Justitiedepartementet. Chefen för justitiedepartementet har
    24 mars 1939, med stöd av K. M:ts bemyndigande s. d'. tillkallat ledamöterna av riksdagens första kammare, universitetskanslern Östen Undén, ordf., professorn Nils Herlitz, ombudsmannen Anton Pettersson och redaktören fil. dr Knut Petersson ävensom hovrättsrådet Bertil Hagström, sekr., att såsom sakkunniga i departementet verkställa utredning rörande tillämpningen av 1937 års lagstiftning om all männa handlingars offentlighet (jfr ovan s. 378).
    s. d., med stöd av K. M:ts bemyndigande, uppdragit åt advokaten Axel Hemming-Sjöberg att såsom sakkunnig i justitiedepartementet biträda med utredning rörande lagstiftning i syfte att möjliggöra för konkursbo att avsluta av konkursgäldenär påbörjat byggnadsföretag och rörande därmed sammanhängande frågor.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har meddelat förordnanden att tjänstgöra såsom revisionssekreterare
    17 febr. 1939 för hovrättsrådet i Göta hovrätt Sigurd Wildte fr. o. m. 22 i samma månad;
    24 mars 1939 för assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Otto Schell fr. o. m. 27 i samma månad.

 

    Hovrätterna. K. M:t har 17 mars 1939 till assessor i hovrätten för Övre Norrland förordnat adjungerade ledamoten i samma hovrätt Hugo Henkow.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har till häradshövdingar utnämnt
    10 mars 1939 i Kinda och Ydre domsaga fr. o. m. 7 april 1939 extra revisionssekreteraren Julius Söderström;
    31 mars 1939 i Nedansiljans domsaga fr. o. m. 1 juli 1939 byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet, hovrättsrådet i hovrätten för Övre Norrland Ernst Leche.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    10 mars 1939 anbefallt länsstyrelsen i Hallands län att föranstalta om utredning huruvida staden Varberg bör i judiciellt avseende förenas med domsaga;
    24 mars 1939, med hänsyn till i ärendet föreliggande särskilda omständigheter, ej funnit anledning meddela förordnande om rådhusrättens i Alingså s upphörande och stadens förenande i judiciellt avseende med domsaga, därom utredning verkställts;
    31 mars 1939 fastställt nya arbetsordningar och lönestater för rådhusrätterna och magistraterna i Eskilstuna och Västerås.

 

    Statsrättsprofessuren i Uppsala. Till innehavare av professuren i statsrätt, förvaltningsrätt och folkrätt vid Uppsala universitet utnämndes 30 dec. 1938 borgarrådet Halvar G. F. Sundberg, som förut innehaft professuren men avgått därifrån i samband med sin utnämning till borgarråd (se SvJT 1938 s. 622). Då det visade sig att Sundberg icke kunde erhålla den ledighet från professuren som erfordrades för att han skulle kunna tjänstgöra såsom borgarråd, anhöll Sundberg att K. M:t måtte återkalla utnämningen. K. M:t beviljade emellertid 10 mars 1939 Sundberg avsked från professuren. Större akademiska konsistoriet har därefter enligt förslag av Juridiska fakulteten anhållit om anstånd till utgången av febr. 1940 med vidtagande av åtgärderför återbesättande av professuren.