94 NOTISER.    Suomalainen Lakimiesten Yhdistys, Finlands finskspråkiga juristförening, hade årsmöte d. 17 dec. 1937. Sedan föreningens mångårige ordförande prof. B. Sjöström förklarat att han icke önskade bliva återvald, utsågs till föreningens ordförande prof. Kaarlo Kaira. Till vice ordförande utsågs förvaltningsrådet Eino J. Ahla och till ledamöter i styrelsen prof. B. Sjöström, prof. Tapio Tarjanne, justitierådet Y. Lehtonen, justitierådet Y. J. Hakulinen och vice häradshövdingen Lauri Borenius, vilken sistnämnde även fungerar såsom föreningens sekreterare. Föreningens skattmästare är vice häradshövdingen Lauri Norros. Huvudredaktör för föreningens tidskrift Lakimies är justitierådet K. Kaila och dess redaktionssekreterare jur. doktor Tauno Tirkkoncn.
    Föreningen har under året haft sju möten, vid vilka hållits föredrag samt refererats särskilda Högsta domstolens och Högsta förvaltningsdomstolens utslag av principiell natur. Vid årsmötet höll jur. doktor Aatos Alanen föredrag om ämnet: »Ruset såsom straffrättsligt problem». Pris för litterär produktion tilldelades jur. doktorerna Arvo Sipilä, H. Raninen och A. R. Heikonen. Föreningen beslöt begynna samarbete med ungerska juristsammanslutningar samt tillsätta för detta ändamål en kommitté, bestående av 33 kända och representativa jurister.
    Föreningens medlemsantal är 1,001.

Lauri Borenius.

    Finlands Advokatförbund omfattar 12 lokalavdelningar med inalles 350 medlemmar. Varje lokalavdelning har sin styrelse. Förbundets styrelse består av ordföranden, advokaten Lauri Castrén, vice ordföranden, advokaten Hjalmar Hellström, ledamöterna, advokaterna Martti E. Jaakkola, V. Jaakkola, Bertel Taucher, Niilo Solja, Aarne Pajunen, Martti Olsson och O. V. Tissari samt suppleanterna, advokaterna V. Poropudas, Lauri Oja, Aarne Rekola, Vilho Pentikäinen, Justus Ripatti, Leif Schultz, Hanne Kankaanpää, Yrjö Sipari, Bertil Godenhielm, Lars Hornborg, Aimo Eränen, V. F. Nygren och Aarne Anerio. Förbundets sekreterare är professor Bruno A. Salmiala.

    Vid möte i Viborg d. 21 maj 1937 förekom bl. a. föredrag av prof. B. Honkasalo om »Reformering av lagstiftningen ang. fosterfördrivning», referat av advokat Vilho Pentikäinen »Om sittplats för advokaten i rättssalen», av advokat Bertil Godenhielm »Om tagande i bruk av särskild dräkt för advokater tillhörande Finlands Advokatförbund», samt av professor Bruno A. Salmiala »Om polisförhör», allt med efterföljande diskussion.

    Magistraternas och Rådstuvurätternas i Finland förening har begynt sitt fjortonde verksamhetsår under livligt intresse från medlemmarnas sida. Årsmötet hölls i Helsingfors den 16 augusti 1937, varvid som föredragare uppträdde rådmannen B. C. Carlson (»Lundstedts kritik»), borgmästaren Thorwald Bergquist, Västerås (»Om behandlingen av otillräkneliga och i avsaknad av förståndets fulla bruk varande förbrytare i Sverige») och borgmästaren Waldemar Löfman (»Några ord om magistraterna och deras åligganden»). Samtidigt valdes häradshövdingen, f. borgmästaren Otto Lyytikäinen, vilken sedan föreningens stiftande varit dess ordförande och nu avgick, till hedersledamot. Särskilda hemställningar och utlåtanden hava inläm-

NOTISER. 95nats dels till justitieministeriet och riksdagens lagutskott, dels — med anhållan om vissa löneförhöjningar — till de kommunala myndigheterna i 26 av rikets 38 städer. Det fruktbringande samarbetet med Föreningen Sveriges Stadsdomare har fortsatts med utväxling av representanter och föredragshållare.
    Ett nytt förslag — det tionde — till rättegångsreform offentliggjordes i mediet av oktober månad. På begäran av föreningen har justitieministeriet av denna äskat utlåtande angående förslaget. I anledning därav sammankallades föreningen till extra möte i huvudstaden d. 5 dec., då en av styrelsen utsedd föredragande framlade ett detaljerat förslag, vilket med särskilda ändringar av mötet godkändes som utlåtande.
    Medlemsantalet utgör för närvarande 123. Till föreningens avtal om begravningshjälp (5,000 mark per dödsfall) äro 52 personer anslutna.
    Föreningens styrelse består av justitierådmannen Göran Leopold, Helsingfors, ordförande och ombudsman, politierådmannen Yrjö Similä, Helsingfors, vice ordförande, politieborgmästaren Waldemar Löfman, Åbo, justitieborgmästaren Väinö Lumme, Viborg, justitierådmannen Bror Clas Carlson, Helsingfors, och borgmästaren Toivo Aalto-Setälä, Raumo, ledamöter, samt justitieborgmästaren Lauri Talvia, Tammerfors, borgmästaren Alvar Rossi, S:t Michel, och justitierådmannen Axel E. Laxén, Wasa, suppleanter.

G. L.