Västerbottens juristförening har under 1938 hållit två sammanträden, det ena i Boden d. 21 maj tillsammans med övre Norrlands juristförbund och det andra i Umeå d. 8 dec. Vid det senare sammanträdet hölls föredrag av advokaten Birger Roos om det nya förslaget till trafikförsäkringslag Föreningens styrelse består av hovrättsrådet Manne Zuhr, ordf., advokaten Sven Hallström, v. ordf., samt dessutom landssekreteraren E. Almgren, häradshövdingen Gudmund Welinder och borgmästaren Thomas Lundquist. Föreningen har omkring 70 medlemmar.

 

    Norrbottens juristförenings ordinarie årsmöte år 1938 avhölls d. 21 maj i Boden i anslutning till Övre Norrlands juristförbunds årsmöte. Vid sammanträdet valdes till ordf. advokaten Bengt Åhrström, Piteå, till v. ordf. häradshövdingen Herbert Fagerström, Boden, till sekr. advokaten Gustav Ekeroth, Boden, samt till klubbmästare länsnotarien Inge Fröberg, Luleå. Antalet ledamöter uppgår till omkring 40.

 

    Juridiska föreningen i Uppsala har under år 1938 sammanträtt sex gånger, varvid föredrag hållits av doc. Henrik Munktell om »Administrativa förfoganden och enskild rätt», doc. Gunnar Heckscher om »Roosevelts försök till domstolsreform i U. S. A.», doc. Folke Schmidt om »Avbetalningshandeln ur socialpolitisk synpunkt», doc. Ivar Agge om »Lösdriveriproblemet», överdirektören Hardy Göransson om »Aktuella fångvårdsfrågor» och advokaten Gudmund Silfverstolpe »I peruk och kappa, ett kåseri om engelska advokater».
    Föreningens styrelse utgöres av prof. Åke Holmbäck, ordf., doc. Åke Malmström, v. ordf., jur. kand. Sten Wetter, sekr., jur. stud. Gösta Hökerberg, bibliotekarie och v. sekr., jur. stud. Michaël Hernmarck, v. bibliotekarie, amanuensen Sigurd Kihlgren, skattmästare, jur. stud. Erik Skiöld, föreståndare för litteraturavdelningen, jur. stud. Hjalmar Petri, klubbmästare, samt jur. kand. Bengt Petri, jur. kand. Bengt Larson, fil. kand. Bo Broman, jur. stud. Ann-Marie Ahlström samt fil. kand. Sverker Åström. Föreningen har för närvarande omkring 400 medlemmar.

 

    Juridiska föreningen i Lund har under år 1938 anordnat följande föredrag: d. 17 febr. om »Juristtjänsterna inom polis- och åklagareorganisationen»

 

108 NOTISER.av landsfogden Otto Rosengren, d. 7 okt. »Praktiskt-medicinska synpunkter på tillräknelighetsfrågorna» av prof. Viktor Wigert, d. 30 nov. »Länstyrelsen, en yrkesorientering» av länsnotarien Evald Kvistberg. Omkring 25 medlemmar av Juridisk Diskussionsklub i Köpenhamn gästade föreningen d. 23—24 april, varvid förekom en diskussion om »Resningsinstitutet». I samband med 1938 års studentriksdag hade anordnats en diskussion om »De juridiska studierna». Styrelsen hade vid utgången av år 1938 följande sammansättning: prof. Karl Olivecrona, ordf., jur. och fil. kand. Sven Larsson, v. ordf., juris studerandena Dan Haagen, sekr., Håkan Strömberg, bitr. sekr., Lorentz Vogel, skattmästare, Gustaf Hoff, klubbmästare, Curt Bengtsson, litteraturförman, samt Nils Hård af Segerstad och Björn Zethræus. Föreningens medlemsantal uppgår till omkring 250.