Värmlands läns juristförening. Två sammanträden ha hållits underåret, ett d. 23 april 1938 varvid advokaten Enar Lundström i Karlstad lämnade en redogörelse för processlagberedningens förslag till rättegångsbalk och ett d. 26 nov. då borgmästaren Gunnar Lindskog i Karlstad höll föredrag över ämnet »Förslaget till ny hyreslagstiftning».
    Styrelsen består av borgmästaren Elis Nordenfelt, Kristinehamn, ordf., rådman Harry Jacobsson, v. ordf., länsnotarie Eric Carlsson, skattmästare, advokaten Fritz Helmer, sekr., samt kronokassören Nils Herting, samtliga i Karlstad. Suppleanter äro länsnotarierna Bertil Geijer och Steffan Trysén samt advokaterna Thor Loodin i Karlstad, Olle Jonsson i Torsby och Bertil Berggren i Säffle. Föreningen har omkring 50 medlemmar.

 

    Örebro läns juristförening hade d. 14 dec. 1938 sitt ordinarie årsmöte. Därvid höll häradshövdingen Gustaf Lindquist föredrag om »Min syn på en processreform». Efter föredraget förekom livlig diskussion. Styrelsen har under året utgjorts av landshövdingen Bror C. Hasselrot, ordf., häradshövdingen Gustaf Lindquist, v. ordf., landsfogden Henrik Enhörning, sekr., advokaten Arvid Berggren, kassaförvaltare, rådmannen Gustaf Tisell, borgmästaren Gunnar Bretzner och advokaten Claes Ljung. Häradshövdingen Lindquist, vilken varit föreningens v. ordf. allt från dess bildande, undanbad sig vid årsmötet återval på grund av avflyttning från länet. Han kallades nu till föreningens förste hedersledamot och i styrelsen invaldes i hans ställe häradshövdingen Gunnar Ramstedt. I övrigt omvaldes styrelsen. Föreningen har 65 medlemmar.

 

    Västmanlands juristförening har under år 1938 hållit två sammanträden, d. 20 maj i Sala och den 2 dec. i Västerås. Därjämte har föreningen på inbjudan av Västmanlands läns läkarförening sammanträtt d. 29 okt. i Västerås till åhörande av ett föredrag av medicine doktorn Erik Karlmark om »Fastställande av kroppsskador och föremåls detaljer till kriminologisk identifiering». Vid sammanträdet d. 20 maj besågs bl. a. Sala gruvas museum. Ombudsmannen vid Aktiebolaget Svenska metallverken jur. kand. Erik Genell lämnade en historisk redogörelse för gruvdomstolarna och rådhusrätten i Sala. Vid sammanträdet d. 2 dec. omvaldes styrelseledamöter och revisorer. Föreningens styrelse för år 1939 utgöres av borgmästaren Thorwald Bergquist, ordf., borgmästaren Ivar Hedman, v. ordf., rådmannen Gunnar Hedenström, sekr., drätseldirektören Theofil Öberg, skattmästare, advokaten Frithiof Wiklundh, klubbmästare, samt häradshövdingen Oscar Montelius och advokaten J. Ruben Nyman. Vid sammanträdet d. 2 dec. hölls föredrag av hovrättspresidenten Karl Schlyter över ämnet »Något om den väntade reformen av lösdrivarlagstiftningen». Till åhörande av detta föredrag hade inbjudits landsfiskalerna i länet. Föreningen har 47 medlemmar.