Fattigvårdsbedrägerierna bland Stockholms arbetslöshetsklientel. I ett av kammarskrivaren hos Stockholms arbetslöshetskommitté, fil. kand. STURE DAHLÉN, nyligen hållet föredrag hos Stockholms stads fattigvårdstjänstemäns förening behandlades förekomsten av bedrägligt förfarande, s. k. fattigvårdsbedrägerier, bland arbetslöshetsklientelet (alltså ej det egentliga fattigvårdsklientelet) i Stockholm under tiden mars 1933—december 1937. Enligt föredragshållarens framställning hade företeelsen icke haft särskilt stor omfattning. Åtskilliga fall av bedrägligt förfarande torde emellertid, trots omsorgsfulla undersökningar beträffande den hjälpsökandes och familjens ekonomiska förhållanden icke hava uppmärksammats och i ett stort antal fall hade det bedrägliga förfarandet, då detsamma ekonomiskt sett varit obetydligt eller stor tveksamhet om bedräglig avsikt förelegat, icke föranlett annan åtgärd än varning och innehållande av understödet längre eller kortare tid.
    Under den nämnda tiden uppgick antalet inregistrerade arbetslöshetsfall till c:a 41,000 och antalet polisanmälda bedrägerier till 203. I understöd (löner till reservarbetare ej medräknade) utgavs under samma tidsperiod såsom författningsenlig arbetslöshetshjälp 15,561,000 kr. och såsom fattigvård åt arbetslösa 7,034,000 kr. eller sammanlagt 22,595,000 kr. Det orättmätigt uppburna — skillnaden mellan vad som vederbörande uppburit i understöd och vad som skulle hava utgivits, om fullständiga och korrekta uppgifter lämnats — uppgår till följande belopp:

ÅrFattigvårds-understödAk-understödsumma  
1933 12,545:15 12,456:20 25,001:35  
1934 10,007:9020,906:7330,914:63  
1935331:—8,258:208,589:20  
1936 174:—1,028:901,202:90  
1937 62:10

62:10

  
 23,120:1542,650:0365,770:18  

 

 

 

110 NOTISER.    De 203 fallen av polisanmälda bedrägerier fördela sig beträffande arten av det bedrägliga förfarandet på följande grupper:

 

Egen inkomst, som ej anmälts ............................................................... 76

Hustruns inkomst, som ej anmälts ........................................................ 71

Annan familjemedlems inkomst, som ej anmälts ................................. 12

Ej uppgivet sparkapital .......................................................................... 13

Livränta, sjukhjälp eller olycksfallsersättning, som ej anmälts ............ 4

Fackföreningsunderstöd, som ej anmälts .............................................. 21

Annan orsak (t. ex. förtigande av familjemedlems bortovaro) ............. 6

 

    I fem av ovanstående fall har förekommit en kombination vad beträffar arten av bedrägligt förfarande, exempelvis i så måtto att såväl inkomst som förmögenhet funnits, utan att anmälan därom gjorts.
    De 203 fallen av företagen polisanmälan ha i angivet antal fall lett till följande resultat:

 

Ingen åtgärd ................................................................................................. 9

Endast ersättningsskyldighet ...................................................................... 28

Ersättningsskyldighet och fängelse (växlande mellan 1 och 5 månader) ... 105

Ersättningsskyldighet och dagsböter (i allmänhet 30 à 40 stycken på 1 á 2 kronor) ....................................................................................................... 60

Ersättningsskyldighet och straffarbete (fängelsestraff förvandlat till
straffar
bete, då vederbörande jämväl dömts för stöld) ............................... 1

 

    Då fängelsestraff förekommit, har i 50 fall villkorlig dom kommit tillanvändning.

Nils Hellichius.