Justitiedepartementet. Chefen för justitiedepartementet har 13 jan. 1939, jämlikt K. M:ts bemyndigande 16 dec. 1938, förordnat expeditionschefen i justitiedepartementet Carl Romberg att såsom sekreterare biträda landshövdingen Karl Levinson vid den denne anförtrodda utredningen angående statsdepartementens omorganisation m. m. (Jfr SvJT 1939 s. 76 och 111.)

 

    Socialdepartementet. K. M:t har 20 jan. 1939 förordnat extra fiskalen i Svea hovrätt Erik Hedfeldt att fr. o. m. 25 jan. 1939 tills vidare biträda å socialdepartementets rättsavdelning med de uppdrag, som av departementschefen överlämnas till honom.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    30 jan. 1939 till hovrättsråd i Göta hovrätt utnämnt assessorerna i hovrätten Erik Ahlgren och Sigurd Wildte;
    10 febr. 1939 till hovrättsråd utnämnt i Svea hovrätt assessorn i samma hovrätt Erik Söderlund och i hovrätten över Skåne och Blekinge assessorn i samma hovrätt Thomas Munck af Rosenschöld.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har 27 jan. 1939 beviljat avsked för häradshövdingen i Nedansiljans domsaga Wilhelm Anrep fr. o. m. 29 mars 1939 och för häradshövdingen i Kinda och Ydre domsaga Henrik Cederschiöld fr. o. m. 7 april 1939.

 

    Fastighetsboksarbetet. Enligt till justitiedepartementet ingånget meddelande har arbetet med uppläggande av nya fastighetsböcker för landet under dec. 1938 avslutats jämväl för Kinda och Ydre domsaga. (Jfr SvJT 1939 s. 112.)

 

    Rådhusrätterna. Sedan, jämlikt K. M:ts beslut 18 nov. 1932, utredning verkställts rörande Söderhamns stads förenande i judiciellt avseende med Sydöstra Hälsinglands domsaga samt vederbörliga yttranden över utredningen avgivits, har K. M:t genom beslut 12 jan. 1939, med hänsyn till i ärendet föreliggande särskilda omständigheter, ej funnit anledning att för närvarande förordna om rådhusrättens i Söderhamn upphörande och stadens förenande i judiciellt avseende med domsaga. Tillika har föreskrivits, att borgmästartjänsten i staden ej må återbesättas, förrän ny arbetsordning och lönestat för magistraten och rådhusrätten blivit, efter förslag av stadsfullmäktige, av K. M:t fastställd.
    K. M:t har beviljat avsked
    20 jan. 1939 för borgmästaren i Uppsala Walter Kant fr. o. m. 20 febr. 1939;
    3 febr. 1939 för borgmästaren i Varberg Johan Janssen fr. o. m. 3 mars 1930;
    10 febr. 1939 för borgmästaren i Lund Peter Gamstorp med utgången av februari månad.
    Göteborgs magistrat har 21 jan. 1939 utsett amanuensen Volrat Koch till assessor i Göteborgs rådhusrätt.

 

    Nya medlemmar i Sveriges advokatsamfund. Under år 1938 ha i Sveriges advokatsamfund intagits följande nya medlemmar, nämligen i Boden Gustav Ekeroth; Borås Gunnar Ahlström; Eskilstuna Börje Falker; Es löv Göthe Nilsen, Helmer Wåhre; Falkenberg Hilding Herrlin; Göteborg Gunnar Dyhre, Sven Elmén, Gunnar Gneib, Elsa Rohlin, Torsten Schiller, Tage Zetterlöf; H ö g s b y Boo Stenbäck; Kalmar Åke Bohman; Kramfors Axel Melin; Kristianstad Folke Möller, Tage Troedson; Landskrona Olle Larsson; Luleå Nils Collin; Malmberget Per Hj. Lindman; Malmö Torvald Haagen; Norrköping Bengt Remröd; Sollefteå Ivar Brynolf; Stockholm Sten S:son Ankarcrona, Verner Bååthe, Ragnar Ekdahl, Gösta Ekelund, Sven

 

206 PERSONALNOTISER.Fagraeus, Hakon Frodi, Lars-Erik Forssman, Tom-Erik Forssner, Ragnar Gottfarb, Erik O. Nilson, Bertil Tengfors; Tomelilla Folke Guldstrand; Trollhättan Sven Englund, Carl Jesperson; Visby Elis Almqvist, Nils Wahlberg; Vänersborg Sture Bernstone; Västerås Carl Waller; Ängelholm Tord Starfelt.