Tidskrift, utg. av Juridiska Föreningen i Finland. Sista häftet för förra året innehåller en artikel av justitierådmannen B. C. CARLSON om culparegeln och domarens fria prövning. Förf. behandlar här bl. a. prof. Lundstedts skadeståndsteori och den nordiska rättsstridighetsläran. Ehuru han icke vill godkänna Lundstedts utgångspunkt finner han dennes kritik av den nordiska skadeståndsläran i många avseenden träffande och berättigad. Tyvärr lägger ämnets invecklade natur hinder i vägen för att här närmare gå in på resonemangen. — Första häftet av innevarande års årgång inledes med tvenne nekrologer, den ena över prof. Frantz Dahl (av prof. A. W. GADOLIN) och den andra över den tyske civilisten Paul Oertmann (av GUNNAR PALMGREN). I samma häfte söker prof. S. R. BJÖRKSTEN utreda ett omdebatterat folkrättsligt fall från 1600-talet: År 1657 lät drottning Christina, tre år efter sin tronavsägelse, i palatset i Fontainebleau avrätta sin förste hovstallmästare, den italienske markisen Monaldesco. I anslutning till en avhandling rörande denna tilldragelse av C. Weibull vill prof. Björksten i sin artikel söka klarlägga, huruvida drottning Christina med hänsyn till de rättigheter hon vid tronavsägelsen förbehållit sig ur folkrättslig synpunkt var berättigad att för påstådda politiska förbrytelser på utländsk botten gå till rätta med och låta avrätta en person, tillhörande hennes svit. Förf. gör icke något bestämt uttalande om huru frågan bör besvaras, men han synes anse starka skäl tala för att enligt dåtida folkrätt Christinas handlingssätt icke skulle varit rättsvidrigt ur internationellrättslig synpunkt.

E. A.