Förslag till revision av uppbördsväsendet och folkbokföringen.
    1936 års uppbördskommitté (se SvJT. 1936 s. 227) har avgivit betänkande med förslag till omorganisation av uppbördsväsendet och folkbokföringen m. m.(SOU 1938:41, 46, 48 och 51).
    I fråga om uppbörden innefattar betänkandet förslag om sammanförande av de statliga och kommunala utskylderna å gemensam debetsedel. Samtliga utskylder skola uppbäras genom postverket med rätt för större städer att. jämväl ordna uppbörd genom banker. För att bringa uppbörden närmare inkomstförvärvet föreslås att i regel förskottsskatt, motsvarande hälften av det beräknade sammanlagda skattebeloppet, skall uttagas under taxeringsåret och fördelas på tre uppbördsterminer, förlagda till augusti, september och november. Återstående skatt, fördelad på likaledes tre terminer, skall uppbäras i februari, mars och maj året efter taxeringsåret. Debitering skall verkställas, för landet och fögderistäder av häradsskrivare och för magistratsstäder av särskilda kommunala tjänstemän, uppbördskamrerare. Magistraterna skola befrias från all befattning med debitering och uppbörd. Enhetliga regler föreslås i fråga om avkortning, avskrivning, restitution och preskription, därvid preskriptionstiden föreslås till fem år för alla slags utskylder. Samtliga utskylder skola även till förmånsrätten likställas. Den s. k. intressekontorsrörelsen skall enligt förslaget uppmuntras genom vissa förmåner.
    Folkbokföringen föreslås skola bibehållas hos prästerskapet. De fasta kyrkoböckerna skola emellertid ersättas av kortregister och för varje person skall uppläggas ett s. k. huvudkort, som skall följa honom under hela hans levnad. Medborgarkort, avsedda att användas som identifieringshandlingar, skola utfärdas för alla myndiga personer. För att effektivisera skatteindrivningen och i övrigt underlätta efterforskning föreslås, att hos varje länsstyrelse skall föras ett adressregister över länets mantalsskrivna innevånare. Personer, som sakna stadigt hemvist — motsvarande de s. k. obefintliga — skola riksbokföras hos statistiska centralbyrån, som i övrigt skall vara chefsmyndighet för folkbokföringen.
    Betänkandet innehåller därjämte organisationsförslag, avseende landets indelning i fögderier m. m. Antalet fögderier föreslås ökat från 119 till 130. Häradsskrivarnas löner föreslås reglerade med indragning av samtliga sportler till statsverket; de biträden, som anses erforderliga, skola bliva statsanställda.
    Kommittén har bestått av borgmästare Thorwald Bergquist, ordf., ledamöterna av riksdagens andra kammare F. O. Ericson i Boxholm och A. P. Pet-

 

200 NOTISER.tersson i Dahl samt landskamreraren C. J. Bergstedt. Som huvudsekreterare har tjänstgjort hovrättsrådet Olov Rylander.

Th. B.