Den icke-ordinarie hovrättspersonalens anställnings- och avlöningsvillkor (se SvJT 1939 s. 200 o. 295) komma icke under prövning av innevarande års riksdag. Efter en redogörelse för utredningen i ämnet (prop. 218 s. 17—25) anför finansministern:
    »Av den nu lämnade redogörelsen för ämbetsverkens yttranden framgår, att kommitténs förslag att genom inrättande av extra ordinarie befattningar

 

NOTISER. 381för hovrätternas juridiskt utbildade icke-ordinarie befattningshavare bereda de äldre bland dem en tryggare ställning i allmänhet mötts med gillande från hovrätternas sida och att följaktligen några principiella betänkligheter icke gjort sig gällande vid den verkställda granskningen av förslaget.
    De erinringar, som framkommit i de avgivna yttrandena, avse fastmera förslagets utformning och torde i väsentlig mån vara betingade av de vid hovrätterna rådande särskilda rekryteringsförhållandena. Den kritik, som riktats mot kommitténs förslag, visar hän på angelägenheten av att lönefrågorna och därmed förbundna organisatoriska spörsmål upptagas till bedömande i ett sammanhang. Jag vill erinra om att avlöningsförhållandena för den icke-ordinarie hovrättspersonalen äga nära samband med motsvarande förhållanden inom underrätterna på grund av den växelverkan i avseende å domarutbildningen, som råder mellan hovrätterna och domsagorna. Löneförhållandena för domsagornas rättsbildade personal äro för närvarande föremål för överväganden genom domsagoutredningen. En prövning av kommitténs förslag i de vidare sammanhang, som här antytts, torde lämpligen böra anstå i avvaktan på resultaten av dessa överväganden.
    Enligt min mening bör alltså civila icke-ordinariereglementet tillsvidare icke vinna tillämpning å adjungerade ledamöter, fiskaler m. fl. vid hovrätterna, utan torde dessa befattningshavares avlöningsförhållanden liksom hittills böra regleras vid sidan om reglementet. Någon anledning att därvid frångå de huvudgrunder, som nu gälla, synes mig icke föreligga. För att emellertid underlätta en framtida övergång till civila icke-ordinariereglementet vill jag förorda, att avlöningsvillkoren för dem från och med nästa budgetår närmare anslutas till civila icke-ordinariereglementets bestämmelser. Det synes mig sålunda böra stadgas, att adjungerad ledamot, som är assessor, skall äga uppbära lön såsom extra ordinarie tjänsteman inom 29 lönegraden i civila icke-ordinariereglementet samt att för honom skola jämväl i övrigt gälla de för extra ordinarie tjänstemän i sagda reglemente meddelade bestämmelserna. Annan adjungerad ledamot torde böra berättigas att åtnjuta lön enligt 26 respektive 28 löneklassen och extra fiskal enligt 15 respektive 21 löneklassen i samma reglemente, varvid jämväl å ifrågavarande befattningshavare civila licke-ordinariereglementets bestämmelser för extra ordinarie tjänstemän torde böra vinna motsvarande tillämpning. Även bestämmelserna om ersättning till fiskalsaspirant böra anknytas till icke-ordinariereglementet.»