Förslag till hyreslagstiftning inför stortinget i Norge. Norska regeringen har inför stortinget framlagt proposition om hyreslag. Propositionen bygger på det förslag i ämnet som utarbetats av den s. k. husleielovkomitéen och ansluter sig i huvudsak till detta. Bland de avvikelser som gjorts märkes främst att lagen enligt propositionen skall gälla i alla kommuner med över 15,000 invånare. På särskild ansökan kan dessutom förordnas att lagen skall gälla även i kommun med mindre än 15,000 invånare. Kommittén hade föreslagit att lagen skulle gälla för städerna, oavsett invånarantalet.
    Lagen omfattar varje hyresförhållande, däri inbegripet sublokation, som avser bostad, dock ej hyresavtal omfattande bostad med full kost, eller som avser affärslokal med eller utan tillhörande bostadsrum eller hotell och andra härbärgen, dock ej uthyrning av enstaka rum däri. Lagens regler äro dispositiva, där ej annat uttryckligen stadgats.
    Hyresavtal skall upprättas skriftligen, där en av parterna så kräver. Hyran skall i allmänhet erläggas månadsvis i förskott. Har det avtalats att hyresgästen skall särskilt bidraga till kostnaderna för uppvärmning o. d., äger han rätt att taga del av räkenskaperna för sådana kostnader. Bestämmelsen är tvingande.
    Lagen innehåller vidare bland annat stadgande att hyresgästen i vissa fall äger låta företaga nödiga reparationer på hyresvärdens bekostnad. Även reglerna härom äro tvingande. Hyresgästen är å sin sida pliktig att väl vårda den förhyrda lägenheten samt ansvarar för skada å densamma som förorsakas av honom själv, hans familj och husfolk eller andra personer som han lämnat tillträde till lägenheten eller fastigheten i övrigt. Han är vid inflyttning skyldig att på anfordran förete betryggande förklaring att hans möbler äro fria från vägglöss.
    På hyresgästs begäran kan rätten nedsätta avtalad hyra som är oskälig i förhållande till värdet av den uthyrda lägenheten. Beträffande fastighet vars uppförande påbörjats efter den 1 november 1938 kan dylik begäran dock ej framställas inom tio år efter det uppförandet påbörjades, såframt ej hyran förhöjes under denna tid. Dessa föreskrifter äro av tvingande natur. — Av hyresvärden verkställd uppsägning kan frånkännas giltighet, om den ej är tillräckligt sakligt grundad eller skulle komma att ha orimliga verkningar. Härvid stadgas bland annat, att rätten i vissa fall skall tillse att uppsägning ej må användas som stridsmedel i arbetstvist. Vräkning på grund av bristande hyresbetalning må begäras först om hyran ej betalas inom fjorton dagar efter skriftligt krav.
    Genom av Konungen godkända kommunala föreskrifter kunna vissa undan-

 

192 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.tag stadgas från lagens bestämmelser. Tvister mellan hyresvärd och hyresgäst rörande hyresförhållande skola i regel handläggas av de allmänna domstolarna. Särskilda s. k. husleieretter kunna emellertid inrättas i de kommuner där lagen skall gälla. Dessa specialdomstolar skola bestå av en yrkesdomare som ordförande och två bisittare av vilka en skall vara ägare av helt eller delvis uthyrd fastighet och den andre vara hyresgäst.

G. W.