Föreningen Sveriges landsfogdar har under innevarande år hållit två sammanträden, båda i Stockholm, nämligen ordinarie års sammanträde d. 24maj och extra sammanträde d. 10 sept. Styrelsen består av landsfogdarna Henrik Enhörning, ordf., Carl Oskar Linell, v. ordf. och kassaförvaltare, Gustaf Persson, sekr., Gerhard von Sydow och Otto Rosengren; suppleanter äro landsfogdarna Curt d'Orchimont, Allan Grauers och Alvar Ekstrand. Föreningen har 29 medlemmar.

 

    Juristföreningen i Stockholm har under år 1938 sammanträtt d. 25 febr. med föredrag av Staatssekretär Dr. Fr. Schlegelberger över »Das neue deutsche Erbhofrecht», d. 20 maj med föredrag av prof. Olof Kinberg över »Med Howard League på inspektion av straffanstalterna i Balkanländerna», samt d. 18 nov. med föredrag av borgmästaren Thorwald Bergquist över »Förslaget till reviderad hyreslagstiftning». Dessutom ha juristföreningens medlemmar ägt deltaga i ett av stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund d. 31 maj anordnat sammanträde, därvid föredrag hållits av lettiske justitieministern H. Apsits över »Lettlands Gerichte».
    Vid sammanträdet d. 20 maj omvaldes till v. ordf. hovauditören Carl Ljungholm samt till övriga ledamöter i styrelsen bankombudsmannen Axel Åström, sekr. och kassaförvaltare, justitierådet Nils Alexanderson, prof. Nils Stjernberg, borgmästaren Gunnar Fant, advokaten Otto Lagerström och t. f. revisionssekreteraren Walter Behrman, varjämte i stället för rådmannen Karl Masreliez, som avlidit, nyvaldes e. hovrättsfiskalen Erik Alexanderson. Till ordf. valdes vid sammanträdet d. 18 nov. justitierådet Emil Sandström. Medlemmarnas antal uppgår till omkring 370.

 

    Jönköpings juridiska förening har under år 1938 sammanträtt två gånger. Vid sammanträde d. 25 maj höll justitierådet Emil Sandström föredrag över ämnet »Domstolarna och den nya lagstiftningen om verkställighet av bötesstraff». I anslutning till sammanträdet hade å Stora Hotellet i Jönköping anordnats en juristfest med damer, i vilken cirka 130 personer deltogo. Vid föreningens andra sammanträde d. 6 dec. hölls föredrag av hovrättsassessorn Nils Regner angående »Den nya lagstiftningen om sammanträffande av brott». Styrelsen har under året utgjorts av presidenten Gunnar Bendz, ordf., hovrättsrådet Arnold Lindman, v. ordf., rådmannen Emanuel Edlund, kassaförvaltare, häradshövdingen Michaël Ehrenborg, advokaten Ragnar Strömbom och hovrättsassessorn Gunnar Bogren, sekr. Antalet föreningsmedlemmar utgör 166.

 

    Föreningen Yngre jurister under Göta hovrätt har under år 1938 sammanträtt tre gånger. Vid sammanträde d. 8 juni höll assessorn Sigurd

 

NOTISER. 103Wildte föredrag över ämnet »Några anteckningar från 1600- och 1700-talens Göta hovrätt». Vid ett d. 7 okt. hållet sammanträde beslöt föreningen att till K. M:t ingiva framställning om rätt till högre ersättning för assessor vid förordnanden i domsaga.
    Till ledamöter av styrelsen för verksamhetsåret 1938—1939 ha utsetts: assessorn Sam. Åseskog, ordf., assessorn John Frostmark, v. ordf., e. fiskalen Ingemar Lilja, sekr. och kassaförvaltare, e. o. assessorn Ragnar Gustafsson och e. fiskalen Hugo Westin. Medlemsantalet utgör omkring 175.