JO:s framställningar till K. M:t. Enligt JO:s till 1939 års riksdag avgivna ämbetsberättelse har justitieombudsmannen Ljunggren under år 1938 gjort följande framställningar till K. M:t, nämligen d. 10 nov. ang. resestipendier åt åklagare; d. 19 dec. ang. resekostnads- och traktamentsersättning till domare för inspektionsresor till överförmyndare; d. 30 dec. ang. skyldighet för utmätningsman att i dagboken i utsökningsmål införa specificerad uppgift rörande förrättningskostnad m. m.; samt d. 31 dec. ang. fastställande av viss, med hänsyn till alkoholhalten i blodet bestämd gräns, vid vilken förare av motorfordon skall anses vara i lagens mening påverkad av starka drycker (jfr SvJT 1939 s. 68 ff., s. 174 ff.).