DANSK JURIDISK LITTERATUR 1937 OG 1938.

 

    Hovedbegivenheden i de sidste to Aars danske juridiske Litteratur er Afslutningen af Professor HENRY USSING'S Værk Dansk Obligationsret, Almindelig Del (Gads Forlag 1937. 433 S.), der i Forbindelse med samme Forfatters to Bøger »Aftaler» (1931) og »Erstatningsret» (Gads Forlag 1937. 255 S.) omfatter de samme Emner som Jul. Lassens Haandbog i Obligationsrettens almindelige Del. I Forordet til det nævnte Værk begrunder Ussing Udarbejdelsen af den nye Fremstilling med, at Lassens Haandbog nu er udsolgt. Denne Motivering er for beskeden. Den nu foreliggende Trilogi af Ussings formueretlige Hovedarbejder tilfører metodisk og indholdsmæssigt den danske Formueret Værdier, der taaler at sammenstilles med, hvad Lassen i sin fremragende Haandbog har ydet. Uden at ville forsøge nogen Klassificering af de to indbyrdes meget forskellige Fremstillinger af den danske Obligationsret (og dertil knyttede Discipliner) kan man karakterisere Ussings Arbejde som særpræget ved sin til Bunds gaaende, skarpsindige Analyse, paa Bekostning af konstruktive Principper. Hvad Værket derved mister i pædagogisk Overskuelighed og Simpelhed og i Muligheden for at give Praksis »klare Retningslinier» at arbejde med, vinder det til Gengæld i kritisk Objektivitet og i Detailbehandlingens Lødighed. Nærmere Anmeldelser af de her nævnte, i 1937 udkomne Bøger indeholdes i Ugeskrift for Retsvæsen 1937 B, S. 237 ff. (JØRGEN TROLLE) og 1938 B, S. 12 ff. (KNUD ILLUM).
    Professor KRISTIAN SINDBALLE har fuldendt Udgivelsen af sin i Hefter udkomne Fremstilling af Dansk Søret (Gyldendalske Forlag 1938. 516 S.). En saadan ny Lære- og Haandbog i Søretten har længe været tiltrængt, efter at L. A. Grundtvigs Søret — i 2. Udgave ved Axel Møller i 1922 — paa væsentlige Punkter var forældet gennem de navnlig som Frugt af nordisk Samarbejde indførte nye Retsregler, bl. a. Sømandsloven, Regler om Befragtning, Begrænsning af Rederansvar og Søpanteret. Ved Fremstillingen har Forf. kunnet støtte sig til Referater af de under dette Samarbejde førte Forhandlinger og de afgivne Betænkninger. Det omfattende, men koncentreret skrevne Arbejde, præget af

 

1 Med denna artikel är diskussionen i ämnet i SvJT för denna gång avslutad. 

Red.

11—397004. Svensk Juristtidning 1939.

 

162 STEPHAN HURWITZ.Forf.'s Forening af teoretisk og praktisk Indsigt, er en værdifuld Berigelse ikke blot af dansk, men af nordisk Søretslitteratur.
    Indenfor Formueretten er dernæst offentliggjort et interessant Arbejde af Docent KNUD ILLUM: Forelæsninger over almindelig Formueret ved det økonomiske Fakultet ved Aarhus Universitet (Aarhus: Universitetsforlaget; Kbhvn.: Levin & Munksgaard, 1937. 343 S.). Forf. har sat sig som Formaal at give en Fremstilling af Hovedtræk af den almindelige danske Formueret i sammentrængt Form, i første Række til Brug for Økonomi-Studerende. Det er lykkedes ham at give en klar og grundig Oversigt over det omfattende Emne i en Fremstilling, der indeholder saadanne selvstændige Bidrag, at den ogsaa læses med Udbytte af viderekomne Jurister.
    Paa Grænseomraadet mellem Formue- og Familieret har Sagfører M. HESSELBJERG med Bogen: Slægt og Jord. En landbrugspolitisk Studie (Nyt Nordisk Forlag 1937. 178 S.) ydet en interessant Undersøgelse af det i Danmark meget aktuelle Spørsmaal om Landbrugets Gældsbyrde og Muligheden af en Sanering paa dette Omraade gennem Indskrænkning i Landbrugsejendommens Omsættelighed til Fordel for Gaardens Forbliven i Slægten. Forf. gør sig i det talentfuldt skrevne Arbejde til Talsmand for en Lovgivning, der skal sikre Landejendommens Overgang til en enkelt Gaardarving med Bortskæring af Pantegæld, der ligger over en vis, af Loven fastsat Pris.
    Fra det samme Grænseomraade maa endnu nævnes Professor O. A. BORUM'S Skrift: Formuefællesskabet. Nogle principielle Synspunkter (Gads Forlag 1937. 37 S.), hvori Forf. til Brug for den juridiske Undervisning giver en kort, principiel Fremstilling af de Grundbegreber, som Læren om Formueforholdet mellem Ægtefæller maa arbejde med efter Loven om Ægteskabets Retsvirkninger af 18. Marts 1925.
    Endelig er der fra et formueretligt Specialomraade Grund til at fremhæve Ingeniør LEO A. DAMM'S teknisk-juridiske Afhandling: Opfinderrettens Genstand (Nyt Nordisk Forlag 1937. 284 S.), der er anmeldt SvJT 1938 S. 220.
    Indenfor den offentlige Ret er det vigtigste nye Arbejde i den omtalte Periode Professor POUL ANDERSENS Offentligretligt Erstatningsansvar (Gyldendalske Forlag 1938. 172 S.), et Emne, der for første Gang i dansk Litteratur gøres til Genstand for en selvstændig, sammenfattende Behandling. Det værdifulde Arbejde er anmeldt SvJT 1938 S. 666.
    Folkeretten, der i de senere Aar har kunnet glæde sig ved en stærk litterær Interesse i Danmark, ikke mindst blandt de Studerende, har affødt en Række Doktordisputatser. Betydeligst af disse er Afdelingschef i Udenrigsministeriet GEORG COHNS Afhandling Neo-Neutralitet. Folkeretlige Studier over Neutralitetsbegrebets nyeste Udvikling. (Gads Forlag 1937. 463 S.), hvormed Forf. til sin tidligere tyske Doktorgrad føjede Doktorgraden ved Københavns Universitet. Den af Forf. forfægtede »Neo-Neutralitet» er et Forsøg paa at kombinere det klassiske Neutralitetsbegreb med Folkeforbundssystemet, nærmere bestemt saaledes, at den neutrale Stat vel holder sig udenfor Krigen, men er

 

DANSK JURIDISK LITTERATUR 1937 OG 1938. 163forpligtet til at deltage i et Sanktionssystem, der aldrig maa gaa saa vidt som til Krig, og som anvendes forskelsløst paa de i Krigen deltagende Stater uden Sondring mellem Angribere og Angrebne, dog ikke overfor den Stat, der befinder sig i en egentlig Nødværgesituation. Arbejdet, hvis største Værdi formentlig ligger i dets Kritik af Folkeforbundspagtens Sanktionssystem og af den hertil knyttede Angrebslære, er gjort til Genstand for nærmere Omtale af Professor POUL JOHS. JØRGENSEN i Ugeskrift for Retsvæsen 1938 B, S. 154 ff.
    Ved Siden af dette folkeretlige Arbejde skal her blot nævnes to ved udenlandske Universiteter bedømte Doktorafhandlinger af Embedsmænd i det danske Udenrigsministerium, nemlig AAGE GREGERSEN: L'Islande, son statut å travers les ages. (Paris 1937. 462 S.) (udførlig anmeldt af Professor KNUD BERLIN i Juristen 1937, S. 507 ff.) og AXEL SERUP: L'article 16 du Pacte et son interprétation dans le Conflit Italo-Ethiopien (Paris 1938. 226 S.), der giver en instruktiv Redegørelse for Artikel 16's Udviklingshistorie og for de sørgelige Faser i Sanktionssystemets Sammenbrud under Italiens Erobring af Abessinien.
    Indenfor Civilprocessen har Landsretssagfører BERNT HJEJLE udfyldt en Lakune med sin Fremstilling af Frivillig Voldgift (Levin & Munksgaard 1937. 351 S.), der ved sin indgaaende og klare Redegørelse for en Række af de vigtigste Voldgiftsproblemer er blevet en meget paaskønnet Haandbog i Emnet. Bogen er anmeldt SvJT 1938 S. 39 ff. En udførlig, haandbogsmæssig Fremstilling beregnet for Skifterets-Praktikere er dernæst ydet af Dommerfuldmægtig NIELS HARBOU: Behandling af Dødsbo og Fællesbo (Nyt Nordisk Forlag 1938. 399 S.), og Dommerfuldmægtig V. RAVNSHOLT RASMUSSEN har udgivet en for praktiske Formaal bestemt Haandbog for Auktionsledere (Gads Forlag 1938. 172 S.).
    En systematisk Fremstilling af den danske Strafferetspleje, der efter de vigtige Reformlove af 1932 og 1936 paa væsentlige Punkter adskiller sig fra den Kriminalprocess, der tidligere har været Genstand for litterær Behandling, er paabegyndt af nærværende Anmelder (Den danske Strafferetspleje. 1. og 2. Hefte. Gads Forlag 1937 og 1938. 378 S.). Endvidere kan fra dette Omraade nævnes en Kortfattet elementær Fremstilling af Læren om Forbrydelsers Efterforskning (til Brug ved Undervisning paa Statens Politiskole) af L. J. BRUHN, P. CHRISTIANSEN og K. G. HANSEN (Nyt Nordisk Forlag 1937. 176 S.). Fra den kriminalistiske Litteraturs Omraade kan endnu nævnes det i Serien Nyt Socialt Bibliotek offentliggjorte Skrift Forbrydelse og Samfund (Martins Forlag 1937. 182 S.), hvori er samlet en Række Radioforedrag af Praktikere og Universitetslærere om strafferetlige og straffeprocessuelle Emner.
    En vis Tilknytning til de her nævnte Emneomraader har den af nærværende Anmelder forfattede Afhandling til det 17. nordiske Juristmøde, der er udgivet som selvstændig Bog (Lovgivningens Stilling til Pressens Behandling af Retssager. Gads Forlag 1937. 134 S.).
    Til den retshistoriske Litteratur er ydet Bidrag af Landsretssagfører

 

164 DANSK JURIDISK LITTERATUR 1937 OG 1938.ERIK WESTERBY med Bogen Skarnskvinden Anna Maria og andre vestjyske Retssager fra Holbergs Tid (Udgivet af Juristforbundet. Nyt Nordisk Forlag 1937. 304 S.), der paa Grundlag af omhyggelige Arkivstudier giver en baade juridisk og kulturhistorisk interessant Belysning af Retsplejen i en jysk Landjurisdiktion i Tiden 1695—1767.
    Endelig maa her nævnes det som Særtryk udkomne Skrift af afdøde Professor FRANTZ DAHL: Hovedpunkter af den danske Retsvidenskabs Historie (Nyt Nordisk Forlag 1937. 176 S.), der er anmeldt her i Tidsskriftet 1937, S. 487 ff.
    I det foregaaende er kun omtalt nyudkomne Værker. Ved Siden af disse er der i de to forløbne Aar fremkommet flere vigtige Nybearbejdelser af ældre Værker. Af disse er der Grund til at fremhæve Professor KNUD BERLINS 4. gennemsete Udgave af Den danske Statsforfatningsrets 1. Del (Nyt Nordisk Forlag 1937. 494 S.) og samme stadig meget produktive Forfatters 3. gennemsete Udgave af Forfatningsudviklingen i fremmede Lande (Nyt Nordisk Forlag 1938. 235 S.) samt de af Dr. ERWIN MUNCH-PETERSEN besørgede nye Udgaver af H. MUNCH-PETERSENS Borgerlige Ret (10. Udg. Gads Forlag 1937. 464 S.), der fuldtud har bevaret sin Værdi som Oversigtsværk over hele den gældende danske Civilret m. v., og af H. Munch-Petersens Fremstilling av Tvangsfuldbyrdelsesretten (Den danske Retspleje, 3. Del, 3. Udg. Gads Forlag 1937). I Forbindelse med den ligeledes af Dr. Erwin Munch-Petersen besørgede 3. Udgave af samme Værks 4. Del, Skifteretten, i 1935, betegner denne Udgivervirksomhed ikke blot en tiltrængt å jour Føring af disse meget benyttede Værker, men paa væsentlige Punkter en selvstændig, værdifuld Nybearbejdelse af disse.
    En særlig Grøde har der i den forløbne Periode været i Arbejdet med Tilvejebringelsen af systematiske og kommenterende Lovudgaver. Af Specialkommentarer skal her kun fremhæves den af Professor HENRY USSING og Sparekassedirektør C. C. DYBDAL forfattede Kommentar til Gældsbrevslovene (Gads Forlag 1937. 190 S.). En samlet Eetbindsudgave af hele den gældende danske Lovgivning i kronologisk Rækkefølge er udsendt under Redaktion af Professorerne O. A. BORUM og VINDING Kruse (Danmarks Love 1665—1937. Gads Forlag 1937. 2272 S.), hvorved et føleligt Savn er afhjulpet til Gavn for Studerende og Praktikere. Denne Lovudgave er anmeldt SvJT 1938 S. 374 ff. Hertil er nu kommet yderligere en Eetbindsudgave af den praktisk vigtige gældende Lovgivning med udførlige Kommentarer under Redaktion af nærværende Anmelder (Samling af Danmarks Love. Udgivet af M. Karnov, 1938. 1902 S.).
    Den i Danmark relativt meget omfangsrige juridiske Tidsskriftlitteratur falder udenfor denne Oversigt. Her skal blot gøres opmærksom paa det fortræffelige Hjælpmiddel til Orientering med Hensyn til denne Litteratur — samt Boglitteraturen — der nu foreligger i det af Juristforbundet udgivne systematiske Register: Dansk juridisk Litteratur 1937, udarbejdet af Forbundets energiske Formand, Landsretssagfører ERIK REITZEL-NIELSEN (Nyt Nordisk Forlag 1938. 92 S.).

Stephan Hurwitz.