och förre justitiekanslern A. F. Charpentier.
    Föreningens centralavdelning har under året haft sex sammanträden, vid vilka de på föreningens diskussionsprogram upptagna 12 frågorna diskuterats. Vid årsmötet utdelades föreningens pris för vetenskapliga arbeten, vilka pris numera utdelas vartannat år. Det större priset tillföll hovrättsrådet jurisdoktorn R. Beckman för hans avhandling Om fartygsbefälhavarens rättsliga ställning. Det s. k. Falckenska priset, vilket pris jämväl kan utdelas för belönande av nationalekonomiska arbeten, tillföll filosofiedoktorn C. E. Knoellinger. Tvenne pris för uppsatser i föreningens tidskrift utdelades åt justitierådmannen Gunnar Nybergh och jurisdoktorn Gunnar Palmgren.
    Föreningens tidskrift har år 1937 utkommit i sin sjuttiotredje årgång. De tre första numren utkommo under vårens förlopp, medan de tre senare numren sammanförts till en festskrift, som i anledning av 75-årsjubileet utkom till årsmötet. Denna festskrift innehåller uppsatser av 27 författare. Tidskriftens redaktionssekreterare är fortfarande skolrådet, docenten Ragnar Hemmer. Prenumerationsavgiften är från år 1938 90 mark.
    Medlemsantalet i föreningen är 775.

Gunnar Palmgren.