Hovrätternas divisionsindelning. Hovrätternas indelning till tjänstgöring å de särskilda divisionerna är i februari 1939 följande (* betyder SvJT:s ombud för insamlande av rättsfall).1
Svea hovrätt.
Första huvudavdelningen.
    Hovrättsrådet Arsells div.: hovrättsråden O. Arsell, ordf., E. Drangel, v. ordf., A. V. Rosengren samt assessorerna I. Lindell och B. Unger*.
    Hovrättsrådet frih. von Rosens div.: hovrättsråden frih. H. von Rosen, ordf., S. Bjurner, v. ordf., K. Hedström*, assessorn H. Nilsson och adj. ledamoten Roland Svensson.
    Hovrättsrådet frih. Gierttas div.: hovrättsråden frih. A. Giertta, ordf., E. Bergendal, v. ordf., S. Afzelius, assessorn N. Rignell* och adj. ledamoten H. af Trolle.
    Hovrättsrådet Petréns div.: hovrättsråden V. Petrén, ordf., frih. A. Staël von Holstein*, v. ordf., J. Sjögren, G. Hagendahl och assessorn H. Ivrell.
    Hovrättsrådet Lundvalls div.: hovrättsråden B. Lundvall, ordf., S. Ström, v. ordf., E. Hörstadius, assessorn T. Levinson* och adj. ledamoten O. Riben.
    Hovrättsrådet Wikanders div.: hovrättsråden H. Wikander, ordf., H. Leijon, v. ordf., P. Poss*, assessorn C. A. Durling och adj. ledamoten E. Alexanderson.
Andra huvudavdelningen.
    Hovrättsrådet frih. Nordenskjölds div.: hovrättsråden H. J. Nordenskjöld, ordf., A. Johansson, v. ordf., B. Scherdin, T. Boye, assessorn N. Falk* och adj. ledamoten G. Graffman.
    Hovrättsrådet Sjöfors' div.: hovrättsråden P. Sjöfors, ordf., P. Aastrup, v. ordf., K. Lamm, assessorn F. Hägglund* och adj. ledamoten K. Holmgren.
Göta hovrätt.
    I div.: hovrättsråden A. Lindman, ordf., B. Palmgren, v. ordf., S. Wildte, assessorn F. Ekdahl* och adj. ledamoten R. Gustafsson.
    II div.: hovrättsråden B. Aurell, ordf., H. Ljungholm, v. ordf., assessorerna G. Bogren och N. Brodén* samt adj. ledamoten T. Myrland.
    III div.: hovrättsråden C. Rydin, ordf., O. Löthner*, v. ordf., E. Ekstedt, assessorn G. Lindencrona och adj. ledamoten G. Eurenius.
    IV div.: hovrättsråden J. Herrlin, ordf., O. Lundin*, v. ordf., J. Olsson, assessorn E. Täcklind och adj. ledamoten G. Källblad.
Hovrätten över Skåne och Blekinge.
    I div.: hovrättsråden C. Werner*, ordf., G. Nilsson, v. ordf., samt assessorerna O. Schell, H. Moberg, B. Möller och K. Wulff.
    II div.: hovrättsråden H. Backman*, ordf., T. Lundquist, v. ordf., assessorerna G. Ekström, I. Öhman, S. Norrsell och adj. ledamoten T. Norell.
Hovrätten för Övre Norrland.
    Hovrättsråden M. Zuhr, ordf., O. Ekecrantz, H. Kollberg samt assessorerna B. Koch* och E. Holm.

 

    Tjänstlediga hovrättsråd, assessorer och fiskaler. Följande hovrättsledamöter och fiskaler åtnjuta på grund av offentligt uppdrag (annat än förordnande som domsagosekr. och bokuppläggare, se nedan) ledighet från hovrättstjänsten:
    i Sveahovrätt: hovrättsråden N. Quensel (statsråd), T. Wärn (statssekr. i försvarsdep.), K. Elliot (statssekr. i handelsdep.), G. Quensel (sakk. bitr. i kommunikationsdep.), B. Hagström (sekr. i 1937 års domsagoutred-

 

1 Ang. krigshovrättens och vattenöverdomstolens sammansättning se Statskalendern. 

PERSONALNOTISER. 207ning), C. Johanson (chef för rättsavdeln. i finansdep.), B. Fallenius (sakk. bitr. i jordbruksdep.), E. Zethelius, W. Behrman och F. Löwing (t. f. rev.sekr.), S. Björkholm (chef för rättsavdeln. i socialdep.) och E. Eckerberg (sakk. bitr. i socialdep.), assessorerna E. Söderlund (sekr. hos processlagberedningen), A. Adelsohn och N. Grafström (t. f. rev.-sekr.), E. Thomasson (sekr. i kommunalskatteberedningen), S. Hammarskiöld (sakk. i finans- och handelsdep.), N. Beckman (sekr. i straffrättskommittén), G. Walin (t. f. lagbyråchef i just.-dep.), R. Dahlgren (sekr. i hembiträdesutredningen), G. Danielson (uppdrag inom just.-dep.), Hj. Nordfelt (uppdrag inom finansdep.), H. Zetterberg (uppdrag inom just.-dep.), O. Söderström (uppdrag inom jordbruksdep.), P. O. Palmquist (sekr. åt 1935 års vägsakkunniga och sekr. i jordbruksutskottet), M. Wahlbäck (sekr. åt sakkunniga för utredn. rör. statstjänstemännens ställning vid arbetskonflikter), N. G. Fröding (t. f. domhavande i Södra Roslags domsaga), N. Viklund (sekr. åt sakkunniga för verkställande av översyn av den svenska arbetarskyddslagstiftningen), S. Svensson (bitr. domare i Södertörns domsaga), G. Schirén (vattenrättssekr. i Österbygdens vattendomstol) samt G. Thulin (vattenrättssekr. i Söderbygdens vattendomstol), adjungerade ledamöterna R. Lundberg(sekr. i riksdagens II lagutskott), S. Romanus(sekr. i riksdagens I lagutskott), H. Digman(uppdrag inom försvarsdep.) ävensom e. fiskalerna O. Karell (rådhusrätten i Karlstad), Y. Samuelsson (arbetsdomstolen), H. Nyman (rådhusrätten i Eskilstuna), E. Mossberg (not. i riksdagens II lagutskott), E. Hedfeldt (uppdrag inom socialdep.), Å. von Schultz (uppdrag inom just.-dep.), B. Sandegren (rådhusrätten i Västerås), A. Nordenstam (uppdrag inom just.-dep.), N. Berggren (vattenrättssekr. i Norrbygdens vattendomstol), S. Ljungman (ledig för studier), E. Spens (t. f. domhavande i Gotlands södra domsaga), S. Lindquist (rådhusrätten i Umeå) samt A. Martenius (rådhusrätten i Västerås);
    i Göta hovrätt: hovrättsråden C. Romberg (expeditionschef i just.dep.), Chr. Gemzell (uppdrag inom kommunikationsdep.), F. Folkard von Scherling och A. Schedin (t. f. rev.-sekr.), M. Lembke (byråchef i finansdep.), F. Sjögren (t. f. rev.-sekr.), O. Rylander (uppdrag inom finansdep.), H. Lindvall och E. Ahlgren (t. f. rev.-sekr.), assessorerna G. Carlesjö (sekr. i fritidsutredningen), S. Åseskog (sekr. i utredn. rör. polisväsendets förstatligande), B. Lindskog (bitr. domare), J. Frostmark (t. f. domhavande), ävensom e. fiskalerna E. Allgårdh (t. f. rådman i Borås), H. Westin (t. f. borgmästare i Uddevalla), Å. Bonge (t. f. rådman i Alingsås), G. Carlbom (t. f. rådman i Borås), T. Ahlgren (t. f. rådman i Jönköping), M. Hedberg (t. f. landsfogdeassistent), S. Dahlberg (t. f. assessor i Norrköping) och C. Mellander (t. f. landsfogdeassistent);
    i hovrätten över Skåne och Blekinge: hovrättsråden H. Wickström (led. av blandade domstolarna i Egypten), E. Anderberg (led. av lagberedningen), S. Rönnquist, E. Melander och A. Herrlin (t. f. rev.-sekr), Th. Munck af Rosenschöld (uppdrag i försvarsdep.), assessorerna Y. Kristensson (t. f. rev.-sekr.), N. Regner och L. G. Olsson (uppdrag i just.-dep.), S. Larsson (sekr. i strafflagberedningen) ävensom e. o. assessorn C. Svennegård (not. i riksdagens I lagutskott) samt e. fiskalerna B. Lassen (byråchef hos M. O.) och S. Pontén (e. o. assessor i Hälsingborg);
    i hovrätten för Övre Norrland: hovrättsråden E. Leche (lagbyråchef i just.-dep.) och E. Hagbergh (sekr. i lagberedningen), assessorn A. Bexelius (sekr. hos sakkunniga för utredning av frågan om ett förstatligande av den allmänna väghållningen på landet) ävensom e. fiskalen B. Jacobson (t. f. assessor i Luleå).