Juristföreningen i Kristianstad avhöll årssammanträde å rådhuset i Kristianstad d. 21 maj 1938. Till styrelseledamöter för en tid av två år omvaldes häradshövdingen Carl Söderström i Ronneby, ordf., samt revisionssekreteraren Erik Lilienberg, rådmannen Nils Kamph, landskamreraren Allan Rietz, advokaten Joel Listander och advokaten Karl Melander, alla i Kristianstad. Samtidigt avhölls på föreningens föranstaltande årssammanträde med Juristföreningen för Skåne och Blekinge, vilken utgör en sammanslutning av Nordvästra Skånes Juristförening, Malmö—Lunds juristförening och Juristföreningen i Kristianstad. Vid de två sålunda samtidigt avhållna sammanträdena närvoro ett fyrtiotal jurister från angivna tre föreningar. Justitierådet Emil Sandström höll föredrag över ämnet »Den nya lagstiftningen om förvandling av bötesstraff». Föreningen har under året haft 24 medlemmar.

 

    Malmö-Lunds juristförening har under år 1938 sammanträtt två gånger, d. 7 okt. och d. 10 dec. Vid den efter förstnämnda sammanträde följande supén berättade föreningens styrelseledamöter presidenten Karl Schlyter och professorn Ragnar Bergendal om »Intryck från rättslivet i Amerika». Prof. Håkan Nial höll vid sammanträdet d. 10 dec. föredrag över ämnet »Något om lagberedningens väntade förslag till ny lag om aktiebolag».
    Till styrelseledamöter för år 1939 ha utsetts prof. Bergendal, ordf., advokaten Lennart Jacobsson, kassaförvaltare, hovrättsassessorn L. G. Ohlsson, sekr., rådmannen Gustaf Stenmarck, sexmästare, häradshövdingen Per von Ehrenheim, hovrättsrådet C. L. Werner och rådmannen S. E. Cronsioe. Föreningens medlemsantal utgör omkring 130.

 

    Nordvästra Skånes juristförening som vid sammanträde d. 2 okt. 1937 firade sitt 25-årsjubileum med mycket stor tillslutning av jurister från skilda håll, även från Själland, har av denna anledning under år 1938 inte avhållit något eget sammanträde, men sammanträden ha ägt rum mellan föreningsmedlemmar och andra juristföreningar såsom juristföreningen i Kristianstad och Fredriksborgs Amts juridiske Forening i Helsingör. Styrelseledamöter äro borgmästaren Joël Laurin i Hälsingborg, ordf., borgmästaren August Munck af Rosenschöld i Landskrona, häradshövding Axel Brunnberg i Klippan samt advokaterna Erich Bunth, sekr. och skattmästare, och Olof Lundqvist, bägge i Hälsingborg. Föreningens medlemsantal uppgår till 45.