Nya böcker.
ALMQUIST, JAN ERIC. Tidelagsbrottet. En straffrätts-historisk studie. Andra omarb. uppl. Lund 1938. Gleerup. 57 s. Kr. 2.75.
ERNBERG, ALBERT. Expropriationsskada å återstod av fastighet. Lund 1938. Gleerup. 169 s. Kr. 6.00.
GIHL, TORSTEN. Internationell lagstiftning. Förändringar i internationell rätt och i internationella rättslägen. Uppsala 1938. Almqvist & Wicksell. 158 s. Kr. 4.50.
HAMMARSKJÖLD, Å. Juridiction internationale. Précédé d'une étude sur l'auteur par M. MAX HUBER. Leiden 1938. Sijthoff. 846 s.
HELLQUIST, C. G., & REGNER, NILS. 1938 års lagstiftning om sammanträffande av brott. Justitiedepartementets promemorior 1939: 1. Kr. 1.00.
KALLENBERG, E. Svensk civilprocessrätt. Andra bandet, VII. Lund 1939. Gleerup. S. 1497—1652 + XV s. Kr. 7.00 (för juris studerande genom de juridiska föreningarna kr. 5.00). Med denna del är verket komplett.
MALMSTRÖM, ÅKE. Successionsrättsliga studier. Uppsala & Leipzig. Lundequistska bokhandeln & Harrassowitz. XIII + 281 s. Kr. 9.00.