Den nya lagstiftningen om brottskonkurrens. De den 3 juni 1938 (SFS nr 251—263) utfärdade lagarna rörande sammanträffande av brott trädde i kraft den 1 januari 1939. För underlättande av den nya lagstiftningens tillämpning vid domstolar och länsstyrelser har, på uppdrag av chefen för justitiedepartementet, en promemoria utarbetats av byråchefen för lagärenden i departementet C. G. Hellquist och hovrättsassessorn Nils Regner. Promemorian innehåller en redogörelse för de nya lagarna jämte förklarande anmärkningar. Huvudvikten har lagts vid strafflagens allmänna konkurrensbestämmelser. Texten till de nya lagarna är införd såsom bilaga. Promemorian har utsänts till domstolar och andra myndigheter. Den finnes även att tillgå i bokhandeln.

 

    Lagförslag till 1939 års riksdag. Genom propositioner, utarbetade inom justitiedepartementet, hava för riksdagen framlagts följande lagförslag:
    om ändrad lydelse av 11 kap. 35 § rättegångsbalken, varigenom införes bestämmelse att stämning till hovrätt skall kunna i hovrättens ställe beslutas av ledamot av eller befattningshavare vid hovrätten (prop. nr 4);
    om ändring i vissa delar av expropriationslagen den 12 maj 1917 m. m., avseende garantier för att den fastighetsbildning, som kan äga rum genom expropriation eller genom inlösen enligt vattenlagen, må komma att redovisas i vederbörande fastighetsböcker (prop. nr 5);
    om ändring i vissa delar av lagen den 2 juni 1911 om skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar (»Rödakorsmärket», prop. nr 7);
    om ändrad lydelse av lagen den 15 juni 1934 ang. anteckning om innehav av inteckning m. m., varigenom införes rätt att få i fastighetsbok antecknat att sådant innehav upphört (prop. nr 8);
    om ändring i vissa delar av vattenlagen, innebärande bl. a. en reglering av rätten att tillgodogöra grundvatten (prop. nr 9);
    angående ändring i lagen den 11 juni 1920 om barn i äktenskap m. m., innebärande möjlighet att förordna barnavårdsman även för barn i äktenskap och för adoptivbarn (prop. nr 11);
    om ändring i vissa delar av stadsplanelagen, innebärande att gällande förbud mot schaktning, fyllning m. m. inom stadsplanelagt område utsträckes att gälla även vissa områden, för vilka fråga väckts om antagande av stadsplan, ävensom områden, vilka ingå i byggnadsplan eller beträffande vilka fråga väckts om antagande av sådan plan, m. m. (prop. nr 19);

 

196 NOTISER.    angående ändring i vissa delar av ensittarlagen den 18 juni 1925, innebärande en utvidgning av lagens tillämplighetsområde därhän att lagen även blir tillämplig å mark som ingår i stadsplan eller byggnadsplan (prop. nr 14);
    angående ändrad lydelse av 10 § lagen den 17 juni 1932 med särskilda bestämmelser om delning av jord å landet inom vissa delar av Kopparbergs län, innebärande möjlighet att i samband med skifte enligt denna lag sammanlägga fastigheter, vilka tillhöra makar var för sig eller av make innehavas med olika rätt i äktenskapet (prop. nr 29).
    För riksdagen kommer att framläggas förslag till lag om villkorlig dom, innebärande en väsentlig utbyggnad av detta rättsinstitut.
    Dessutom förberedas inom justitiedepartementet, enligt vad SvJT inhämtat, bl. a. förslag till reformerad hg re slag stiftning samt — som ett förberedande led i den blivande rättegångsreformen — till nya lagbestämmelser om resning.