Tabell över alkoholhalten i blodet. I detta häfte (s. 174) diskuterar borgmästar BERGQUIST, huruvida skäl finnas att införa en bestämmelse, enligt vilken framförande av motorfordon skulle vara straffbart, om föraren har en alkoholhalt i blodet överstigande viss gräns, utan att det behövde framgå att han vore påverkad av alkoholen. En sådan regel har man, såsom sorenskriver HARBEK tidigare omtalat i denna tidskrift (1938 s. 474), i Norge, där gränsen bestämts till 0.5 ‰. En regel av detta slag — med gränsen bestämd förslagsvis till 1 ‰ — har också ifrågasatts av JO i framställning till K. M:t i år.
    Såsom en fördel med den norska regeln framhålles, att man kan på förhand med tämligen stor säkerhet veta hur stor kvantitet av den ena eller andra drycken en person kan förtära utan att, om han därefter framför motorfordon, förskylla straff.
    Från en av Landsrådet for edruelighetsundervisning utgiven broschyr i fickformat med titeln »Alkohol og trafikksikkerhet» (Oslo 1933) återges här nedan en tabell över blodets alkoholhalt hos en man på 70 kg. med vanlig kroppsbyggnad och under vanliga förhållanden efter konsumtion av olika drycker. Det förutsättes, att hela alkoholmängden är upptagen i kroppen, och det bortses sålunda från att resorptionen tager viss tid.

 

GJENNEMSNITTSNORM FOR BLODETS ALKOHOLKONCENTRASJON HOS EN MANN PÅ 70 KG.

 

Alkoholmengde i legemet svarende til:  Sannsynlig alkoholkoncentrasjon i blodet 
1 flaske landsøl (1.8 vektsprocent alkohol)  0.27
1/2 » pilsnerøl- eller bayerøl (3.6 vektsprocent)  0.27
» » » » » 

 

0.54
1/2 » bokøl (5 vektsprocent) 0.37
» » » » »  0.74
1/2 » almindelig rød- eller hvitvin (ca. 9 vektsprocent) 0.66
» » » » » 1.32
1/4 » portvin (ca. 17 vektsprocent) 0.63
1/2 » » » » » 1.25
» » » » »  2.50
1 enkelt dram akkevit eller cognac (2.5 cl., ca. 36 vektsprocent) 0.18

1 dobbelt do. (5 cl., ca. 36 vektsprocent) 

 0.36
1 pjolter (60 g. whisky [= ungefär 6 cl.] ca. 36 vektsprocent) 0.43


I. S.