104 NOTISER.    Föreningen Yngre Jurister i Skåne och Blekinge sammanträdde till årsmöte d. 10 dec. 1938 å rådhuset i Malmö, varvid till styrelseledamöter för år 1939 utsågos e. hovrättsfiskalerna Hans Johansson, ordf., Olov Hegrelius, v. ordf., Stig Rosengren, sekr., Carl Olof Jönsson och notarien Johan Björling. Efter årsmötet bevistade föreningens medlemmar ett inför Malmö— Lunds Juristförening hållet föredrag av prof. Håkan Nial angående reformeringen av aktiebolagslagen. Medlemsantalet uppgår till inemot 30.

 

    Hallands juristförening har under år 1938 haft två sammanträden, båda i Halmstad. D. 23 maj höll f. d. justitierådet N. Gärde föredrag över ämnet »Om processreformen». Som gäster hade till sammanträdet infunnit sig medlemmar i Nordvästra Skånes juristförening. D. 26 nov. höll föréningen ordinarie årssammanträde, varvid prof. Ragnar Bergendal höll föredrag om »Den nya lagstiftningen angående sammanträffande av brott». Ordinarie åklagare hade beretts tillfälle att närvara, och lands- och stadsfiskaler från skilda delar av länet hade infunnit sig. Föreningens styrelse omvaldes för år 1939 och består av f. d. justitierådet Emil Sundberg, Mostorp, ordf., f. d. borgmästaren Georg Bissmark, Halmstad, v. ordf., samt häradshövdingen Anton Rundqvist, landssekreteraren Gunnar Wennergren, advokaten Valfrid Granqvist och advokaten Olof Hammarskjöld, Halmstad. Till styrelsesuppleanter omvaldes häradshövdingen John Samuelson, Falkenberg, och advokaten jur. dr Karl Hillgård, Halmstad. Även revisorerna, advokaterna Rob. Blomsterwall och Erik Frenne, Halmstad, omvaldes. Vidare återutsågos till kassör advokaten Granqvist samt till sekr. och sexmästare e. hovrättsfiskalen Ragnar Grönwall, Halmstad. Föreningens medlemsantal utgör 56.

 

    Göteborgs juristklubb har under år 1938 haft fem sammanträden, varvid föredrag hållits av prof. Hjalmar Karlgren över ämnet »Om skadeståndsskyldighet vid ogiltiga avtal», av advokaten jur. dr Axel Roos över ämnet »De aktuella frågorna om ändring i skattelagstiftningen», av rådmannen Andreas Cervin över ämnet »Några erfarenheter av den nya tryckfrihetsprocessen», av prof. Hadar Berglund över ämnet »Domstolarna och förenings justisen» samt av advokaten Arne Lyth över ämnet »Minnen och reflexioner från en studievistelse i England». Klubben firade d. 12 nov. sin 50-åriga tillvaro med högtidssammanträde och bankett å Börsen i Göteborg. Som klubbens gäster närvoro landshövdingen Malte Jacobsson, hovrättspresidenten Gunnar Bendz, stadsfullmäktiges i Göteborg ordf. överläraren Ernst Jungen samt ordföranden i Sveriges advokatsamfund advokaten Eliel Löfgren. Vid sammanträdet lämnade klubbens dåvarande v. ordf., rådmannen Herman Baagoe, en redogörelse över klubbens verksamhet allt ifrån dess tillblivelse, varefter prof. Hadar Berglund höll sitt ovan nämnda föredrag. Vid den bankett, som följde efter högtidssammanträdet, höll klubbens ordf., advokaten Karl Axel Vinge, ett tal för klubben samt hälsade klubbens gäster välkomna med ett längre anförande. Vidare talade landshövdingen Jacobsson, presidenten Bendz, f. d. justitieborgmästaren Bernhard Lindberg samt ordf. i Västra avdelningen av Sveriges advokatsamfund advokaten Torsten Setterberg.

 

NOTISER. 105    Till styrelse valdes vid sammanträde d. 6 dec. rådmannen Baagøe, ordf., advokaten Eric Hanse, v. ordf., advokaten Bertil Carlé, sekr., magistratsnotarien Ragnar Bernlöf, kassaförvaltare, notarien Sven Lampers, bibliotekarie, samt notarien Erik Ahlquist, sexmästare. Antalet medlemmar i klubben uppgick vid senaste sammanträdet till 283.