Kriminalistföreningen i Finland sammanträdde till sitt årsmöte i Helsingfors d. 9 april 1938 under ordförandeskap av överborgmästaren prof. Antti Tulenheimo. Föreningens styrelse, som på grund av ändring av föreningens stadgar nu utvidgades med tre nya suppleantplatser, fick följande sammansättning: ordinarie ledamöter överborgmästaren Tulenheimo, polisinspektören Arno Anthoni, överdirektören A. P. Arvelo, justitierådmannen Bror Clas Carlson, prof. Ernst Ehrnrooth, prof. Brynolf Honkasalo, justitierådet Paavo Kekomäki, fattigvårdsöverinspektören Paavo Mustala, prof. Bruno A. Salmiala, polisrådet Kosti Vasa och fil. dr Veli Verkko samt till suppleanter polismästarens juridiske adjoint V. V. Hietalahti, med. lic. Martti Kaila, skolrådet Erik Mandelin, föreståndarinnan Karin Neuman-Rahn, skolrådet S. S. Salmensaari och regeringssekreteraren W. L. Telkkä. Styrelsen har sedermera till ordf. utsett hr Tulenheimo, till v. ordf. hr Honkasalo, till sekreterare hr Verkko och till kassaförvaltare hr Mustala. Vid årsmötet representerades Svenska kriminalistföreningen av presidenten Karl Schlyter och hovrättsassessorn Nils Regner. Om föredragen och diskussionen vid årsmötet se SvJT 1938 s. 348.
    Liksom under tidigare år har kriminalistföreningen i Finland även år 1938 tillsammans med organisationen »Medborgerligt ansvar» anordnat s. k. antibrottslighetsdagar, de femte i ordningen, denna gång i Wasa d. 26 och 27 mars (en redogörelse för dessa dagar ingår i SvJT 1938 s. 418).
    Av andra åtgärder må nämnas, att styrelsen tillsatt ett utskott för att förbereda förslag till övervakning av villkorligt dömda och villkorligt frigivna. De sjätte antibrottslighetsdagarna har styrelsen i samråd med organisationen »Medborgerligt ansvar» beslutat anordna i februari eller mars 1939 i Björneborg.
    Föreningen representerades vid Svenska kriminalistföreningens årsmöte i Stockholm d. 25 nov. av fattigvårdsinspektören Mustala och dr Veli Verkko.
    Utom Finlands andel i de nordiska kriminalistföreningarnas årsbok för år 1937 har föreningen publicerat en särskild tvåspråkig årsbok för samma år, för vars innehåll redogjorts i SvJT 1938 s. 386.
    Föreningens medlemsantal uppgick vid årets slut till 420.

V. V.

 

    Den norske Kriminalistforening blev stiftet i 1892 og teller nu 152 medlemmer. Foreningen holdt sitt 14de årsmøte i dagene 10. og 11. november 1938 i Nobelinstituttets sal i Oslo. Innlederne var ekspedisjonschef

 

19—397004. Svensk Juristtidning 1939.

 

290 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.i Justisdepartementet Kyhn Gløersen om: Forvaringsbestemmelsene i straffelovens § 39 a, og riksadvokat Haakon Sund om: Bøtesstraff og subsidiær fengselsstraff. Som foreningens gjester motte överdirektör Hardy Göransson, docenten Ivar Agge og fængselsinspektør I. P. Waagensen henholdsvis fra Svenska Kriminalistföreningen og fra Dansk Kriminalistforening. Styret blev gjenvalgt. Det består av: formann høiesterettsdommer Johan Rivertz, nestformann riksadvokat Haakon Sund, direktør ved Gaustad asyl dr. med. Hans Evensen, lagmann H. Hjelm-Hansen, direktør ved Botsfengslet Hartvig Nissen, skifteforvalter Arne Omsted og høiesterettsadvokat P. A. Holm. Varamenn: politilæge Kr. J. Kristensen, statsadvokat Sverre Riisnæs, sekretær, og kriminalpolitichef Reidar Sveen.

Sverre Riisnæs.