382 NOTISER.    Utskrivning av till ungdomsfängelse dömda. Enligt ungdomsfängelsenämndens till justitieministern avgivna årsberättelse för 1938 har nämnden under sagda år fattat beslut om utskrivning på prov av fyra å anstalten i Uppsala intagna elever. Tre av dessa hade vid utskrivningen allenast tillbragt sammanlagt omkring åtta månader i ungdomsanstalt, därav de första månaderna å mottagningsavdelningen i Nyköping och återstoden å avdelningen i Uppsala. Det särskilda skälet att förordna om utskrivning på prov efter kortare tids vistelse å ungdomsanstalt än ett år låg i samtliga dessa fall däri, att strafformen blivit på ett av lagstiftningen icke avsett sätt skärpt genom att de ifrågavarande utskrivna på grund av platsbristen å de öppna anstaltsavdelningarna måst tillbringa hela anstaltstiden i de slutna avdelningarna i Nyköping och Uppsala (se SvJT 1939 s. 85).

 

    Försäkringsjuridiska föreningen har under år 1938 sammanträtt fem gånger, därvid följande föredrag hållits: d. 21 jan. av prof. Hjalmar Karlgren om »Några anmärkningar om det s. k. identifikationsspörsmålet inom försäkringsrätten», d. 1 april av docenten Phillips Hult om »Rättspraxis å försäkringsavtalslagens område», d. 23 sept. av advokaten Yngve Häckner »Om begreppet vårdslöshet särskilt med hänsyn till svensk försäkring» och d. 21 okt. av revisionssekreteraren Olof Thulin om »Förslaget till ny trafikförsäkringslag». D. 17 nov. hölls diskussionssammanträde i anledning av remiss av förslaget till trafikförsäkringslag. Sammanträdena d. 23 sept. och d. 21 okt. avhöllos gemensamt med Svenska försäkringsföreningen.
    Styrelsen utgöres av följande personer: försäkringsdirektören William Hemberg, ordf., docenten Phillips Hult, v. ordf., avdelningschefen Harry Enell, sekr., advokaten Carl Georg Segerstråle, advokaten Erik Löfgren, direktören Lars Bennich, advokaten Helge Lindahl och hovrättsrådet Ejnar Hörstadius. Styrelsesuppleanter äro advokaten Yngve Häckner och direktören Trygve Lovén. Revisorer äro advokaten Knut Littorin och bankombudsmannen Axel Åström. Revisorssuppleant är hovrättsfiskalen Sigurd Dennemark.
    Föreningen har 138 aktiva och 32 passiva medlemmar.

 

    Förvärv av utländsk juridisk litteratur till Uppsalabibliotek. Under de senaste åren har Uppsala universitetsbibliotek haft att anteckna ett flertal förvärv av utländsk juridisk litteratur, vilka tilldraga sig mera allmänt intresse, bl. a. enär möjlighet finnes även för jurister utanför Uppsala att genom förmedling av de offentliga biblioteken taga del av de arbeten biblioteket äger.
    Av rättsfallssamlingar, som icke avse något av de nordiska rättssystemen, ha av ålder i huvudsak blott de tyska letat sig upp till svenska bibliotek. Redan för ett tjugotal år sedan lyckades emellertid universitetsbiblioteket, genom initiativ av universitetets nuvarande rektor professor Engströmer, inköpa de stora engelska law reports från och med år 1865. Law reports, på vilka biblioteket alltjämt prenumererar, omfattar dels en serie statutes, d. v. s. engelska lagar, som utkomma i en å två volymer pr år, och dels i särskilda serier rättsfall från house of lords (and judicial committee of the privy council m. m.) och från probate division (courts of probate, divorce and admiralty), king's bench division och chancery division av supreme court

 

NOTISER. 383of judicature jämte till court of appeal överklagade mål. Law reports ha visat sig vara av utomordentlig nytta. Volymer lånas ofta till andra bibliotek; de särskilda serierna studeras för vetenskapliga ändamål och ha även brukats vid undervisningen.
    1935 har nu universitetsbiblioteket utökat sina samlingar av fransk juridik med vad som utkommit under 1900-talet av de serier, som grundats av den under 1800-talets förra hälft verksamme juristen J. B. SIREY och som hava den gemensamma titeln »Recueil général des lois et des arrêts». Från 1901 till 1923 äger biblioteket en rättsfallsserie, där titeln fortsätter med orden »en matière civile, criminelle, administrative et de droit public», från 1924 en annan, där titeln fortsätter »journal du palais, pandectes françaises périodiques». Liksom vår rättsfallssamling i NJA kompletteras även de nämnda rättsfallsserierna av en avdelning lagar i belysning av dessas förarbeten: från 1901 löper nämligen en serie, där den gemensamma titeln fortsätter med orden »Lois annotées ou lois, décrets, ordonnances, avis du conseil d'état etc. Avec notes historiques, de concordance et de jurisprudence». För 1800-talet håller man på med att giva ut en fjärde serie, i vilken den gemensamma titeln fortsätter med orden: »Jurisprudence du 19:e siécle (1791—1900),refondue d'après l'ordre chronologique». Denna serie, som kan sägas vara en förkortning av äldre Sirey-serien och som även inköpts av Uppsala universitetsbibliotek, är avsedd att utgivas i 20 band, vilka utgivas från slutet, så att alltså de i praktiskt hänseende viktigaste volymerna från 1800-talets slut utgivits först. Man har hunnit till 1800-talets mitt.
    De nu angivna serierna, av vilka tre tidigare även förvärvats av Lunds universitetsbibliotek, kunna värderas lika högt som law reports. De giva f. ö. upplysning icke blott om franska domar och fransk lagstiftning utan innehålla även referat av annan än fransk rättsskipning och recensioner av juridiska arbeten. När det blir mera allmänt känt att de båda universitetsbiblioteken inköpt Sireyserierna, komma dessa säkert till betydande användning.
    Accession av annan juridisk litteratur än rättsfallssamlingar har i Uppsala naturligen sedan länge skett både genom inköp från biblioteksledningens sida efter förslag av ledamöter av juridiska fakulteten m. fl. och genom utnyttjande av bibliotekets synnerligen omfattande bytesförbindelser. För ett flertal år sedan träffades ytterligare det arrangemanget, att biblioteksledningen tillställer en av juridiska fakultetens ledamöter de periodiskt utkommande förteckningarna över fransk juridisk litteratur, varefter fakultetsledamoten föreslår de arbeten till inköp, som han finner lämpliga. På grundval av dessa förslag har bibliotekskommissionen inköpt ett betydande antal arbeten över fransk privaträtt av positivrättsligt och rättshistoriskt innehåll. Nyssnämnda regelbundna samarbete mellan biblioteket och fakulteten utsträcktes för något år sedan till den engelska juridiska litteraturen och har nyligen bragts att omfatta även tysk juridisk litteratur. Vilka arbeten som förvärvats framgår av den accessionskatalog, som utges av Sveriges offentliga bibliotek. En önskan har varit att erhålla även arbeten rörande nordamerikansk juridisk litteratur. Både på grund av de växande internationella förbindelserna och den amerikanska kulturens ökade betydelse böra de svenska offent-

 

384 NOTISER.liga biblioteken följa den nordamerikanska juridiska litteraturen. Efter förmedling av universitetskansler Undén har den kände amerikanske internationalisten professor Herbert Goodrich vid Pennsylvanias universitet för bibliotekets räkning utarbetat en förteckning på verkligt representativ amerikansk nutida juridisk litteratur. Med ledning av denna lista verkställer biblioteket för närvarande inköp. Efter något år bli de, som av en eller annan anledning vilja studera nordamerikansk rätt — domare, advokater, de som driva studier för juris doktorsgrad, kungliga kommittéer — i tillfälle att genom universitetsbiblioteket erhålla de grundläggande arbetena över Förenta staternas rättsordning. Meningen är att biblioteket sedermera alltjämt skall hålla sig à jour med den nordamerikanska juridiska litteraturen.
    Till slut bör nämnas, att det av legationsrådet Harry Ax:son Iohnson 1927 stiftade Svenska institutet för internationell rätt vid universitetet i Uppsala (Iohnsoninstitutet) under de gångna åren genom gåvor och inköp skapat ett betydande bibliotek i internationell rätt. De båda bibliotek, som närmast äro avsedda för de studerandes bruk — juridiska seminariets och juridiska föreningens — ha givetvis även ökats genom inköp och gåvor.

Åke Holmbäck.