Alarik Dalqvist avled d. 16 febr. 1939. Född i Visby 1865, blev han student där 1883 och avlade hovrättsex. i Uppsala 1890. Han blev vice häradshövding 1894. Han blev därefter kronofogde i Sveg 1897, i Skellefteå 1904 och i Härnösand 1916. År 1918 överfördes han till indragningsstat. Han var på sin tid ordförande i Skellefteå stadsfullmäktige.

 

    Sune Eberhard Crona avled d. 26 febr. 1939. Född i Stockholm 1872, avlade han mogenhetsex. i Uppsala 1892 och jur. u. kand. ex. där 1899. Efter tingssittning m. m. började han tjänstgöra vid Göteborgs rådhusrätt, där han blev kanslist 1907. Han blev polisnotarie i Göteborg 1908, polissekreterare 1910 och stadsaktuarie 1917. Han avgick med pension 1937.

 

    Otto Theodor Hugo Wennerholm avled d. 18 mars 1939. Han var född i Sthm 1861, blev student 1879 och avlade jur. kand. ex. i Uppsala 1886. 1888 blev han vice häradshövding. Han tjänstgjorde därefter någon tid i kammarrätten m. fl. ämbetsverk och var åren 1890—1909 auditör vid Vaxholms fästningsgarnison. Snart ägnade han emellertid huvudparten av sin arbetskraft åt direktörskapet för ett fastighetsförvaltningsbolag i Sthm samt kommunala angelägenheter inom Oskars och Hedvig Eleonora församlingar där.

 

    Erik Valdemar Holmberg avled d. 26 mars 1939. Han var född i Lund 1884, avlade mogenhetsex. där 1902 och jur. u. kand. ex. 1907. Efter tingstjänstgöring vann H. anställning vid rådhusrätten i Malmö, där han blev assessor 1917 och rådman 1929. Han var tillika ombudsman hos hamndirektionen i Malmö samt sekreterare och ombudsman hos fattigvårdsstyrelsen i staden.

 

    Häradshövdingen C. H. G. Cederschiöld hyllades på sin 70-årsdag den 6 april 1939 vid avgången från häradshövdingämbetet i Kinda och Ydre domsaga med ett bildgalleri, upptagande porträtt av — förutom jubilaren — den samlade häradsrätten, av tidigare och nuvarande, i domsagan tjänstgörande jurister samt av häradsdomare och nämndemän, landsfiskaler, lantmätare m. fl. ävensom ett antal naturbilder. Docenten Henrik Munktell publicerar en artikel »om gammal och ny rätt i Kinda och Ydre domsaga». F. borgmästaren Georg Bissmark framför en varm hyllning från en gammal vänkrets, och från dem, som i olika befattningar under längre eller kortare

 

388 PERSONALNOTISER.tid genom sitt arbete varit knutna till de rättsvårdande uppgifterna i Kinda och Ydre domsaga under Cederschiölds ämbetstid, framföres såsom en inledning till publikationen ett vördsamt och varmt tack för föredömlig domaregärning och förtroendefullt samarbete. »Förvisso förena sig i detta tack för högt uppskattat arbete i rättens tjänst alla de som i Kinda och Ydre härader bygga och bo», slutar adressen.