Föreningen Svensk Avdelning av International Law AssociationVid ordinarie sammanträde d. 25 maj 1937 återvaldes samtliga förutvarande styrelseledamöter med undantag av konsul Th. Alpen, som utgått ur föreningen. I dennes ställe utsågs till styrelseledamot assuransdirektören A. Rinman. Verkställande utskottets ledamöter ha samtliga omvalts. Till revisorer utsågos advokaten Wilhelm Fraenckel och i stället för direktören Charles Dickson, som avlidit, advokaten greve Göran Kalling. Till revisorssuppleant utsågs advokaten Bertil Ahrnborg. Antalet medlemmar i den svenska föreningen är 65, av vilka 45 tillika äro medlemmar i International Law Association.
    Verkställande utskottet har under 1937 till International Law Associations »Committee on Commercial Arbitration» avgivit ett utlåtande angående »Skiljemannaförfarandet i Sverige», författat av justitierådet Algot Bagge. Vidare har inom särskilda av utskottet tillsatta kommittéer behandlats frågan om internationella regler för konkurs samt, i samarbete med representanter för de danska och norska avdelningarna av International Law Association, frågan om neutralas skeppsfart under krig, i vilka ärenden yttrande kommer att avgivas till vederbörande kommittéer inom moderföreningen i London.

    Svenska föreningen för industriellt rättsskydd höll sitt årsmöte d. 15 febr. 1937. Rechtsanwalt Dr. Gustav Schoenberg, Wien, höll ett föredrag om »Die Angestelltenerfindung nach österreischem und internationalem Recht», varefter följde diskussion. I styrelsens sammansättning har sedan 1935 (se SvJT 1936 s. 140) endast inträtt den förändringen, att v. hovauditör B. Barre ersatt v. häradshövdingen G. Huselius, som avböjt återval. Antalet medlemmar är omkring 180.
    Sedan ett antal år har föreningen samt motsvarande föreningar i Danmark, Finland och Norge en fast samarbetsorganisation, som utgiver tidskriften

96 NOTISER.»Nordiskt Industriellt Rättsskydd». Såsom ett utslag av samarbetet hölls d. 13—16 aug. 1937 i Helsingfors Fjärde nordiska mötet för industriellt rättsskydd. Vid detta behandlades ämnena: 1) Besvärsinstans i patentmyndighet med byråchefen dr B. Lindgren, Sverige, som inledare, 2) Klassregistrering för varumärken med ingeniør J. Botolfsen, Norge, som inledare, 3) Näringsidkares rätt att hänföra sig till annans varumärke med Højesteretssagfører A. V. Jørgensen, Danmark, som inledare, 4) Nyhetshinder med professor Kalle Kauppi, Finland, som inledare samt 5) Förslaget till ny finsk patentlag med justitierådet jur. dr Y. J. Hakulinen, Finland, som inledare. I anslutning till diskussionen i sistnämnda ämne beslöt mötet enhälligt att rikta en hemställan till regeringarna i de nordiska länderna om upptagande av officiellt samarbete i syfte att i största möjliga utsträckning uppnå gemensamma meteriella regler på patenträttens område i Nordens länder.