Norra avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll ordinarie möte å Handelskammaren i Gävle d. 19 mars 1938. Till ledamöter i styrelsen utsågos hrr Adolf Sjöberg i Östersund, ordf., Gunnar Fogelqvist i Sundsvall, Diderik Cappelen-Smith i Östersund, sekr., Göran Hultin i Gävle och Volter Sjöberg i Örnsköldsvik med hrr Albert Hansson i Härnösand, Sten Palmgren i Skellefteå och John Nordstrand i Sundsvall till suppleanter. Vidare valdes till ledamöter av Sveriges advokatsamfunds nämnd hrr Oskar Hjertquist i Härnösand, Erik Selander i Östersund och Sven Hallström i Umeå och till suppleanter i nämnden hrr Oliver Öhnell i Gävle, Olof Rödöö i Östersund och Rudolf Ahlgren i Umeå. Efter dagens förhandlingar hölls föredrag av samfundets sekreterare, advokaten G. Bomgren över ämnet »Om rättegångskostnader». Avdelningen räknade vid årsskiftet 43 medlemmar.

 

    Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksinstitution hade d. 22—24 sept. 1938 ordinarie årsmöte i Linköping. Vid mötet förekommo frågor om inskrivningsdomares debiteringssätt i dödnings- och relaxeringsärenden, domares anteckningsskyldighet beträffande inteckningar som vid exekutiv auktion fallit utom köpeskillingen, från justitiedepartementet remitterat förslag till anmälan om upphört innehav av intecknad fordringshandling, arbetares förmånsrätt enligt H. B. 17:4, dödad förkommen inteckningshandlings ersättande med ny inteckningshandling, belåning hos hypoteksföreningarna och av sekundärlånenämnden av sämjedelade fastigheter, utsträckt möjlighet till skogsbelåning, sparbankernas rätt att utlämna bundna inteckningslån samt av hypoteksbanken medgivna lättnader vid förtidskonvertering av hypotekslån. — Vid mötet kallades hypoteksbankens chef bankdirektör Erik v. Hofsten till hedersledamot av föreningen. Medlemmarnas antal är, hedersledamöter inberäknade, 22. Ordf. och sekr. är f. d. hypoteksombudsman Elis N. Carlgren, Stockholm, v. ordf. ombudsman Otto Amnéus, Linköping. Till suppleant för sekr. nyvaldes ombudsman Holger Sandelin, Härnösand. Föreningens förhandlingar tryckas och finnas till salu hos Nordiska bokhandeln, Stockholm, och ombudsman Carlgren.

 

    Bankjuristernas förening har under året hållit fyra sammanträden, nämligen d. 28 maj, d. 6 okt., d. 14 nov. samt d. 16 dec. Vid sammanträdena ha förekommit: referat av rättsfall med åtföljande diskussioner, förberedande av det yttrande föreningen hade att avgiva med anledning av remiss av en inom justitiedepartementet upprättad promemoria om grunderna för en lagstiftning angående ideella föreningar samt föredrag av bankombudsmannen Axel Åström över ämnet »Avbetalningsköp såsom underlag för krédit».
    Dess styrelse består av bankdirektören Gustaf Rabe, Skandinaviska kredit-

 

102 NOTISER.aktiebolaget, ordf., v. auditören Å. J. T. Bergqvist, Skaraborgs enskilda bank aktiebolag, v. ordf., bankombudsmännen Rudolf Lindh, Stockholms enskilda bank aktiebolag, och Erik Burling, Aktiebolaget Svenska handelsbanken, referenter; bankombudsmannen frih. Sven Raab, Stockholms intecknings garanti aktiebolag, sekr., och bankombudsmannen Axel Möller, Aktiebolaget Göteborgs bank, klubbmästare. Föreningen omfattar 45 medlemmar.