Högsta domstolens arbetsbalans. Vid utgången av år 1938 utgjorde antalet balanserade mål hos Högsta domstolen 484, därav 268 revisionsmål och 216 besvärsmål. I jämförelse med året därförut, då antalet balanserade mål uppgick till 507, har balansen nedgått med 23 mål. Av de under år 1937 inkomna cirka 1,250 målen återstodo vid 1938 års utgång 66.

 

hNOTISER. 195    Under år 1938 inkommo omkring 1,360 mål, vilket i förhållande till föregående år innebär en ökning av 110 mål. Denna ökning hänför sig uteslutande till besvärsmålen.
    Balansen i Högsta domstolen under åren 1934—1938 framgår av följande tabell:

 RevisionsmålBesvärsmålSumma
19345394971,036
1935561419980
1936425262687
1937307200507
1938268216484

G. S—m.