Riksdagens lagutskott. Ordförande i första lagutskottet är presidenten Karl Schlyter och v. ordförande borgmästaren Thorwald BergquistÖvriga jurister i utskottet äro: från första kammaren advokaten Georg Branting, direktören Knut Ewerlöf, f. d. justitierådet Natanael Gärde och suppleanterna stiftssekreteraren Torsten Caap och advokaten jur. dr Axel Roos samt från andra kammaren advokaten Birger Gezelius och suppleanten professorn Vilhelm Lundstedt. Sekreterare är e. o. assessorn i Svea hovrätt Sven Romanus och notarie med sekreterargöromål e. o. assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Carl Svennegård.
    I andra lagutskottet ha till ordförande och v. ordförande utsetts folkskolläraren David Norman och f. d. yrkesinspektrisen Kerstin Hesselgren — den första kvinnan i ett utskottspresidium. Jurister i utskottet äro borgmästaren William Linder och landshövdingen Sigfrid Linnér samt suppleanterna f. d. borgmästaren Carl Lindhagen, direktören Karl Wistrand, bruksägaren Ivar Ekströmer och professorn Åke Holmbäck. Sekreterare är e. o. assessorn i Svea hovrätt Ragnar Lundberg, notarie med sekreterargöromål fiskalen i samma hovrätt Eije Mossberg samt notarie t. f. andre kanslisekreteraren Henry Rooth.

 

    J. O. och M. O. Justitieombudsmannen Nils Ljunggren och militieombudsmannen Sture Centerwall hava 8 febr. 1939 av riksdagen omvalts. Till suppleanter hava utsetts för justitieombudsmannen revisionssekreteraren Knut Nissen och för militieombudsmannen revisionssekreteraren, byråchefen Carl Gustaf Hellquist, båda likaledes omvalda.

 

    Justitiedepartementet. Chefen för justitiedepartementet har
    24 febr. 1939 med stöd av K. M:ts bemyndigande 17 febr. 1939 tillkallat presidenten Holger Elliot att verkställa utredning av frågan om utveckling av rättshjälpsinstitutionen;
    28 febr. 1939 med stöd av K. M:ts bemyndigande 28 okt. 1938 förordnat assessorn i Svea hovrätt Herman Zetterberg att vara sekreterare åt sakkunniga för revision av gällande författningar om rätt till litterära och musikaliska verk samt verk av bildande konst m. m. (se SvJT 1939 s. 110).

 

    Försvarsdepartementet. Chefen för försvarsdepartementet har 27 febr. 1939, med stöd av K. M:ts bemyndigande, uppdragit åt hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Thomas Munck af Rosenschöld att vara sekreteterare hos sakkunniga för utredning beträffande den sociala försvarsberedskapen.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 24 febr. 1939 förordnat revisionssekreteraren Gösta Siljeström att fortfarande fr. o. m. 1 mars 1939 tillsvidare under fem år vara ordförande i nedre justitierevisionen.

 

    Tjänstlediga revisionssekreterare. Följande revisionssekreterare åtnjuta på grund av offentligt uppdrag ledighet från revisionssekreteraretjänsten: T. Salén (led. av de blandade domstolarna i Egypten), N. Ljunggren (justitieombudsman), O. Hesselgren (uppdrag inom socialdep.), G. Dahlman (statssekr. i justitiedep.), M. Wijnbladh (led. av lagberedningen), T. Strand-

 

302 PERSONALNOTISER.berg (led. av processlagberedningen), G. A. Bouveng (t. f. exp.chef i jordbruksdcp.), O. Thulin (uppdrag inom justitiedep.), C. G. Hellquist (byråchef för lagärenden i justitiedep.), I. Strahl (byråchef för lagärenden i justitiedep.), C. Davidsson (uppdrag inom socialdep.). Av de 27 ordinarie revisionssekreterarna äro alltså 16 i tjänst, medan 11 innehava förordnanden på annat håll. Under år 1938 (jfr SvJT 1938 s 102) har förordnande första gången såsom revisionssekreterare meddelats för hovrättsråden i Göta hovrätt E. Ahlgren och H. Lindvall.