Tillströmningen till juristbanan. I nedanstående tabell lämnas några uppgifter om antalet nyinskrivningar och antalet examina vid de juridiska fakulteterna under år 1938, varvid för jämförelses skull medtagits även motsvarande siffror för år 1937.

  UppsalaLundSthmS:a

Nyinskrivna juris studerande

1937
1938

132

86

99
101
134
182
365
369
Avlagda juris kandidatexamina1937
1938
59
75
59
64
72
87
 190
226
Avlagda kansliexamina1937
1938
10
5
14
1
18
6
42
12
Statsvetenskaplig juridisk examen1938  2

3

      

 

I. S.

 

    Høiesterettsdommer Eyvind Andersen døde 2 januar 1939 64 år gammel. Efter endt utdannelse var han i årene 1902—1910 fullmektig i Oslo Skifterett, 1910—1921 dommer i Oslo Byrett og fra 1921 av høiesterettsdommer. I de 12 siste år satt han dessuten i Arbeidsretten og i 4 år i Boikottdomstolen og blev i det hele tatt benyttet til en rekke offentlige hverv. I mange år var han medlem av Den norske Dommerforenings styre og var ved sin død foreningens formann. Høiesterettsdommer Andersens grundige kunnskaper og klare form skaffet ham almindelig anerkjennelse overalt, i som utenfor retten. Og med sin sjeldne elskverdighet og sitt muntre sind skapte han glede hvor han kom.

F. S.

 

    Harry Ax:son Iohnson avled i sitt hem i Sthm d. 26 mars 1939. Född 1881, blev han jur. u. kand. i Uppsala 1908. Efter tjänstgöring i kommerskollegium och i domsaga blev han attaché i utrikesdepartementet 1910 och var såsom sådan anställd i Helsingfors, London och Paris. 1918 blev han legationssekreterare och chargé d'affaires i Bern, 1919 i Wien och 1920 i Helsingfors. Sistnämnda år utnämndes han till legationsråd. Sedan flera år var han i disponibilitet. Han promoverades till juris hedersdoktor i Heidelberg 1923.
    Harry Ax:son Iohnson utövade ett omfattande och betydelsefullt mecenatskap för den rättsvetenskapliga forskningen. Genom understöd av honom kom översättningen till tyska av ALMÉNS köplagskommentar till stånd. Han skänkte 1919 »Harry Ax:son Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning», från vilken lämnats bidrag såväl till utgivandet av juridiska arbeten som till rättsvetenskapliga studieresor (se SvJT 1926 s. 251 och 1937 s. 561). Genom en donation 1927 grundade han vidare »Svenska institutet för internationell

 

DÖDSFALL. 387rätt vid universitetet i Uppsala.» Detta institut har till uppgift att utgöra ett bibliotek och arkiv för internationell rätt samt att utge vetenskapliga arbeten (se om det senaste ovan s. 351) och anordna föreläsningar och övningar (se SvJT 1928 s. 195 och ovan s. 384). Det stora verket »Den svenska utrikesförvaltningens historia», som jämte »Kungl. Maj:ts kanslis historia» utgavs till högtidlighållande av 300-årsminnet av 1634 års regeringsform, möjliggjordes genom en donation av den avlidne (se SvJT 1936 s. 613). Även på många andra håll lämnade han stöd, både åt enskilda och åt sammanslutningar.

I. S.