NOTISER. 97    Föreningen Sveriges häradshövdingar höll d. 16 okt. 1937 sitt ordinarie årsmöte under ordförandeskap av f. d. häradshövdingen Carl Arhusiander. Därvid hölls föredrag av justitierådet N. Gärde över ämnet »Rättegångens allmänna förlopp enligt den ifrågasatta rättegångsreformen», varefter diskussion i ämnet ägde rum. Å sammanträdet förekom därjämte överläggning i frågan om förmynderskapsböckernas uppläggande enligt lösbladssystem, varefter uppdrogs åt föreningens styrelse att ingå till K. M:t med hemställan om föranstaltande av utredning angående rätt för häradshövdingarna att anordna förmynderskapsböckerna enligt nämnda system.
    Vid mötet fattades beslut om sådan ändring i föreningens stadgar, att antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen skulle ökas från sex till sju, vilka skulle utses utan särskild fördelning mellan hovrätternas jurisdiktionsområden, samt att styrelsens ordförande och vice ordförande skulle väljas direkt av föreningen i stället för såsom f. n. av styrelsen.
    Under år 1937 har styrelsen i anledning av särskilda remisser avgivit und. yttranden bl. a. över förslag till revision av förvarings- och interneringslagarna, förslag till vissa lagstiftningsåtgärder till motverkande av överdriven skuldsättning inom jordbruket, 1936 års domsagokommittés utredning ang. de rättsbildade domsagobiträdenas anställnings- och avlöningsförhållanden, förslag till ändrad lagstiftning om sammanträffande av brott samt förslag ang. ändrad lydelse av 66 § i lagen om expropriation.
    Antalet ledamöter i föreningen utgör 120. förutom två hedersledamöter.

    Föreningen Sveriges stadsdomare avhöll ordinarie årsmöte i Stockholm d. 25 sept. 1937 under ordförandeskap av borgmästaren Gunnar Fant i Stockholm under första delen av förhandlingarna och därefter, i anseende till förhinder för Fant, av borgmästaren Thorwald Bergquist i Västerås. Med anledning av att föreningen i år kan se tillbaka på en tjugufemårig verksamhet hade åt mötet givits en särskild högtidlig prägel. Bland inbjudna jurister märktes t. f. chefen för justitedepartementet statsrådet Levinson, presidenterna Ekeberg och Schlyter, ett flertal av de högre ämbetsmännen i justitiedepartementet, representanter för övriga svenska domareföreningar och för Sveriges Advokatsamfund samt justitierådmännen Göran Leopold och Bror Clas Carlson i Helsingfors såsom representanter för Magistraternas och Rådstuvurätternas i Finland förening.
    Vid mötet gav styrelsens ordförande borgmästaren Walter Kant i Uppsala en återblick över föreningens verksamhet under de gångna 25 åren. Därjämte hölls föredrag av borgmästaren Bergquist om »En reformerad hyreslagstiftning» och av rådmannen Carlson om »Luckor i rätten». Avgående styrelsen och dess presidium (se SvJT 1936 s. 143) omvaldes för tiden till nästa ordinarie årsmöte. I anledning av väckt förslag om gemensamma möten med stadsdomareföreningen och förenämnda finska förening beslöt föreningen, med uttalande av sin anslutning till tanken på sådana möten, att uppdraga åt styrelsen att närmare undersöka frågan.
    Under tiden mellan nu ifrågavarande och närmast föregående årsmöte har styrelsen i anledning av inkomna remisser avgivit yttranden i följande ämnen, nämligen ang. förslag till revision av förvarings- och interneringslagar-

 

7—387004. Svensk Juristtidning 1938.

98 NOTISER.na m. m., ang. framställning hos justitieombudsmannen om åtgärder i syfte att ernå en enhetlig praxis vid uttagande i vissa fall av lösen- och stämpelavgifter, ang. i riksdagen väckt motion om befrielse för nykterhetsnämnder och alkoholistanstalter från skyldighet att i vissa fall erlägga stämpelavgift m. m. ävensom ang. framställning hos chefen för finansdepartementet om utredning ang. revision av gällande bestämmelser rörande uppbörd och redovisning av stämpelmedel.
    Föreningen deltog genom utsedda representanter i den finska föreningens årsmöte i Helsingfors d. 16 aug. 1937.
    Antalet medlemmar i föreningen utgör 201.