Förslag till djurskyddslagstiftning. Den för utredning angående en särskild lag om djurskydd och vad därmed äger samband tillkallade utredningsmannen, revisionssekreteraren G. A. Bouveng (SvJT 1937 s. 442) har, efter samarbete med särskilt utsedda sakkunniga, till justitieministern överlämnat ett d. 1 nov. 1938 dagtecknat betänkande med förslag rörande djurskyddslagstiftning (SOU 1938:36).
    Betänkandet innehåller förslag till ett flertal författningar, främst djurskyddslag samt lag om ändring i 18 kap. strafflagen. Djurskyddslagen innehåller föreskrifter angående djurs behandling i olika avseenden. Sålunda regleras bl. a. djurstallars beskaffenhet, utfodring av djur, förevisande av djur, handel med hästar, transport av djur, kastrering av djur, kupering av vissa kroppsdelar å djur samt vetenskapliga försök å levande djur, varjämte meddelas bestämmelser om djurskyddsinspektion och omhänderta-

 

NOTISER. 199gande av sjuka, skadade eller för djurplågeri eller eljest lagstridig behandling utsatta djur.
    Bestämmelserna om djurplågeri ha föreslagits skola bibehållas i strafflagen. De ha dock ändrats så till vida som straffskalan skärpts; bl. a. skall vid försvårande omständigheter även straffarbete i högst ett år kunna ådömas. Kan gärningsmannen antagas vara för framtiden uppenbart olämplig att handhava djur, skall domstolen kunna meddela honom förbud för viss tid eller för alltid att syssla med djur.
    Sekreterare vid utredningen har varit e. hovrättsfiskalen Karl Sidenbladh.

K. S—dh.