LAGAR TILLKOMNA EFTER NORDISKT SAMARBETE.

FINLAND NORGE SVERIGE
Statsrätt    
______ ______ (Lag 1. 10. 1894 om förvärvande och förlust av medborgarerätt.)
______ Lov 8. 8. 1924 om norsk statsborgerrett. Lag 23. 5. 1924 om förvärvande och förlust av svenskt medborgarskap.
Familje- och arvsrätt.    
______ Lov 31. 5. 1918 om indgaaelse og oplosning av egteskap. (Lag 12. 11. 1915 om äktenskaps ingående och upplösning.)
______ Lov 2. 4. 1917 om adoption. Lag 14. 6. 1917 om adoption.
Äktenskapslag 13. 6. 1929 Lov 20. 5. 1927 om ektefellers formuesforhold Giftermålsbalk 11. 6. 1920.
______ ______ Lag 11. 6. 1920 om makes arvsrätt, avlöst genom lag 8. 6. 1928 om arv (2 kap.).
______ Lov 22. 4. 1927 om vergemål for umyndige. Lag 27. 6. 1924 om förmynderskap.
______ ______ Lag 25. 4. 1930 om testamente
Lag 18. 12. 1931 om godkännande av den . . . mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige avslutade konventionen angående indrivning av underhållsbidrag etc. Lov 19. 6. 1931 om inndrivning av underholdsbidrag fastsatt i fremmed stat.  Lag 29. 5. 1931 om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge.

1  Under Island angives inom parentes lagens titel på danska. Eljest betyder parentes kring en lagtitel, att lagen ej längre är i kraft.

LAGAR TILLKOMNA EFTER NORDISKT SAMARBETE.

DANMARK. ISLAND.
Bekendtgørelse 28. 12. 1931 angaaende Danmarks Ratifikation af . . . mark, Finland, Island, Norge og Sverige indeholdende internationalprivatretlige Bestemmelser om Ægteskab, Adoption og Værgemaal etc.  Auglýsing 28. 12. 1931 um gildistöku samnings milli Danmerkur, Finnlands, Islands, Noregs og Svíþjóðar um alþjóðleg einkamålaåkvæði varðandi Konvention mellem Dan- hjúskap, ættleiðingu og lögráð. (Bekendtgörelse 28. 12. 1931 angaaende Islands Ratifikation af. . . Konvention mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige indholdende internationalprivatretlige Bestemmelser om Ægteskab, Adoption og Værgemaal etc.)
______ ______
Bekendtgørelse 4. 10. 1935 angaaende Danmarks Ratifikation af . . . Konvention mellem Danmark, Sverige om Arv og Dødsboskifte. Auglýsing 1. 7. 1935 um gildistöku samnings milli Danmerkur, Finnlands, Islands, Noregs og Svíþjóðar um erfðir og skipti á dánarbúum. (Bekendtgörelse 1. 7. 1935 angaaende Islands Ratifikation af . . . Finland, Island, Norge og Konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om Arv og Dödsboskifte.)
   
Obligationsrätt.  

Lov 6. 4. 1906 om Køb. (Lög 11. 7. 1911 um lausafjårkaup. [Lov 11. 7. 1911 om Köb.])

Lög 19. 6. 1922 um lausafjárkaup. (Lov 19. 6. 1922 om Köb.)
______  

Lov 22. 12. 1908 om Forældelse af visse Fordringer.

______
Lov 8. 5. 1917 om Kommission, Handelsagentur og Handelsrejsende. ______
Lov 8. 5. 1917 om Aftaler og andre Retshandler paa Formuerettens Omraade.

Lög 1. 2. 1936 um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga. (Lov 1. 2. 1936 om Aftaler, Fuldmagt og ugyldige Retshandler.)

Lov 8. 5. 1917 om Køb paa Afbetaling. ______
Lov 13. 4. 1938 om Gældsbreve. ______

LAGAR TILLKOMNA EFTER NORDISKT SAMARBETE.

FINLAND. NORGE. SVERIGE.
Lag 18. 12. 1931 om godkännande av den... mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige avslutade konventionen, innehållande internationellt - privaträttsliga bestämmelser om äkenskap, adoption och förmynderskap etc. Lov 19. 6. 1931 til gjennemførelse av konvensjon ... mellem Norge, Danmark, Finnland, Island og Sverige angaaende visse internasjonalprivatrettslige forhold. Kungl. förordningen 31. 12. 1931 om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap.
______ ______ Lag 9. 6. 1933 om boutredning och arvskifte.
Lag 31. 5. 1935 om godkännande av den mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige avslutade konventionen om arv, testamente och boutredning etc. Lov 16. 3. 1934 om tillegg til lovgivningen om arv og skifte. Lag 1. 3. 1935 om dödsbo efter dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare, som hade hemvist här i riket, m. m., lag s. d. om kvarlåten skap efter den, som hade hemvist i Danmark, Finland, Island eller Norge samt lag s. d. om tillsyn i vissa fall å oskiftat dödsbo efter medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge.
     
Obligationsrätt.    
______  Lov 24. 5. 1907 om kjøb.  Lag 20. 6. 1905 om köp och byte av lös egendom.
______ ______ ______
______ Lov 27. 7. 1896 om Forældelse af Fordringer. ______
______ Lov 30. 6. 1916 om kommission, handelsagentur og handelsreisende. Lag 18. 4. 1914 om kommission, handelsagentur och handelsresande.
Lag 13. 6. 1929 om rättshandlingar på förmögenhetsrättensområde. Lov 31. 5. 1918 om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer. Lag 11. 6. 1915 om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.
______ Lov 21. 7. 1916 om kjøp paa avbetaling Lag 11. 6. 1915 om avbetalningsköp
______ ______ Lag 27. 3. 1936 om skuldebrev.

2—397004. Svensk Juristtidning 1939.

 LAGAR TILLKOMNA EFTER NORDISKT SAMARBETE

DANMARK. ISLAND.
Speciell privaträtt.  
(Veksellov 7. 5. 1880.) (Víxillög fyrir Ísland 13. 1. 1882. [Veksellov for Island 13. 1. 1882.])
   
 Lov 11. 4. 1890 om Varemærker, afløst af Lov 7. 4. 1936. Lög 13. 11. 1903 um vörumerki. (Lov 13. 11. 1903 om Varemærker.)
Lov 1. 3. 1889 om Handelsregistre, Firma og Prokura. Lög 13. 11. 1903 um verzlanaskrár, firmu og prökúruumboð. (Lov 13. 11. 1903 om Handelsregistre, Firma og Prokura.)
Sølov 1. 4. 1892. Siglingalög 13. 11. 1914 með breytingu og viðauka 1. 2. 1936. (Sölov 13. 11. 1914 med Tillægslov 1. 2. 1936.)
______ Lög 2. 11. 1914 um sjövátrygging (Lov 2. 11. 1914 om Söforsikring).
(Lov 23. 4. 1897 om Checks og andre Sigtanvisninger.) (Lög 8. 11. 1901 um tékk-ávísanir. [Lov 8. 11. 1901 om Cheks.])
(Lov 19. 12. 1902 om Lög 20. 10. 1905 um rithöfundarétt og prentrétt.Forfatter- og Kunstner- (Lov 20. 10. 1905 om Forfatterret.)ret.)
(Lov 29.3.1904omLivs-forsikringsvirksomhed.) ______
Lov 1. 5. 1923 om Luftfart. Lög 14. 6. 1929 um loftferðir. (Lov 14. 6. 1929 om Luftfart.)
Sømandslov 1. 5. 1923. Siómannalög 19. 5. 1930. (Sömandslov 19. 5. 1930.)
Lov 15. 4. 1930 om Forsikringsaftaler. ______
Lov 27. 3. 1929 om Ændringer i Soloven. ______
Vexellov 23. 3. 1932 Víxillög 19. 6. 1933. (Veksellov 19. 6. 1933.)

LAGAR TILLKOMNA EFTER NORDISKT SAMARBETE.

FINLAND. NORGE. SVERIGE.
Speciell privaträtt.    
______ (Lov om veksler 7. 5. 1880.) (Växellag 7. 5. 1880.)
______ Lov 26. 5. 1884 om Beskyttelse for Varemærker, avlöst av lov 2. 7. 1910 om varemerker og om utilbørligevarekjendetegn og forretningsnavn (ej nordiskt samarbete), i sin tur ändrad bl. a. genom lag 1. 2. 1936. Lag 5. 7. 1884 om skydd för varumärken, ändrad bl. a. genom lag 23. 3. 1934
     
______ Lov 17. 5. 1890 om Handelsregistre, Firma og Prokura Lag 13. 7. 1887 angående handelsregister, firma och prokura.
______ Lov 20. 7. 1893 om Sjøfarten. Sjölag 12. 6. 1891.
______ ______ ______
______ (Lov 3. 8. 1897 om visse anvisninger [checks].) (Checklag 24. 3. 1898.)
______ (Lov 4. 7. 1893 om Forfatterret og Kunstnerret.) ______
______ Lov 29. 7. 1911 om forsikringsselskaper. (Lag 24. 7. 1903 om försäkringsrörelse.)
 Lag 25. 5. 1923 om luftfart. Lov 7. 12. 1923 om luftfart. Kungl. förordningen 26. 5. 1922 om luftfart samt lag s. d. angående ansvarighet för skada i följd av luftfart.
Sjömanslag 8. 3. 1924.
Sjømannslov 16. 2. 1923.

Sjömanslag 15. 6. 1922.

Lag 12. 5. 1933 om försäkringsavtal. Lov 6. 6. 1930 om forsikringsavtaler. Lag 8. 4. 1927 om försäkringsavtal.
Lag 20. 2. 1931 om redares ansvarighet och om sjöpanträtt. Lov 31. 5. 1929 om forandringer i lov om sjøfarten 20. 7. 1893. Lag 18. 5. 1928 om ändring i vissa delar av sjölagen.
______ ______  Lag 21. 5. 1931 om upplagshus och upplagsbevis.
Växellag 14. 7. 1932. Lov 27. 5. 1932 om veksler. Växellag 13. 5. 1932.

 LAGAR TILLKOMNA EFTER NORDISKT SAMARBETE.

DANMARK. ISLAND.
Checklov 23. 3. 1932. Lög 19. 6. 1933 um tékka. (Lov 19. 6. 1933 om Cheks.)
 Lov 7. 5. 1937 om Ændringer i Søloven samt Lov s. D. om Gennemforelse af den internationale Konvention af 25. August 1924 om Konnossementer. ______
Lov 7. 5. 1937 om Befordring med Luftfartoj. ______
Processrätt.  
(Lov 19. 2. 1861 om Fuldbyrdelse af Domme og Kendelser, afsagte i Sverige.) ______
Bekendtgørelse 10. 5. 1933 angaaende Danmarks Ratifikation af ... Konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om Anerkendelse og Fuldbyrdelse af Domme. Auglysing 11. 4. 1933 um gildistöku samnings milli Danmerkur, Finnlands, Islands, Noregs og Svíþjóðar um viðurkenning döma og fullnægju þeirra. (Bekendtkendtgörelse 11. 4. 1933 angaaende Islands Ratifikation af . . . Konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om Anerkendelse og Fuldbyrdelse af Domme.)
Bekendtgørelse 1. 9. 1934 angaaende Danmarks Ratifikation af . . . Konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om Konkurs. Auglysing 18. 7. 1934 um gildistöku samnings milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar um gjaldþrotaskipti. (Bekendtgörelse 18. 7. 1934 angaaende Islands Ratifikation af Konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om Konkurs.)

 Lov 21. 12. 1938 om Frihed for Arrest og Forbud med Hensyn til Luftfartøjer.

______

  

LAGAR TILLKOMNA EFTER NORDISKT SAMARBETE. 

FINLAND. NORGE. SVERIGE.
Ch cklag 14. 7. 1932. Lov 27. 5. 1932 om chekker. Checklag 13. 5. 1932.
______ Lov 4. 2. 1938 om forandring i lov om sjøfarten etc. samt lov 4. 2. 1938 om gjennemføring av den internasjonale konvensjon om konnossementer av 25 august 1924. Lag 5. 6. 1936 om ändring i vissa delar av sjölagen samt lag s. d. i anledning av Sveriges tillträde till 1924 års internationella konvention rörande konossement.
Lag 3. 7. 1937 om befordr n med luftfartyg. Lov 12. 6. 1936 om befordring med luftfartøier. Lag 5. 3. 1937 om befordran med luftfartyg.
Processrätt.    
______ ______  (Kungl. förordningen 15. 6. 1861 om verkställighet i Sverige av domar och utslag, meddelade av domstol i Konungariket Danmark.)
Lag 13 5. 1932 om godkännande av den ... mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige avslutade konventionen om erkännande och verkställighet av domar. Lov 10. 6. 1932 om forandringer i tvistemålsloven (se §§ 167 och 168) samt lov 10. 6. 1932 om forandringer i tvangsfullbyrdelsesloven (se §§ 3, 27, 29 och 30). Lag 2. 12. 1932 om erkännande och verkställighet av dom, som meddelats i Danmark, Finland, Island eller Norge.
Lag 18. 5. 1934 om godkännande och verkställighet av den . . . mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige avslutade konventionen angående konkurs. Lov 19. 5. 1933 om forandringer i konkurslovgivningen. Lag 6. 4. 1934 med bestämmelser om konkurs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge, lag s. d. om verkan av konkurs, som inträffat i Danmark, Finland, Island eller Norge samt lag s. d. om erkännande och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska domar.
______ ______ Lag 4. 1. 1939 om frihet från kvarstad och skingringsförbud för vissa luftfartyg.

    K. H.