De kungl. kommittéerna. Enligt riksdagsberättelsen 1939 hava följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet under 1938 avslutat sin verksamhet: 1. Sakk. för utredning ang. reformer på straffsystemets, straffverkställighetens och fångvårdens områden såvitt angår dels behandlingen av förbrytare som lida av rubbad själsverksamhet samt revision av strafflagens tillräknelighetsbestämmelser, dels de allmänna principerna för en omläggning av straffsystemet och samhällets skyddsåtgärder i övrigt mot brottsligheten; utredningen skall jämlikt K. M:ts beslut 6 okt. 1938 fullföljas av strafflagberedningen (jfr SvJT 1938 s. 589). 2. Kommittén ang. pensionering av i enskild tjänst anställda (se SOU 1938: 18 och SvJT 1938 s. 530). 3. Sakk. för utredning rörande en reformerad hyreslagstiftning (se SOU 1938:22 och SvJT 1938 s. 616). 4. Trafikförsäkringssakkunniga (se SOU 1938:27 och SvJT 1938:615). 5. Utredning ang. djurskyddslagstiftning (se SOU 1938:36 och SvJT 1939 s. 198). 6. Sakk. för en förberedande utredning rörande en revision av gällande bestämmelser om avbetalningsköp (se SOU 1938:11 och SvJT 1938 s. 527). 7. Sakk. för utarbetande av förslag till anvisningar för uppläggande av nya fastighetsböcker för landet (se SvJT 1938 s. 171); d. 30 sept. 1938 har den sakkunnige avlämnat förslag till anvisningar i ämnet beträffande fastigheter i städer och därmed jämförliga samhällen på landet (tryckt som del II; ej i SOU).
    Följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet fortsätta sin verksamhet vid 1939 års ingång (jfr SvJT 1938 s. 167): 1. Sakk. för utredning om partiella reformer på strafflagstiftningens område (prof. R. Bergendal). Vid utredningsarbetet ang. straffbarheten vid försök till brott biträder jämlikt K. M:ts beslut 9 sept. 1938 hovr.-assessor L. G. Ohlsson. Ett

 

298 NOTISER.preliminärt förslag till lagtext ang. ändringar i strafflagen har upprättats. — 2. Sakk. ang. frågan om nuvarande garnisonssjukhusets användning till lokaler för Högsta domstolen och Svea hovrätt. — 3. Sakk. för fortsatt utredning ang. revision av strafflagen för krigsmakten (byråchef C. G. Hellquist). Jämlikt K. M:ts beslut 6 okt. 1938 skall utredningen ang. revision av den militära strafflagen i fråga om straffarterna och vad därmed sammanhänger fullföljas av strafflagberedningen (jfr SvJT 1938 s. 589) samt i vad den berör förmögenhetsbrotten av straffrättskommittén (jfr nedan). I övrigt fortsättes utredningen av den sakkunnige. — 4. Sakk. för utredning av vissa organisationsfrågor inom hovrätterna (byråchefen E. Leche). — 5. Sakk. ang. förhindrande av förorening av vatten och luft samt rörande rätt att utnyttja underjordiska vattentillgångar (ordf. vattenrättsdomaren greve H. Hamilton, jfr SvJT 1938 s. 539). Preliminära förslag till bestämmelser ang. vattenförorening och därmed sammanhängande spörsmål ha utarbetats, betänkande ang. särskilda frågor om vattenförorening och möjligheten att motverka sådan beräknas komma att avlämnas under första halvåret 1939. — 6. Sakk. för kodifiering av gällande rätt på kyrkolagstiftningens område (biskop T. J. E. Andræ och prof. N. Herlitz, se SvJT 1939 s. 111). — 7. 1937 års domsagoutredning (ordf. generaldirektör E. Stridsberg), utredningen beräknas slutförd under första halvåret 1939. — 8. Straffrättskommittén (ordf. president B. Ekeberg), ett preliminärt utkast till ny lagstiftning om förmögenhetsbrott beräknas bliva färdigt inom den närmaste tiden. — 9. Sakk. för utredning ang. nya släktnamn (prof. Jöran Sahlgren), uppdraget beräknas slutfört under år 1939. — 10. Kommittén för utredning ang. den straffrättsliga behandlingen av lättjefulla förbrytare samt ang. revision av lösdrivarlagen (ordf. president K. Schlyter). I januari 1938 utsändes av kommittén en tryckt promemoria jämte lagutkast ang. åtgärder beträffande lättjefulla brottslingar, lösdrivare samt vissa andra arbetsskygga för yttrande till ett antal myndigheter, organisationer och enskilda personer, och i juni 1938 utsändes i enahanda ordning en tryckt promemoria jämte lagutkast ang. åtgärder mot vissa sedeslösa m. m. Se även SvJT 1938 s. 531, 617. I samband med tillkallande av strafflagberedningen har frågan om den straffrättsliga behandlingen av lättjefulla förbrytare undantagits från kommitténs uppdrag (se SvJT 1938 s. 589). Slutliga betänkanden beräknas kunna avlämnas under våren 1939. — 11. Sakk. för utredning ang. justitiekanslerns, justitieombudsmannens och militieombudsmannens allmänna ämbetsställning (ordf. universitetskansler Ö. Undén), uppdraget beräknas slutfört under första halvåret 1939. — 12. Sakk. för utredning ang. åtgärder för bekämpande av homosexualitetens samhällsfarliga yttringar (prof. em. A. Petrén). — 13. Sakk. för verkställande av översyn av förmynderskapslagstiftningen (prof. Ä. Holmbäck), utredningen beräknas slutförd under första halvåret 1939. — 14. 1937 års landsfiskals och stadsfiskalsutredning (ordf. borgmästare Th. Bergquist, se SvJT 1938 s. 103, 166, 180), uppdraget beräknas slutfört under första halvåret 1939. — 15. Sakk. för omorganisation av förmynderskapsvården i Stockholm (f. d. justitierådet A. Lindhagen och häradshövding E. Aderlund, se SvJT 1938 s. 334, 351, 539), uppdraget beräknas slutfört under år 1939. — 16. 1938 års sjömanslagsutredning (president B. Ekeberg, se SvJT 1938 s. 351), uppdraget beräknas slutfört under den närmaste tiden. — 17. 1938 års patentutredning

 

NOTISER. 299(generaldirektör K. H. R. Hjertén, se SvJT 1938 s. 522). — 18. Strafflagberedningen (ordf. president K. Schlyter, se SvJT 1938 s. 589, 743 och 1939 s. 111). — 19. Sakk. för utredning ang. reformer på auktorsrättens och därmed sammanhängande immateriella rättigheters område (ordf. president B. Ekeberg, se SvJT 1939 s. 75, 110, jfr även SvJT 1938 s. 350, 524). — 20. Sakk. för utredning ang. vissa grundlagsfrågor (ordf. prof. H. Tingsten, se SvJT 1939 s. 111). — 21. Utredning ang. ändrad lagstiftning rörande ansvarigheten för tryckt skrift (ordf. chefredaktör S. F. Dehlgren, se SvJT 1939 s. 78). — 22. Sakk. för utredning ang. statsdepartementens organisation m. m. (landshövding K. Levinson, se SvJT 1939 s. 76, 111).
    Beträffande kommittéer och sakkunniga vilka lyda under andra departement ha bl. a. följande under 1938 avslutat sin verksamhet: 1934 års byggnadsindustrisakkunniga (soc.dep., se SOU 1938: 3, 4, 10 och SvJT 1938 s. 526), befolkningskommissionen (soc.dep., se SOU 1938:6, 7, 13, 15, 19, 20, 24, 57 och SvJT 1938 s. 528), sakk. för utredning rörande polisskolans i Stockholm organisation (soc.dep., se SOU 1938: 1), sakk. rörande förhandlingsrätt för kommunala tjänstemän (soc.dep., se SOU 1938:56 och SvJT 1938 s. 351), 1936 års järnvägskommitté (komm.dep., se SOU 1938:28), 1936 års trafikutredning (komm.dep., se SOU 1938:59), kvinnoarbetskommittén (fin.dep., se SOU 1938:47), 1936 års uppbördskommitté (fin.dep., se SOU 1938:41, 46, 48 och SvJT 1939 s. 199), 1937 års automobilskatteutredning (fin.dep., se SOU 1937:53), utredning ang. vissa jaktlagstiftningsfrågor (jordbr.dep., utredning och förslag avlämnat 31 maj 1938), 1936 års arrendeutredning (jordbr.dep., se SOU 1938:38), utredning ang. industriellt rättsskydd (hand.dep., utredningen har upphört i samband med förordnande om utredning rörande ny patentlagstiftning, jfr ovan), statslotteriutredningen (hand.dep., se SOU 1938:17 och SvJT 1938 s. 529).
    Av kommittéer och sakkunniga under andra departement än justitiedepartementet fortsatte bl. a. följande vid ingången av 1939 sin verksamhet med utredningsuppdrag rörande lagstiftningsfrågor: hembiträdesutredningen (soc. dep., ordf. byråchef E. J:son Thulin, sekr. hovrättsassessor R. Dahlgren, jfr SvJT 1938 s. 631); livsmedelslagstiftningssakkunniga (soc.dep., ordf. prof. E. L. Abrahamson, sekr. rev.sekr. C. A. Davidsson); fritidsutredningen (soc.dep., ordf. landshövding H. Kjellman, jfr SvJT 1938 s. 540); 1937 års utredning ang. allmänna samlingslokaler (soc.dep., ordf. kyrkoherde H. Hallén, sekr. förste amanuens Dagny Olsson, jfr SvJT 1938 s. 103); 1938 års arbetarskyddskommitté (soc.dep., ordf. chefen för arbetsrådet J. V. Nordin, jfr SvJT 1938 s. 540); utredning rörande kommunal samverkan (soc.dep., ordf. generaldirektör W. Björk, sekr. föredraganden i regeringsrätten G. Nordberg); sakk. för översyn av lantarbetstidslagen (soc.dep., ordf. generaldirektör K. Persson, sekr. e. hovr.fiskal E. Hedfeldt, jfr SvJT 1938 s. 744); sakk. för översyn av ordningsstadgan för rikets städer (soc.dep., ordf. landshövding A. Lidén, sekr. länsassessor N. O. Åkesson); utredning rörande polisväsendets förstatligande (soc.dep., ordf. borgmästare Th. Bergquist, sekr. hovr.assessor S. Åseskog, jfr SvJT 1938 s. 744 och 1939 s. 111); 1935 års vägsakkunniga (komm.dep., ordf. landshövding J. B. Eriksson, sekr. hovr.assessor L. P. O. Palmquist, jfr SvJT 1938 s. 613, 744); 1937 års sakk. rörande trafiksäkerheten (komm.dep., ordf. landshövding A. E. Rodhe, sekr. sekrete-

 

300 NOTISER.raren hos arbetsdomstolen A. D. H. Wistrand); sakk. rörande tillstånd till yrkesmässig automobiltrafik (komm.dep., ordf. underståthållare E. S. Hallgren); sakk. rörande förstatligande av den allmänna väghållningen pä landet (komm.dep., ordf. f. d. generaldirektör C. G. O. Malm, sekr. hovr.assessor T. A. Bexelius); 1934 års familjepensionsutredning (fin.dep., ordf. f. d. generaldirektör greve H. A. Hamilton); sakk. ang. den rättsliga vården och förvaltningen av kronans fasta egendom (fin.dep., generaldirektör L. Berglöf); kommunalskatteberedningen (fin.dep., ordf. f. d. förrådsförman A. J. Bärg, sekr. hovr.assessor E. Thomasson och kammarr.assessor K. Björklund); 1936 års lönekommitté (fin.dep., ordf. statsrådet G. H. Eriksson, sekr. sekreteraren i statskontoret A. Carlsson); 1936 års skattekommitté (fin.dep., ordf. bankofullmäktig C. P. V. Gränebo, sekr. hovrättsrådet M. Lembke); 1938 års pensionssakkunniga (fin.dep., ordf. expeditionschef E. A. Westling, sekr. amanuens F. C. W. Ericson); 1938 års arvsskattekommitté (fin.dep., ordf. prof. G. A. Eberstein, sekr. förste amanuens S. G. H. Mac Dowall-Pihlström); skogslagkommissionen (jord.dep., hovrättsrådet T. Sjöfors, sekr. hovrättsrådet B. A. Fallenius); 1936 års egnahemsutredning (jordbr.dep., ordf. generaldirektör O. H. Malmberg, sekr. notarie E. E. Sjöfält); försäkringsutredningen (hand.dep., ordf. chefen för förs.insp. O. A. Åkesson, sekr. hovr.assessor S. L. Hammarskiöld); 1938 års sjöfartskommitté (hand.dep., ordf. kommerserådet C. E. Landberg, sekr. amanuens K. A. Tofft); 1938 års gruvsakkunniga (hand.dep., ordf. generaldirektör H. V. Leo).

T. L.