Finansdepartementet. K. M:t har 30 dec. 1938 förordnat hovrättsrådet i Göta hovrätt Olov Rylander att fr. o. m. 1 jan. 1939 tills vidare biträda inom finansdepartementet med de utredningsuppdrag som av departementschefen överlämnas till honom.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 30 dec. 1938 till revisionssekreterare fr. o. m. 1 jan. 1939 utnämnt hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Carl Davidsson samt hovrättsrådet i Svea hovrätt Gösta Lind.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    16 dec. 1938 meddelat förlängda förordnanden fr. o. m. år 1939 såsom ordförande å division för: i Svea hovrätt hovrättsråden O. Arsell (t. o. m. 31 juli 1939), frih. H. v. Rosen (t. o. m. 11 dec. 1939), frih. A. Giertta (t. o. m. 13 juni 1940), frih. H. Nordenskjöld (t. o. m. 30 april 1943), V. Petrén (t. o. m. 31 juli 1943), B. Lundvall, H. Wikander och Th. Sjöfors (de tre sistnämnda t. o. m. år 1943), i Göta hovrätt hovrättsråden C. Rydin (t. o. m. 9 aug. 1938), A. Lindman, B. Aurell och J. Herrlin (t. o. m. år 1943) samt i hovrätten över Skåne och Blekinge hovrättsrådet C. L. Werner (t. o. m. år 1939);
    s. d. till advokatfiskal vid Svea hovrätt fr. o. m. 1 jan. 1939 utnämnt assessorn i hovrätten Olof Bergholtz;
    30 dec. 1938 beviljat presidenten i hovrätten över Skåne och Blekinge Karl Schlyter ledighet 1 jan.—4 juni 1939 för fullgörande av arbete i strafflagberedningen och såsom riksdagsman samt förordnat hovrättsrådet Emil Schartau att under tiden uppehålla presidentämbetet;
    s. d. till assessor i Svea hovrätt förordnat adjungerade ledamoten i hovrätten Gösta Thulin.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har 30 dec. 1938 till vattenrättssekreterare vid Söderbygdens vattendomstol för en tid av tre år fr. o. m. 1 jan. 1939 förordnat assessorn i Svea hovrätt Gösta Thulin.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    16 dec. 1938 förordnat om införande av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden i Gärds och Albo domsaga fr. o. m. 1 jan. 1939;
    30 dec. 1938 förordnat att sekreterare skall under förra halvåret 1939 vara anställd i Ångermanlands mellersta domsaga.

 

    Fastighetsboksarbetet. Enligt till justitiedepartementet ingånget meddelande har arbetet med uppläggande av nya fastighetsböcker för landet under dec. 1938 avslutats beträffande Livgedingets domsaga. Hittills har arbetet slutförts för inalles 8 domsagor, därav 5 under Svea hovrätt, 2 under Göta hovrätt och 1 under hovrätten för Övre Norrland (jfr SvJT 1936 s. 1541937 s. 892 samt 1938 s. 181 o. 621).

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    30 dec. 1938 till borgmästare i Umeå fr. o. m. 1 jan. 1939 utnämnt assessorn vid rådhusrätten i Luleå Gustaf Alexander Johansson;
    s. d. fastställt ny arbetsordning och lönestat för rådhusrätten och magistraten i B o r å s att tillämpas fr. o. m. 1 jan. 1939. Enligt den nya arbetsordningen utökas rådhusrätten och magistraten, som hittills bestått av borgmästare och tre rådmän, med ytterligare en rådman. Av de fyra rådmännen skall en vara civilrådman, en magistratsrådman, en brottmålsrådman och en inskrivningsrådman.

 

    Åklagarväsendet. K. M:t har 16 dec. 1938 till stadsfiskal i Stockholm fr. o. m. 1 jan. 1939 utnämnt bitr. stadsfiskalen därstädes Carl-Axel Åkerman.