SKRIFTER AV RAGNAR KNOPH.1

 

    Den foreliggende fortegnelse er begrenset til professor Ragnar Knophs bøker og skrifter og til de avhandlinger, artikler og bokanmeldelser som han har skrevet i fagtidsskrifter. Dessverre kan fortegnelsen heller ikke innenfor denne begrensede ramme gjøre krav på ubetinget fullstendighet. Men den fremlegges i det håp at den i det vesentlige gir et riktig inntrykk av professor Ragnar Knophs vidtspennende og rike rettsvidenskapelige, litterære virksomhet.

 

1 Se SvJT 1939 s. 1.

 

264 KRISTEN ANDERSEN.I. Bøker og skrifter.

 

»Hensiktens betydning for grensen mellem rett og urett.» Kristiania 1921.
»Rett og rettsbevissthet.» Det norske studentersamf. folkeskr. Kria 1923.
»Trustloven av 1926 med kommentar.» Oslo 1926.
»Lov om motorvogner av 20. februar 1926 med trafikkregler, forskrifter m. m. Kommentarutgave.» Utgitt sammen med kaptein Rörholt. Oslo 1927.
»Funksjonæropfinnelsen.» Oslo 1928.
»Norsk Arverett.» Oslo (1929—) 1930.
»Samvirkelagenes rettslige stilling forsåvidt angår deres politiske nöitralitet.» Oslo 1930.
»Norsk Sjørett.» Oslo 1931. (I 1926 fremla forfatteren en maskinskrevet utgave av sine sjørettsforelesninger.)
»Utredning angående Bærumsbanens, Holmenkollbanens og Ekebergbanens rettslige stilling efter de konsesjoner som er meddelt.» Oslo 1931.
»Oversikt over Norges rett.» Oslo 1934. (Ny utgave 1937.)
»Utviklingslinjer i moderne formuerett.» Radioforedrag. Oslo 1934.
»Åndsretten.» Oslo 1936.
»Åndsarbeidets rett.» Universitetets radioforedrag. Oslo 1938.

 

II. Avhandlinger og artikler.

 

»Rettighet eller interesse som gjenstand for rettsbeskyttelse.» TfR 1922, s. 219 flg.
»Konnossementets rettslige natur.» TfR 1922, s. 334 flg.
»Intestatarverettens begrensning.» Forhandlinger ved det 12. nordiske juristmøte i Kristiania 1922. Bilag IV. Kristiania 1923.
»Konnossementets rettslige natur.» Replikk til direktør J. Jantzen. TfR 1923, s. 27 flg.
»Noen ord om dommerens stilling til kutymene.» Norsk Rettst. 1923, s. 305 flg.
»Kutymenes rettslige natur.» Medlemsblad for Den norske Dommerforening, 1924, s. 2 flg. (Kortfattet referat av foredrag holdt i foreningen.)
»Den videnskapelige eiendomsrett.» Förhandlingarna å Det trettonde nordiska juristmötet i Helsingfors 1925, bilag II. Helsingfors 1926.
»Hovedlinjer i den åndelige eiendomsretts utvikling.» Det Norske videnskapsakademi i Oslo. Årbok 1925. Bilag III. Oslo 1926.
»Nydannelser i norsk kontraktsrett, skapt ved trustlovgivningen.» Norsk Rettstidende 1927, s. 1025 flg.
»Mikael Lie in memoriam.» TfR 1927, s. 440 flg.
»Fondet til aandslivets fremme. Regjeringens 'angrep' paa aandslivet. (Den norske Regjerings Forslag til en ny Lov til Værn for Kunstfrembringelser.)» Nordisk Forfattertidende. 1927. Aarg. 8, s. 17—20.
»Trekk av den norske høiesteretts fysiognomi og av dens innsats i norsk rettsutvikling.» SvJT 1930, s. 331 flg.
»Professor Oscar Platou in memoriam.» TfR 1930, s. 448 flg.
»Kollektive arbeidsopsigelser.» Meddelelsesblad utgitt av Arbeidernes faglige Landsorganisasjon 1930, s. 219 flg. og s. 318 flg.
»Retten og samfundet.» Universitetets radioforedrag: Rett og samfund, s. 22— 34. Oslo 1931.

 

SKRIFTER AV RAGNAR KNOPH. 265»Om firma og varemerker som en forretnings goodwill.» Aarbog for dansk Forening for industriel Retsbeskyttelse. 1931.
»Om akkordinstituttet i Danmark og Sverige og om berettigelsen av å innföre et tilsvarende institut i Norge.» Bilag til Norges Grossisttidende 1931, s. 1—16.
»Biografi over professor Nikolaus Gjelsvik.» Norsk biografisk Leksikon. B. 4 1931, s. 468 flg.
»Om ophavsmannens 'moralske' rett til sitt verk efter den nye lov om åndsverker.» Festskrift tillägnad Presidenten Juris doktor Herr Friherre Erik Marks von Würtemberg den 11 maj 1931, s. 316.
»Bedriftshemmeligheters rettsbeskyttelse.» Forhandlinger på det sekstende nordiske juristmöte i Oslo 1934, bilag I. Oslo 1935.
»Loven og retten.» Norsk Rikskringkastings serieforedrag nr 7: »Loven og lovgivningsmakten», s. 5—17. Oslo 1935.
»Til kontraktsrettens almindelige del.» TfR 1937, s. 63.
»Jødespørsmålet i tysk rettsvidenskap.» TfR 1937, s. 125 flg.
»Felles nordisk åndsverkslovgivning?» TfR 1937, s. 133 flg.
»Et 200-års jubileum. (Den juridiske embedseksamen.)» TfR 1937, s. 321 flg.
»Ordre-public synspunktet i de amerikanske gulldollarsakene.» TfR 1937, s. 356 flg.
»Norsk arbeidsrettsdom om sjøfolkenes blokade av general Franco.» TfR 1937, s. 371 flg.
»Fredrik Stang 70 år.» TfR 1937, s. 377 flg.
»Omkring gullklausuldommene.» TfR 1938, s. 46 flg.
»Viggo Bentzon in memoriam.» TfR 1938, s. 77 flg.

 

III. Bokanmeldelser.

 

»Oversikt over norsk litteratur 1916—34.» SvJT 1918 s. 212, 1919 s. 2711921 s. 145, 1922 s. 389, 1924 s. 114, 1925 s. 283, 1926 s. 345, 1927 s. 3781928 s. 487, 1929 s. 366, 1930 s. 452, 1931 s. 511, 1932 s. 559, 1933 s. 3451934 s. 586, 1935 s. 572.
Anmeldelse av Kristian Østberg: Norsk bonderett. Tredje utgave. »Små bonderettslige og rettshistoriske avhandlinger og artikler.» TfR 1923, s. 170 flg.
Anmeldelse av Jean Escarra: »La doctrine française du droit d'auteur.» TfR 1937, s. 107 flg.
Anmeldelse av Knud Illum: »Forelesninger over almindelig Formueret.» TfR 1937, s. 497 flg.
Anmeldelse av Kristen Andersen: »Rettens stilling til konkurranseregulerende sammenslutninger og avtaler.» TfR 1938, s. 87 flg.
Anmeldelse av E. Marks von Wiirtemberg og F. Sterzel: »Lagen om skuld-¬brev» og av Henry Ussing og C. C. Dybdal: »Gældsbrevslovene.» TfR 1938, s. 475 flg.
Anmeldelse av Erik Reitzel-Nielsen: »Dansk juridisk Litteraur.» TfR 1938, s. 476.

Kristen Andersen.