Finlands Advokatförbunds verksamhet år 1938. Förbundets inre liv har under år 1938 fortgått enligt samma riktlinjer som tidigare, med advokatväsendets utvecklande, höjande av advokatståndets anseende och förbättrande av advokatens ekonomiska ställning som huvudmål. Vad särskilt den ekonomiska sidan beträffar, hava de förbättrade konjunkturerna på det ekonomiska livets område småningom verkat upplivande även på advokatverksamheten. De djupa spår kristiden lämnat efter sig på advokatens arbetsfält hava likväl icke ens nu utplånats. Vid mången byrå råder fortfarande brist på arbete, och detta oaktat flera advokater övergått till andra områden. Förbundet och dess underavdelningar hava försökt genom planmässig propaganda klargöra för allmänheten, att den för sin egen rättssäkerhet vid behov av advokat alltid borde anlita en juridiskt bildad sakförare och närmast en medlem av förbundet.
    Förbundet har för upprätthållande av advokatståndets anseende på samma sätt som förut strävat till att stärka den inre disciplinen. Där någon förbundsmedlem konstaterats hava brutit mot lag, god sakförarsed eller den inbördes solidariteten, har man mot honom inlett disciplinärt förfarande. Med tillfredsställelse bör i detta sammanhang konstateras, att förbundsstyrelsen blott i något enstaka fall behövt använda sin disciplinära makt.
    Med stöd av stadgarna har ett flertal meningsskiljaktigheter och tvistemål mellan förbundets medlemmar eller mellan dessa och deras huvudmän underställts förbundsstyrelsens avgörande. Mängden av dessa ärenden torde utvisa, att man har förtroende för förbundsstyrelsen såsom skiljedomstol. Flere ärenden hava berört anmärkningsvärt stora värden. Ännu må nämnas, att flere tvistefrågor, särskilt angående arvode, genom förbundskansliets förmedling kunnat slitas redan innan de kommit under förbundsstyrelsens behandling.
    Förbundet har för ekonomiskt understödjande av sina medlemmar en begravningshjälpring och gruppförsäkring. De flesta medlemmar hava varit

 

284 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.delaktiga i begravningshjälpringen, som vid medlems död utbetalar 10,000 mark åt den avlidnes anhöriga.
    Förbundet höll sitt årsmöte den 3 juni 1938 i Tammerfors. Vid mötet refererade advokaten Bertil Godenhielm frågan: Bör Finlands Advokatförbund ansluta sig som medlem till en »Union internationale des Avocats» benämnd internationell sammanslutning av advokatförbund? Referenten besvarade frågan jakande. Mötet beslöt uppdraga åt styrelsen att fatta slutligt beslut i saken. Styrelsen har ännu icke avgjort frågan. Professor Bruno A. Salmiala refererade frågan om advokatens skyldighet att utan arvode bistå part, som beviljats fri rättegång. I enlighet med referentens förslag beslöt mötet uttala, att 1937 års reformförslag var i detta avseende obilligt och att advokat som förordnas att bistå part i fri rättegång borde tillerkännas rätt till skäligt arvode för sitt arbete.
    Till ordförande återvaldes advokaten Lauri Castrén och till viceordförande advokaten Hjalmar Hellström. Huvudredaktör för förbundets organ Defensor Legis har varit förbundets sekreterare, professor Bruno A. Salmiala. Förbundet har 349 medlemmar.

B. A. S.