Processlagberedningen. K. M:t har 30 dec. 1938 förordnat assessorn i Svea hovrätt Erik Söderlund att fr. o. m. 1 jan. 1939 vara processlagberedningens sekreterare.

 

    Strafflagberedningen. Med stöd av K. M:ts bemyndigande 6 okt. 1938 har chefen för justitiedepartementet 8 dec. 1938 uppdragit åt tre av strafflagberedningens ledamöter, nämligen jämte ordf. hrr Göransson och Heiding, att inom beredningen till förberedande behandling upptaga frågan om Stockholms rannsakningsfängelse och därmed sammanhängande spörsmål rörande lämpligaste anordnandet av statliga fängelser i Stockholm eller dess närhet ävensom att enligt departementschefens närmare anvisningar träda i förhandling med representanter för Stockholms stad ang. ifrågavarande ämnen.
    Vidare har departementschefen 27 dec. 1938 bestämt att beredningen omedelbart skall upptaga frågan om den rättsliga behandlingen av förbrytare, vilka begått brott under inflytande av rubbad själsverksamhet, samt om revision av strafflagens tillräknelig hetsbestäm melser. I samband därmed skall även behandlas frågan om de reformer i organisatoriskt hänseende, som kunna finnas lämpliga med avseende å sinnesundersökningar av för brott tilltalade samt vård av sinnessjuka brottslingar. Vid fullgörandet av detta uppdrag skall beredningen hava att samråda med följande av departementschefen därför utsedda personer, nämligen advokaten Eliel Löfgren, f. d. prof. Alfred Petrén och överläkaren docenten Torsten Sondén.

 

    Socialdepartementet. Med stöd av K. M:ts bemyndigande 25 nov. 1938 har chefen för socialdepartementet 30 dec. 1938 förordnat assessorn i Göta hovrätt Samuel Åseskog att fr. o. m. 1 jan. 1939 vara sekreterare åt de sakkunniga med uppdrag att verkställa utredning rörande polisväsendets förstatligande (se SvJT 1938 s. 744).

 

    Kommunikationsdepartementet. K. M:t har 16 dec. 1938 förordnat hovrättsrådet i Göta hovrätt Christer Gemzell att fr. o. m. 1 jan. 1939 t. v. biträda inom kommunikationsdepartementet vid beredning av ärenden, som

 

112 PERSONALNOTISER.hava samband med frågan om enhetliggörande av det svenska järnvägsnätet (jfr SvJT 1938 s. 739).