Magistraternas och Rådstuvurätternas i Finland förening har 1938 haft ett lugnt arbetsår. Styrelsen har sammanträtt fyra gånger, bl. a. för avgivande av utlåtande beträffande reformering av stämpelskattelagstiftningen och ifrågasatta åtgärder till hindrande utav ny användning av makulerade stämpelmärken.
    Årsmötet hölls i Åbo d. 17 aug., varvid styrelsen fick följande sammansättning: ordf. (tillika ombudsman) justitierådmannen Göran Leopold, Helsingfors, vice ordf. politierådmannen Yrjö Similä, Helsingfors, ledamöter politieborgmästaren Valdemar Löfman, Åbo, justitierådmannen Bror Clas Carlson, Helsingfors, borgmästaren Toivo Armas Aalto Setälä, Raumo, och borgmästaren Alvar Rossi, St. Michel, samt suppleanter justitieborgmästaren Väinö Lumme, Viborg, justitieborgmästaren Lauri Talvia, Tammerfors, och justitierådmannen Axel Elias Laxén, Wasa. Vid mötet, i vilket rådmannen Edward Ploman deltog som företrädare för Föreningen Sveriges stadsdomare, behandlades endast löpande ärenden emedan man ville spara sig för domarmötet på Åland (se SvJT 1938 s. 618). Efter årsmötet gav Åbo stad middag på Handelsgillet. — Antalet ledamöter i föreningen utgör 130. Till föreningens begravningshjälp ring äro 54 personer anslutna.

 

    Den Norske Dommerforening holdt sitt årlige medlemsmøte d. 5. sept 1938 i Oslo. Foreningen besluttet å delta i dannelsen av »Norges Juristforbund», hvori Den Norske Dommerforening, Statsadvokatenes Forening, Politiembedsmennenes Landsforening, Departementenes Juristforening og Den Norske Sakførerforening optas som medlemmer. Videre besluttet foreningen å delta i avholdelsen av nordiske dommermøter.
    På årsmøtet blev Straffelovkomitéens forslag til forandringer i straffelovens kapitel om ærekrenkelser drøftet efter innledning av lagmann Finn Nygaard Av andre saker som blev behandlet, nevnes et foreliggende forslag til innskrenkning i adgangen til å gi pressereferater av rettsforhandlinger.
    Til foreningens formann blev valgt høiesterettsdommer Eyvind Andersen.1 De øvrige styremedlemmer er lagdommer Enevold Borch, sorenskriver T. Lundevall, sorenskriver Bjarne Torstenson og byrettsdommer J. Koefoed. Varamenn er sorenskriver O. F. Harbek og byfoged Harald Gram. Foreningens sekretær er byrettsdommer Andreas Mohr, som også er redaktør av foreningens »Medlemsblad».

O. F. H.

 

    Dansk Kriminalistforening holdt sit 29. Aarsmøde d. 16. Nov. 1938 i København. Prof. Ragnar Bergendal, Lund, og Statsadvokat Reidar Aasgaard, Oslo, var til Stede som Repræsentanter for henholdsvis den svenske og den norske Kriminalistforening. Prof. Dr. jur. Stephan Hurwitz indledede Diskussion om »Reform af Anklagemyndigheden?».

 

1 Död d. 2 jan. 1939.

 

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 289    Foreningen afholdt som sædvanlig Generalforsamling i Forbindelse med Aarsmødet. Formanden Professor Oluf H. Krabbe aflagde Beretning, og i Stedet for Højesteretssagfører Ø. Ahnfelt-Rønne, der ønskede at trække sig tilbage fra Bestyrelsen, valgtes Overretssagfører K. Anker-Jensen. Bestyrelsen har herefter følgende Sammensætning: Professor Oluf H. Krabbe, Formand, Retspræsident O. Haack, Næstformand, Overretssagfører K. Anker-Jensen, Prof. Dr. med. Hj. Helweg, Prof. Dr. jur. Stephan Hurwitz, Højesteretssagfører Dr. jur. J. Hartvig Jacobsen, Rigspolitichef Thune Jacobsen, Fængselsdirektør P. Kampmann, Landsdommer F. Lucas, Overlæge Dr. med. Jobs. Nørvig. — Foreningen havde i December 1938 307 Medlemmer.

Erik Petri.