Svensk förening för internationell sjörätt höll under år 1937 ordinarie föreningssammanträde d. 12 maj i samband med den årliga s. k. sjöfartsriksdagen. Därvid förekom överläggningar rörande vissa inom Comité Maritime International utarbetade förslag till internationella konventioner, nämligen angående forum i civila och kriminella sammanstötningsmål samt angående kvarstad å fartyg.
    Till föreningens styrelse för nästkommande fem år valdes justitierådet Algot Bagge, ordf., assuransdirektören Einar Lange, v. ordf., samt konteramiralen Hans Ericson, advokaten Eliel Löfgren, assuransdirektören Axel Rinman, advokaten Carl Schönmeyr och direktören Gunnar Carlson med hovrättsrådet Hugo Wikander och generalkonsuln Axel Ax:son Johnson såsom suppleanter. — Antalet medlemmar utgör omkring 120.

 

    Sveriges domareförbund har icke avhållit något sammanträde sedan årsmötet d. 17 oktober 1936.
    Styrelsen, av vars ledamöter fyra jämte tre suppleanter utses direkt av förbundet, två jämte två suppleanter av var och en av Föreningen Sveriges Hovrättsdomare, Föreningen Sveriges Häradshövdingar och Föreningen Sveriges Stadsdomare samt en jämte en suppleant av Revisionssekreterareföreningen, består av följande ledamöter, nämligen presidenten Birger Ekeberg, ordf., f. d. justitierådet Arthur Lindhagen, v. ordf., rådmannen Edward Ploman, sekreterare och kassaförvaltare, och justitierådet Seve Ekberg, valda av förbundet, samt presidenterna K. Schlyter och G. Bendz, häradshövdingarna Nils Edling och Gustaf Lindstedt, borgmästarna Nils Berlin och Th. Bergquist samt revisionssekreteraren B. Thuresson, valda av föreningarna. Suppleanter äro häradshövdingen Nils Wihlborg, hovrättsrådet Gunnar Nilsson och borgmästaren Ivan Nyborg, valda av förbundet, samt hovrättsråden Anders Renström och E. Leche, häradshövdingarna Ingemar Kramer och John Samuelsson, rådmannen Gustaf Bång och borgmästaren G. Strandell samt revisionssekreteraren Gösta Siljeström, utsedda av föreningarna.
    Förbundets medlemmar äro dels alla i de ovan nämnda föreningarna inskrivna medlemmar, dels ock 34 direkt till förbundet anslutna medlemmar, därav 24 justitieråd och 4 regeringsråd.