Antibrottslighetsdagarna i Björneborg den 25 och 26 februari 1939. Liksom under tidigare år har kriminalistföreningen i Finland även år 1939 tillsammans med organisationen »Medborgerligt ansvar» anordnat s. k. antibrottslighetsdagar, de sjätte i ordningen, denna gång i Rjörneborg d. 25 och 26 febr. (se SvJT 1939 s. 289). Öppningstalet hölls av justitieminister A. E. Rautavaara. Såsom ordförande fungerade landshövdingen i Åbo och Björneborgs län Vilho Kyttä. Uppmärksammade föredrag höllos vid dagarna i följande ordning: av professor Erik Ahlman om »Straffets befriande verkan på den brottsliges själ», av biträdande direktören vid vårdnämnden i Helsingfors vicehäradshövding Osmo Toivola över ämnet »Alkoholist- och lösdrivarvård såsom brottslighetens förebyggare», av socialdirektören vid alkoholbolaget fil. doktor Eemil Hynninen om »Landets alkoholpolitik och dess aktuella uppgifter», av universitetsadjunkten jur. doktor Aatos Alanen om »Statens och medborgarnes verksamhet i kampen mot brottsligheten», av professor Ernst Ehrnrooth om »Ungdomsbrottsligheten» samt av avdelningschefen vid utrikesministeriet K. N. Rantakari om »Folkets sedliga nivå och dess kraft». Avlutningstalet hölls av ordföranden, landshövding Kyttä.

V. V.

 

    Akademien för internationell rätt i Haag har utsänt program för sinasedvanliga sommarföreläsningar. Den första serien av dessa börjar d. 3 juli1939 och sträcker sig t. o. m. d. 28 juli. Den andra serien äger rum undertiden d. 31 juli—25 aug. Föreläsningarna gälla både offentlig och privat internationell rätt. Bland föreläsarna märkas G. Cohn, Köpenhamn, Picard,Paris, och Pella, Rumäniens minister i Haag. Föreläsningsspråket är franska.Undervisningen lämpar sig för alla som äga några förkunskaper i internationell rätt. Den är helt avgiftsfri. Anmälan sker till Secrétariat du Conseild'administration de l'Académie, Palais de la Paix, Haag. Programmet tillhandahålles å SvJT:s red.