Suomalainen Lakimiesten Yhdistys, Finlands finskspråkiga juristförening, har under år 1938 fyllt 40 år. Den 22 okt. 1898 bildades i Helsingfors av 17 jurister en förening, »de finsksinnade juristernas klubb», som hade till ändamål att befrämja det finska lagspråkets utveckling och att hos sina medlemmar underhålla juridiska intressen. På grund av i Finland då rådande politiska förhållanden existerade föreningen under sina första år mera som en privat sammanslutning och kunde först d. 25 nov. 1905 officiellt konstituera sig, varvid den även antog sitt nuvarande namn. Föreningens stadgar stadfästes av senaten d. 29 jan. 1906.
    Av föreningens grundläggare äro ännu fem i livet, bland dem föreningens båda hedersmedlemmar presidenterna P. E. Svinhufvud och K. J. Ståhlberg, vilka båda även fungerat såsom föreningens ordförande, president Svinhufvud 1898—1903, och president Ståhlberg 1904—1910. Föreningens övriga ordförande hava varit: professorn, sedermera justitierådet Allan Serlachius (sedermera Särkilahti) 1911—1913, senatorn, sedermera justitierådet F. O. Lilius 1914—1921, professorn, sedermera överborgmästaren i Helsingfors Antti Tulenheimo 1921—1922, professor Serlachius ånyo 1923—1924, förvaltningsrådet livar Ahava 1925—1926, justitiekanslern, sedermera presidenten i Högsta förvaltningsdomstolen U. J. Castrén 1927—1928, riksdagens sekreterare, lagmannen Anton Kotonen 1929—1930, professor Bruno A. Sundström (numera Salmiala) 1931—1932, professor B. Sjöström 1933—1937 samt från 1938 års början föreningens nuvarande ordförande professor Kaarlo Kaira.
    Enligt sina nuvarande, år 1919 fastställda stadgar förverkligar föreningen sitt syftemål bl. a. genom att hålla möten, att utgiva och förlägga finskspråkig juridisk litteratur och genom övriga därmed jämförbara medel. Föreningen har även sammanträtt regelbundet varje månad, förutom sommarmånaderna. Vid dess möten ha hållits föredrag samt refererats Högsta domstolens och Högsta förvaltningsdomstolens utslag av principiell natur. Såsom föredragshållare ha under föreningens 40-åriga tillvaro uppträtt nästan samtliga finskspråkiga lärare vid Helsingfors universitets juridiska fakultet och flera medlemmar av Finlands båda högsta domstolar.
    Redan år 1903 begynte föreningen utgiva sin tidskrift Lakimies, vars egentliga skapare professor Allan Serlachius fungerade som dess redaktör ända till sitt år 1935 timade frånfälle. Tidskriftens nuvarande huvudredaktör är justitierådet K. Kaila och dess redaktionssekreterare universitetsadjunkten jur. dr Tauno Tirkkonen.
    Under föreningens första verksamhetstid översattes genom dess försorg till

 

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 287finska språket flera viktiga juridiska arbeten. Föreningens verksamhet för befrämjandet av finskspråkig juridisk litteratur har i stor grad underlättats genom de fonder föreningen fått emottaga genom donationer och testamenten samt de bidrag föreningen erhållit av undervisningsministeriet och Alfred Kordelins stiftelse. År 1933 begynte föreningen utgiva en särskild publikationsserie, i vilken en aktningsvärd del av de senaste årens finskspråkiga juridiska arbeten, bl. a. 8 akademiska doktorsavhandlingar utkommit. Dessa arbeten, vilka äro finskspråkiga, innehålla i regel ett någorlunda uttömmande sammandrag antingen på tyska, franska eller engelska, varigenom även jurister som icke behärska finska språket äro i tillfälle att få en kursorisk uppfattning om deras innehåll. Den första publikationen utkom år 1934. I serien ha hittills utkommit 17 juridiska arbeten.
    Den 22 okt. 1938 begick föreningen sitt 40-årsjubileum i närvaro av bl. a. Republikens president och flera andra bemärkta gäster, varvid föredrag höllos av prof. T. M. Kivimäki över ämnet »Arbetets privaträttsliga behandling inom världshistorien» och förvaltningsrådet Matti Aura över ämnet: »Medborgares rättsskydd och Högsta förvaltningsdomstolen». Till 40-årsfesten hade föreningens sekreterare vice häradshövdingen Lauri Borenius utarbetat en kort historik över föreningens verksamhet under åren 1929—1938, vilken historik finnes publicerad i tidskriften Lakimies. Vid samma möte beslöt föreningen skrida till åtgärder för utgivande av en finsk juridisk ordbok, som skulle omfatta c:a 15,000 ord. Ordboken, som förutom orden på finska jämte förklaringar även innehåller ordens betydelse på svenska och tyska, beräknas bliva färdig år 1940. Tillika beslöt föreningen taga initiativ för åstadkommande av en finsk juridisk bibliografi.
    Den 21 jan. 1938 hade föreningen festsammanträde i anslutning till Mathias Calonius' 200-årsminne, varvid prof. T. M. Kivimäki talade till minnet av denna den finska juridikens märkesman och prof. B. Sjöström höll ett föredrag om det nya förslaget till rättegångsreform i Finland. I samband med denna minnesfest har föreningen beslutat utgiva på finska språket Calonius' verk »Praelectiones in iurisprudentiam civilem». Arbetet torde utkomma inom den närmaste framtiden.
    Förutom dessa två möten har föreningen under år 1938 haft 6 möten, av vilka mötet d. 16 dec. 1938 tillika var föreningens årsmöte. Vid detta möte höll jur. dr Ilmo Ollinen föredrag över ämnet »Bristfälligheter i stadgandena om exekutiv försäljning av fastighet». Pris för litterär produktion tilldelades jur. doktorerna Tauno Tirkkonen, Aarne Rekola, Arvo Sipilä, Otto Brusiin, Erik Castrén och Ilmo Ollinen.
    Till föreningens ordförande för år 1939 utsågs vid årsmötet enhälligt prof. Kaarlo Kaira. Till vice ordförande utsågs förvaltningsrådet Eino J. Ahla och till ledamöter i styrelsen prof. B. Sjöström, prof. Tapio Tarjanne, justitierådet Y. J. Hakulinen, medlemmen av lagberedningen, jur. dr Paavo AntVuorinen och vice häradshövdingen Lauri Borenius, vilken sistnämnde även fungerar såsom föreningens sekreterare. Föreningens skattmästare är vice häradshövdingen E. I. Lammin-Koskinen, som tillika fungerar såsom föreningens klubbmästare.
    Föreningen har förutom huvudföreningen i Helsingfors 8 lokalavdelningar.

 

288 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.I slutet av grundläggningsåret 1898 var föreningens medlemsantal 40 samt år 1905, då föreningen antog sitt nuvarande namn, c:a 100. Antalet medlemmar har därefter starkt stigit. Endast under år 1938 tillkommo sålunda ej mindre än 116 nya medlemmar. Därmed har medlemsantalet bragts upp till 1,117.

Lauri Borenius.