VIKARIERANDE OCH BITRÄDANDE DOMARE, SEKRETERARE SAMT RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETSDOMSAGOR UNDER ÅR 1938.

 

Förteckningen har uppgjorts av förste aktuarien G. S. GROTH med ledning av dels uppgifter som av red. införskaffats från hovrätterna rörande vikarierande domare och biträden för uppläggande av nya fastighetsböcker (Fastighb.), dels uppgifter i de från domsagorna till Statistiska centralbyrån avlämnade arbetsredogörelserna rörande biträdande domare, sekreterare och rättsbildade biträden. Vikarierande domare, som, då de erhöllo vikariatförordnande, innehade anställning såsom biträdande domare, sekreterare eller rättsbildat biträde i den domsaga förordnandet avsåg, hava icke upptagits i förteckningen. Biträden, som icke innehaft förordnande för uppläggande av nya fastighetsböcker eller såsom förste eller andre notarie, betecknas såsom Ö v r. I fall då en person innehaft samma anställning såsom biträdande domare, sekreterare eller biträde i en domsaga under flera perioder under redogörelseåret, har vid angivande av anställningstiden hänsyn tagits allenast till första dagen i den första perioden och sista dagen i den sista perioden. Datum inom parentes vid förste eller andre notarie avser tidpunkt, då han börjat tjänstgöra såsom extra notarie under året.

 

Svea hovrätt.

 

Stockholms län.
    Norra Roslags domsaga: 1 not. Sven Holger Andersson, f. 09, J. K. 35; 1/1 —9/10. — Nils Emmerick Ahlström, f. 08, J. K. 36; fr 10/10 (2 not. 1/1). — 2. not. Lars Johan Thesleff Stiernstedt, f. 10, J. K. 37; fr. 1/7, (1/1). — Jan-Erik Elias Stenius, f. 13, J. K. 38; fr. 10/10 (1/8). — Övr. Claës Gustaf Lennart Ekblom, f. 13, J. K. 38; fr. 5/11.
    Mellersta Roslags: Vik. domare Bo Heribert Casimir Reuterskiöld, f. 08, J. K. 33; 14/4—23/4. — Hugo Vilhelm Birger Rothelius, f. 11, J. K. 35; 25/7—27/8. — 1 not. Per Olof Eric Wallin, f. 13, J. K. 36. — 2 not. Nils-Erik Lindblom, f. 13, J. K. 36. — Ö vr. Per Olof Fredrik Esping, f. 11, J. K. 37;10/1—30/9. — Bengt Erik Borg, f. 12, J. K. 37; fr. 1/10.
    Stockholms läns västra: Vik. domare Karl Sven Martin Torsten Wedleff, f. 05, J. K. 33; ranns. 30/5. — Hans Kurt Hugo Holmgren, f. 05, J. K. 29; ranns. 14/7. — Sigurd Dennemark, f. 11, J. K. 32; ranns. 8/9, 6/10. — 1 not. Lars Peter Vilhelm Bergstedt, f. 07, J. K. 35; 1/1--30/6. — Gösta Adrian Falk, f. 11, J. K. 36; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Robert Carl Fredrik Bohnstedt von Horn, f. 10, J. K. 36; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Hans Johan Robert Themptander, f. 14, J. K. 37. — Jan Carl Gustaf Abraham Almquist, f. 10, J. K. 37. — Arne Emil Wettermark, f. 13, J. K. 37; fr. 14/7. — Sven Fredrik von Otter, f. 13, J. K. 38; fr. 16/12.
    Södra Roslags: Vik. domare Karl Erik Alexanderson, f. 06, J. K. 28; visst mål 13/1. — Eric Söderlind, f. 06, J. K. 30; ranns. 3/6 (sekr. 25/5—8/6). — SvenDavid Holger Sanne, f. 06, J. K. 30; ranns. 6/7, 16/9. — Runo Fredrik Lundin, f. 10, J. K. 33; ranns. 21/7. — Nils Gustaf Olof Fröding, f. 04, J. K. 27; fr. 6/10. — Chef för inskrivningsavdelningen Johan Ruben Oswald Ljungwaldh, f. 94, J. K. 21. — Sekr. Bror Arvid Sture Petrén, f. 08, J. K. 30. — 1 not. Axel Wiktor Lennart Rydback, f. 11, J. K. 34; 1/1—1/3. — Per-Erik Fürst, f. 13, J. K. 35. — Bo Gösta Bohman, f. 11, J. K. 36; fr. 1/3 (2 not. 1/1). — 2 not. Roland Erland Pettersson, f. 02, J. K. 36; 1/1—1/7. — Oskar Arne Fred-Jund, f. 12, J. K. 35. — Sven Albin Litzén, f. 11, J. K. 38; fr. 1/3 (1/1). — Karl Gösta Emil Weisner, f. 12, J. K. 37; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Sven Ahlström, f. 10, J. K. 37. — Hans Lennart Virding, f. 10, J. K. 37. — Bo Radhe, f. 13, J. K. 37. — Axel Birger Åke Lindstedt, f. 15, J. K. 38; fr. 15/6; Lennart Olsson, f. 14, J. K. 38; fr. 15/11. — Karl Vilhelm Ström, f. 14, J. K. 38; fr. 5/12.

 

390 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1938.    Sollentuna och Färentuna: Vik. domare Gustaf Yngve Samuelsson, f. 08, J. K. 30; allm. smtr. 28/2. — Nils Gustaf Olof Fröding, f. 04, J. K. 27; 5/3—11/5. — Sekr. Per Johan Gösta Hagströmer, f. 08, J. K. 31. — 1 not. Bengt Ericsson, f. 11, J. K. 35; 1/1—14/10 (2 not. 1/6—18/9). — Åke Sahlquist, f. 08, J. K. 35; 1/3—18/9 (2 not. 1/1). — Gustav Lindberg, f. 09, J. K. 35; fr. 14/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Lars Pilz, f. 13, J. K. 35. — Sten Alrutz, f. 12, J. K. 36; fr. 19/9. — Inga Lindstedt, f. 13, J. K. 36; fr. 15/10. — Övr. Åke Österlind, f. 12, J. K. 37. — Sonja Molander, f. 12, J. K. 37. — Axel Appelberg, f. 13, J. K. 37. — Birger Öhman, f. 11, J. K. 37; 1/1—30/11. — Bengt Kihlström, f. 10, J. K. 37; fr. 10/1. — Per Gunnar Bergsten, f. 13, J. K. 37; fr. 7/6. — Margareta Swartz, f. 13, J. K. 38; fr. 16/9. — Olof Ekström, f. 07, J. K. 38; fr. 1/10. — Gunnar Wessman, f. 15, J. K. 38; fr. 7/11. — Sven Mellquist, f. 12, J. K. 38; fr. 16/12.
    Södertörns: Vik. domare Olof August Bergholtz, f. 04, J. K. 27; 1/4—30/6. — Bitr. domare Johan Birger Björklöf, f. 92, J. K. 17, v. hhvds titel 29; 1/1—8/8. — Sture Mauritz Svensson, f. 03, J. K. 27; fr. 9/8. — Sekr. Ragnar Axel Pihl, f. 03, J. K. 30; 1/1—30/9. — Michael Inge Carl Henrik Nordlander, f. 09, J. K. 30; 1/10—30/11. — Runo Fredrik Lundin, f. 10, J. K. 33; fr. 1/12.—1 not. Kjell Sjöstedt, f. 08, J. K. 35; 1/1—1/4. — Kaj Sjövall, f. 03, J. K. 35; fr. 2/4 (2 not. 1/1). — 2 not. Birger Barth-Magnus, f. 04, J. K. 36; 1/1—15/2. — William Percy Nisser, f. 07, J. K. 35. — Bo Gyllenstierna, f. 07, J. K. 36; fr. 16/2 (1/1). — Carl Christian Ernst Halling, f. 10, J. K. 36; 2/4—31/10 (1/1). — Elsa Birgit Erdmann, f. 13, J. K. 36; fr. 1/11 (1/1). — Övr. Olof Lundmark, f. 96, J. K. 36. —Liss Mårten Granqvist, f. 12, J. K. 37. — Edith Marie Dinkelspiel, f. 12, J. K. 36. — Carl Henrik Porat Norlander, f. 13, J. K. 37. — Hjalmar Mehr, f. 10, J. K.37. — Anna-Britta Elna Harriet Löfgren, f. 12, J. K. 38; fr. 2/5. — Åke Gustav Mählberg, f. 13, J. K. 38; fr. 30/5. — Margit Christina Althin, f. Bylin, f. 06. J. K. 38; fr. 1/6.

 

Uppsala län.
    Uppsala läns södra: Sekr. Per Ivar Weidenhaijn, f. 05, J. K. 29. — 1 not. Berndt Sture Cederbalk, f. 11, J. K. 36. — 2 not. Karl Holger Sundberg, f. 12, J. K. 36. — Sten Folkesson Wetter, f. 14, J. K. 37; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Bengt Krister Ludvig Åman, f. 12, J. K. 36; 1/1—11/6. — Folke Ivan Gunnar Sundkler, f. 10, J. K. 36; 1/1—12/3. — Sten Erik Westerberg, f. 14, J. K. 37; 1/1—29/1. — Erik Elis Stenviken, f. 07, J. K. 38; fr. 1/6. — Gunnar Thyresson, f. 12, J. K. 38; fr. 1/6. — Gerd Heloise Engströmer, f. 17, J. K. 38; fr. 1/9. — Karl-Axel Fagerberg, f. 13, J. K. 38; fr. 5/9.
    Uppsala läns norra: Sekr. John Eyvind Cappelen Carlbom, f. 98, J. K. 31; 1/1—30/9. — Bo Heribert Casimir Reuterskiöld, f. 08, J. K. 33; fr. 1/10. — 1 not. Bengt Axel Wilhelm Petri, f. 13, J. K. 35. — 2 not. Lars-Olof Ekeberg, f. 12, J. K. 36. — Övr. Bengt Gustav Larsson, f. 12, J. K. 37. — Bengt Axel Lindberg, f. 12, J. K. 37; 1/1—1/7. — Thore Georg Ingemund Wisén, f. 13, J. K. 37. — Lars Waldenström, f. 12, J. K. 37; fr. 15/9. — Bo Ivar Bill Broman, f. 13, J. K. 38; fr. 16/12. 

 

Södermanlands län.
    Nyköpings: Fastighb. Lars Gösta Munck af Rosenschöld, f. 07, J. K. 32; 1/1—26/1. — 1 not." Erik Rutger Christian Palme, f. 10, J. K. 34; 1/1—28/2. — Bertil Alexanderson, f. 12, J. K. 35; fr. 1/3 (2 not. 1/1). — 2 n o t. Sune Georg Theodor Wisén, f. 12, J. K. 36; fr. 1/3 (1/1). — Claës Jarl Edgar Claësson Breitholtz, f. 11, J. K. 38; fr. 1/9 (7/3).
    Oppunda och Villåttinge: Sekr. Stig Gustaf Hugo Löwenhielm, f. 06, J. K. 31. — 1 not. Georg Filip Österholm, f. 10, J. K. 35. 1/1—30/6. — Gustav Lennart Asplund, f. 11, J. K. 36; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Sten Erik Bernunger, f. 11, J. K. 37; fr. 1/7 (1/1). — Björn Bernhard, f. 14, J. K. 38; fr.1/7 (4/5).
    Livgedingets: Fastighb. Karl Johan Elis Sidenbladh, f. 10, J. K. 33; 1/4 —31/5.— 1 not. John Lasse Lundh, f. 08, J. K. 35. — 2 not. Alf Göran Hubert Allard (Jonsson), f. 12, J. K. 36. — Birger Agne Zotterman, f. 13, J. K. 37.

 

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1938. 391Gotlands län.
    Gotlands norra: Vik. domare Henning Valfrid Nilsson, f. 05, J. K. 28; vissa mål å allm. smtr. 22/9, 20/10, 17/11. — 1 not. Sven Ljungholm, f. 10, J. K. 35; 1/1--18/9. — Bo Gustaf Mauritz Lagergren, f. 13, J. K. 35; fr. 19/9. — 2 not. Inga Carolina Bäcklin, f. 14, J. K. 38; fr. 1/7 (11/6). — Övr. Stig Holmqvist, f. 06, J. K. 37; 1/1—30/6.
    Gotlands södra: Vik. domare Henning Valfrid Nilsson, f. 05, J. K. 28. Fastighb. Carl Erik Ameln, f. 10, J. K. 34; 1/5—30/6. — Jerker Carlsson Victor, f. 10, J. K. 33; 17/10—16/12. — 1 not. Hakon Gunnar Hjertén, f. 08, J. K. 34.— 2 not. Nils Jonas Krok, f. 13, J. K. 36. — Övr. Stig Ture Holmqvist, f. 06, J. K. 37; fr. 1/11.
Värmlands län.
    Östersysslets: Vik. domare Jerker Carlsson Victor, f. 10, J. K. 33; ranns.12/8. — Karl Sven Martin Torsten Wedleff, f. 05, J. K. 33; 22/8—8/9 (fastighb. 9/9 —23/12). — 1 not. Frans Gösta Johansson, f. 06, J. K. 32; 1/1—30/6. — Erland Fredrik Spens, f. 11, J. K. 36; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Carl Waldemar Nordenfelt, f. 14, J. K. 38; fr. 1/7.
    Mellansysslets: Fastighb. Carl Erik Ameln, f. 10, J. K. 34; 17/3—30/4, 1/7 —15/7. — 1 not. Stig Arvid Holmstedt, f. 07, J. K. 35; 1/1—30/9. — Johan Harry Hågeman, f. 11, J. K. 36; fr. 1/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Oskar Hugo Almqvist, f. 10, J. K. 37; fr.1/7 (1/1). — Holger Reinhardt Bertil Nyström, f. 15, J. K. 38; fr. 1/10 (1/8).
    Södersysslets: Vik. domare Sven-David Holger Sanne, f. 06, J. K. 30; 5/4—4/6. — 1 not. Bror Yngve Mortensson, f. 09, J. K. 34; 1/1—30/11. — Ernst Per Göran Eklund, f. 11, J. K. 38; fr. 1/12 (3/5, 2 not. 1/8). — 2 not. Per Richard Hichens Bergström, f. 13, J. K. 37; 1/1—31/7. — Ruth Signhild Hammer, f. 13, J. K. 38; fr. 1/12.
    Nordmarks: Fastighb. Björn Marcus, f. 07, J. K. 33; 1/1—30/6. — 1 not. Herman Katz, f. 11, J. K. 36. — 2 not. Hans Sverker Magne Thulin, f. 10 J. K. 37. — Övr. Hans Arvid Lidén, f. 16, J. K. 38; fr. 21/11.
    Jösse: Vik. domare Björn Marcus, f. 07, J. K. 33; visst mål 26/1. — Carl Erik Ameln, f. 10, J. K. 34; ägodeln. rättssmtr. 4/7. — Fastighb. Sten Karl Emil Sigurdsson Schreiber, f. 09, J. K. 33; 15/3—14/5, 5/9—4/11. — 1 not. Hilding Jonas Patrik Holmvall, f. 02, J. K. 35; 1/1—30/9. — Leif Arendt Ingemar Hultström, f. 13, J. K. 36; fr. 1/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Ture Johan Birgersson Sandelin, f. 15, J. K. 37; fr. 1/10 (1/1). — Carl-Göran Trolle, f. 12, J. K. 37; fr. 1/7 (1/1).
    Fryksdals: Vik. domare Jerker Carlsson Victor, f. 10, J. K. 33; ägodeln. rättssmtr. 5/8. — 1 not. John Uno Gillis Ehrenroth, f. 06, J. K. 34; 1/1—30/6 — Ernst Allan Lundberg, f. 13, J. K. 35; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Carl Seved Dahlström, f. 04, J. K. 37; fr. 1/7 (1/1). — Johan Axel Kumlin, f. 10, J. K. 37; fr. 1/7 (1/6).
    Älvdals och Nyeds: Vik. domare Sven Johan Mauritz Strömberg, f. 05, J. K. 30; 22/1—12/2. — Fastighb. Runo Fredrik Lundin, f. 10, J. K. 33; 5/9 —4/11. — 1 not. Bengt Olof Israelsson, f. 08, J. K. 35; 1/1—20/9. — William Dickson, f. 11, J. K. 36; fr. 21/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Karl Olof (Ole) Jörgensen, f. 11, J. K. 38; 21/9—12/12 (8/2). — Sven-Göran Odéen, f. 13, J. K. 38; fr. 13/12 (22/8).
Örebro län.
    Östernärkes: Vik. domare Nils Gustaf Olof Fröding, f. 04, J. K. 27; 10/1 —4/3. — S e k r. Arvid Fredrik Ribbing, f. 08, J. K. 32. — 1 not. Hans Adolf Öhman, f. 09, J. K. 35; 1/1—14/3. — Stig Lago Magnus Alarik Wernstedt, f. 11, J. K. 36; fr. 15/3 (2 not. 1/1). — 2 not. Olle Hermansson, f. 11, J. K. 36; 15/3 —31/10 (1/1). — Nils-Olof Frykholm, f. 12, J. K. 38; fr. 1/11 (3/2). — Övr. HansGustaf Vilhelm Grefberg, f. 13, J. K. 38; fr. 1/10.

    Västernärkes: Sekr. Curt Sigvard Carlon, f. 08, J. K. 31. — 1 not. Bertil Claes Gottschalk Geijer, f. 12, J. K. 35; 1/1—28/2. — Sven Olof af Geijerstam, f. 13, J. K. 36; fr. 1/3 (2 not. 1/1). — 2 not. Carl Wilhelm Derkert Ulmgren, f. 11, J. K. 36; fr. 1/3 (1/1). —Övr. Carl Fredrik Thulin, f. 13, J. K. 37; 1/1—15/8.— Hans-Erik Mattsson, f. 14, J. K. 38; fr. 1/8.

 

392 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1938.    Nora: Vik. domare Gustaf Yngve Samuelsson, f. 08, J. K. 30; allm. smtr.11/1—12/1. — Runo Fredrik Lundin, f. 10, J. K. 33; allm. smtr. 31/5—1/6, slutsmtr. 15/6. — Erik Wilhelm Spens, f. 08, J. K. 33; allm. smtr. 30/8—31/8. — Sekr. Åke Verner Lundgren, f. 05, J. K. 31. — 1 not. Jerker Oskar Utterström, f. 08, J. K. 35; 1/1—24/9. — Per Henrik Gustaf Zethelius, f. 13, J. K. 35; fr. 25/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Axel Emanuel Morén, f. 13, J. K. 37; fr. 25/9 (1/1). — Ö v r. Per Gustaf Yelverton Tegner, f. 12, J. K. 38; fr. 7/6.
    Lindes: Vik. domare Tage Carl August Silfverskiöld, f. 09, J. K. 32; allm. smtr. 26/8, ägodeln. rättssmtr. 26/8. — 1 not. Gösta Löfstedt, f. 11, J. K. 34. — 2 not. Göran Fredrik von Wachenfeldt, f. 13, J. K. 37. — Övr. Bo Rydstedt, f. 15, J. K. 38; fr. 1/9.

 

Västmanlands län.
    Västmanlands mellersta: Vik. domare Sven Adolf Aminoff, f. 09, J. K. 34; 1/7—16/7 (Fastighb. 4/3—30/6). — Sigurd Dennemark, f. 11, J. K. 32; 25/10— 20/12. — 1 not. Nils Magnus Oscar Lundvall, f. 08, J. K. 35; 1/1—2/5. — Sven Teodor Holmer, f. 11, J. K. 35; fr. 2/5 (2 not. 1/1). — 2 not. Karl Olov Georg Enhörning, f. 06, J. K. 36; fr. 3/5. — Gunnar Karl Andreas Lagergren, f. 12, J. K. 37; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Erik Paulsson Bergholm, f. 13, J. K. 36; 1/1—14/3. —Karl Anders Hallbjörn Rune, f. 12, J. K. 37. — Sonja Mildred Gunvor James, f. 14, J. K. 38; fr. 1/11.
    Västmanlands västra: Vik. domare Ivar Ahlström, f. 09, J. K. 32; ranns. 5/7. — 1 not. Johan August Axel Treschow, f. 10, J. K. 35; 1/1—31/3. — CarlGustaf Mauritz Asplund, f. 13, J. K. 36; fr. 1/4 (1/1). — 2 not. Göte Roland Kaunitz, f. 11, J. K. 37. — Övr. Åke Sunesson Norrman, f. 12. J. K. 37. — Håkan Olof Lindén, f. 13, J. K. 37; 25/4—31/10.
    Västmanlands östra: Fastighb. Stig Otto Olof Källén, f. 10, J. K. 33; 13/10 —12/12. — 1 not. John Hans Sjöqvist, f. 12, J. K. 35. — 2 not. Istvan Caroly Beörecz, f. 08, J. K. 37. — Övr. Karl Gustav Eriksson, f. 11, J. K. 37.

 

Kopparbergs län.
    Falu: Sekr. Sven Åke Edling, f. 08, J. K. 31. — 1 not. Lars-Gunnar Fernqvist, f. 11, J. K. 35; 1/1—30/6. — Gustaf Fredrik Samuel (Sam) Widmark, f. 13, J. K. 36; fr. 1/1. — 2 not. Per Arvid Henrik Cavalli, f. 09, J. K. 36. — Ragnar Sigfrid Lindholm, f. 10, J. K. 37; fr. 1/7.
    Hedemora: Sekr. Hugo Karl Eije Mossberg, f. 08, J. K. 31; 1/1—30/9. — Carl August Tage Silfverskiöld, f. 09, J. K. 32; fr. 1/10. — 1 not. Sven Persson, f. 10, J. K. 35. — 2 not. Ivar Müller, f. 13, J. K. 36. — Vilhelm Arend Nordin, f. 14, J. K. 38; fr. 1/7 (1/2). — Övr. Per Gustav Magnus Malmer, f. 14, J. K. 38; fr. 13/9.
    Västerbergslags: Vik. domare Sven Olof Anund Nordell, f. 07, J. K. 33; ranns. 7/1. — Carl Erik Ameln, f. 10, J. K. 34; allm. smtr. 7/3. — 1 not. Erik Gustaf Mälstad, f. 12, J. K. 36. — 2 not. Anders Bertil Bergström, f. 11, J. K. 37. — Övr. Sven Erik Ståhl, f. 14, J. K. 38; fr. 19/1.
    Nås och Malungs: 1 not. Per Gustaf Eldin, f. 10, J. K. 35; 1/1—11/11. — Sven Sjöberg, f. 08, J. K. 36; fr. 12/11 (2 not. 1/1). — 2 not. Gösta Bertil Burman, f. 13, J. K. 37. — Sven Erik Sundström, f. 11, J. K. 38; fr. 12/11 (17/10).
    Nedansiljans: Sekr. Olof Åke Thorell, f. 06, J. K. 30. — 1 not. Olof Harald Ernberg, f. 08, J. K. 35; 1/1—10/4. — Tord Lennart Hammarskiöld, f. 12, J. K. 36; fr. 11/4 (2 not. 1/1). — 2 not. Sven Gunnar Thorsell, f. 07, J. K. 37; fr. 11/4 (1/1). — Edith Marie Dinkelspiel, f. 12, J. K. 36; 24/10—29/11.
    Ovansiljans: Sekr. Ivar Henningsson Mankell, f. 06, J. K. 31. — 1 not. Anders Harald Voldemar Körlof, f. 14, J. K. 36 (2 not. 1/10—31/10). — Rikard Valdemar Falk, f. 06, J. K. 37; 1/5—31/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Ruth Signhild Hammer, f. 13, J. K. 38; 1/6—30/9. — Åke Ivan Sigvard Aulin, f. 07, J. K. 38; fr. 4/11.

 

Gävleborgs län.
    Gästriklands östra: Vik. domare Eric Söderlind, f. 06, J. K. 30; allm. smtr. 3/6. — Gustaf Viktor Tryselius, f. 01, J. K. 26; ranns. 12/7. — Fastighb. Stig Anders Daniel Fellenius, f. 07, J. K. 32; 17/10—16/12. — 1 not. Carl-Wilhelm

 

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1938. 393    Sjögren, f. 09, J. K. 36. — 2 not. Kristian Vinslöv Starup, f. 10, J. K. 36. —Ragnar Werner, f. 13, J. K. 37. — Övr. Rolf Edvard Jacque Arfwedson, f. 13, J. K. 38; fr. 1/7.
    Gästriklands västra: Vik. domare Gustaf Viktor Tryselius, f. 01, J. K. 26; ranns. 3/8. — 1 not. Richard Ernst Lorentz Munthe, f. 11, J. K. 36. — 2 not. Arne Hugo, f. 11, J. K. 37. — Övr. Léon Edvard Ståhlberg, f. 14, J. K. 38; fr. 1/6.
    Bollnäs: Fastighb. Hans Fredrik Ringdén, f. 09, J. K. 34; 14/11—13/12. — 1 not. Rolf Lundgren, f. 09, J. K. 36. — 2 not. Björn Dillén, f. 11, J. K. 36. — Sune Gustaf Arthur Engström, f. 08, J. K. 37; fr. 1/7. — Övr. Nils Söderqvist, f. 09, J. K. 38; fr. 1/7.
    Sydöstra Hälsinglands: Vik. domare Erik Sixten Axelsson Leijonhufvud, f. 07, J. K. 32; visst mål 13/11, slutsmtr. — 1 not. Hugo Vilhelm Birger Rothelius, f. 11, J. K. 35; 1/1—1/4. — Nils Herbert Nilsson, f. 11, J. K. 35; fr. 1/4 (2 not. 1/1). — 2 not. Nils Erik Olov Trönnberg, f. 11, J. K. 37; fr. 1/4 (1/1). — Övr. Sven Erik Fredrik Bundsen, f. 13, J. K. 38; fr. 17/10.
    Norra Hälsinglands: Sekr. Erik Sixten Axelsson Leijonhufvud, f. 07, J. K. 32. — 1 not. Nils Anders Eriksson, f. 04, J. K. 34; 1/1—25/9. — Karin Stenhammar, f. 14, J. K. 36; fr. 26/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Bengt Anders Christenson, f. 12, J. K. 37; fr. 26/9 (1/1). — Övr. Carl-Magnus Robach, f. 12, J. K. 38; fr. 3/10.
    Västra Hälsinglands: Sekr. Karl Severin Beth Ljungman, f. 09, J. K. 33; 1/1—31/1. — Sven Olof Anund Nordell, f. 07, J. K. 33; fr. 1/2. — 1 not. Carl Oscar Torsten Måtte Schmidt, f. 09, J. K. 35; 1/1—31/3. — Stig Seth Gustaf Lindström, f. 12, J. K. 35; fr. 1/4. — 2 not. Jan Erik Wedberg, f. 10, J. K. 37. — Per Åke Fredrik Holmberg, f. 10, J. K. 34; fr. 18/8.

 

Västernorrlands län.
    Medelpads västra: Vik. domare Birger Reinhold Höglund, f. 03, J. K. 29; ranns. 20/7. — Sven Adolf Aminoff, f. 09, J. K. 34; ranns. 27/7. — Sekr. Nils Erik Hedfeldt, f. 08, J. K. 31; 1/1—25/8. — Lars Gösta Munck af Rosenschöld, f. 07, J. K. 32; fr. 26/8. — 1 not. Lars Joachim Wallmark, f. 12, J. K. 36. — 2 not. Gunnar Abersten, f. 13, J. K. 36. — Övr. Carl Fredrik Hadding, f. 14, J. K. 37.
    Medelpads östra: Vik. domare Sven Adolf Aminoff, f. 09, J. K. 34; ranns. 28/7. — Gösta Uno Schirén, f. 04, J. K. 27; fr. 26/10. — Sekr. Birger Reinhold Höglund, f. 03, J. K. 29. — 1 not. Torsten Christian Andersson, f. 12, J. K. 35; 1/1—28/8. — Åke Telemak Eliæson, f. 11, J. K. 36; fr. 29/8 (2 not. 1/1). — 2 not. Karl-Erik Kihlberg, f. 09, J. K. 37. — Nils Knut John Sjölund, f. 08, J. K. 37; fr. 29/8 (1/1). — Övr. Wilhelm Paul Meier, f. 13, J. K. 38; fr. 6/9.
    Ångermanlands södra: Sekr. Harry Molén, f. 10, J. K. 31. — 1 not. Sven Gustaf Härdén, f. 11, J. K. 35; 1/1—31/10. — Carl Gustav Andersson, f. 10, J. K. 37; fr. 1/11 (1/1, 2 not. 6/4). — 2 not. Tage Ljunggren, f. 09, J. K. 36; 1/1—5/4. — Arvid Odhner, f. 12, J. K. 37; fr. 1/11. —Övr. Lars Bertil Crona, f. 14, J. K. 38; fr. 1/2. — Olov Schultz, f. 12, J. K. 38; 8/6—30/11.
    Ångermanlands mellersta. Vik. domare Åke Bertil Adolf Martenius, f. 09, J. K. 34; 20/4—3/5. — Kjell Arne Ericsson, f. 09, J. K. 33; 8/5—14/5 (fastighb. 8/3—7/5, 15/5—28/5). — Sven Adolf Aminoff, f. 09, J. K. 34; 23/7—13/8 (fastighb. fr. 17/10). — 1 not. Sten Lennart Ohlsson, f. 11, J. K. 35. — 2 not. Carl RobertSchönmeyr, f. 08, J. K. 37; 1/1—28/2. — Wolrath Larsson, f. 10, J. K. 37; fr. 1/3 (1/1). — Nils Per Gustaf Trönnberg, f. 13, J. K. 38; fr. 1/7 (1/6).
    Ångermanlands västra: Vik. domare Stig Anders Daniel Fellenius, f. 07, J. K. 32; 13/7—20/8. — Sven Adolf Aminoff, f. 09, J. K. 34; 25/8—24/9 (fastighb. 25/9—16/10). — 1 not. Viktor August Oscar Schwartz, f. 12, J. K. 35; 1/1—15/6. — Carl Anders Grufman, f. 10, J. K. 37; fr. 16/6 (2 not. 1/1). — 2 not. Arvid Fredrik Odhner, f. 12, J. K. 37; 16/6—31/10 (1/1). — Gunnar Fredrik Nordin, f. 12, J. K. 37; fr. 1/8. — Gustaf Birger Öhman, f. 11, J. K. 37; fr.1/11. — Övr. Erland von Plomgren, f. 13, J. K. 37; 4/1—26/3.
    Ångermanlands norra: Fastighb. Carl Erik Ameln, f. 10, J. K. 34; fr.

 

394 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1938.16/9. — Se kr. Ivar Ahlström, f. 09, J. K. 32; 1/1—24/2. — Torkel Nordström, f. 10, J. K. 34; fr. 25/2. — 1 not. Lennart Ahlström, f. 11, J. K. 36; 1/1—28/2. — Olle Edelsvärd, f. 10, J. K. 35; 1/3—15/4. — Fredrik Adlercreutz, f. 11, J. K. 36; fr. 18/4. (2 not. 1/1). — 2 not. Birger Larsson, f. 07, J. K. 36. — Birgit Medén, f. 14, J. K. 37; fr. 16/4 (1/1). — Övr. Erik Wiberg, f. 12, J. K. 38; fr. 4/7.

 

Jämtlands län.

 

    Jämtlands östra: Sekr. Michael Inge Carl-Henrik Nordlander, f. 09, J. K. 30; 1/1—30/6. — 1 not. Bo Tryggve Bjerner, f. 11, J. K. 35; 1/1—20/3. — Bengt Åke Asmund Lögdberg, f. 13, J. K. 35; fr. 21/3 (2 not. 1/1). — 2 no t. Tage Ljunggren, f. 09, J. K. 36; fr. 6/4. — Folke Kristian Arkling, f. 14, J. K. 38; fr. 1/7 (2/4). — Övr. Gunnar Ernest Thelén, f. 12, J. K. 36; 1/2—15/1. — Leonard (Lennart) Magnus Wærn, f. 14, J. K. 38; fr. 1/9.
    Jämtlands norra: Sekr. Jarl Fritz Harald Prom, f. 05, J. K. 32. — 1 not. Carl Gustav Berglund, f. 11, J. K. 35; 1/1—30/6. — Bo Hampus Gunnar Wetterström, f. 13, J. K. 36; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Lars Axel Walldén, f. 14, J. K. 36; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Fred William Ouchterlony, f. 09, J. K. 38; fr. 15/7.
    Jämtlands västra: Vik. domare Eric Åke Jansler, f. 10, J. K. 33; ranns. 5/8. — Fastighb. Karl Sven Martin Torsten Wedleff, f. 05, J. K. 33; 17/1— 16/6. — Kjell Arne Ericsson, f. 09, J. K. 33; 26/10—23/12. — 1 not. Jan Erik Oskar Montell, f. 11, J. K. 35; 1/1—31/1. — Börje Halvarsson-Skoglund, f. 11, J. K. 35; 1/2—17/12 (2 not. 1/1). — Bertil Gustaf Verner Wallin, f. 09, J. K. 36; fr. 18/12 (1/1, 2 not. 1/2). — 2 not. Bengt Axel Lindberg, f. 12, J. K. 37; fr. 1/7. — Kurt Vilhelm Holmgren, f. 08, J. K. 38; fr. 18/12 (7/11). — Övr. Seth Schultz, f. 15, J. K. 37; 3/1—31/7.
    Härjedalens: Vik. domare Jarl Fritz Harald H:son Prom, f. 05, J. K. 32; ranns. 2/7. — Sven Olof Anund Nordell, f. 07, J. K. 33; ranns. 5/7. — Gustaf Viktor Tryselius, f. 01, J. K. 26; 10/9—30/9, 6/10—3/12. — Fastighb. Runo Fredrik Lundin, f. 10, J. K. 33; 7/1—6/5. — 1 not. Knut Ragnar Emanuel Ehinger f. 04, J. K. 35; 1/1—11/6. — Ragnar Martin Franzén, f. 11, J. K. 36; fr. 12/6 (2 not. 1/1). — 2 not. Nils Hugo Swensson, f. 10, J. K. 38; fr. 12/6 (1/1). — Dag Gösta Hilding James Ouchterlony, f. 10, J. K. 38; fr. 1/7 (1/6).

 

Göta hovrätt.

 

Östergötlands län.
    Kinda och Ydre: Vik. domare Bo Dag, f. 08, J. K. 32; 1/4—15/5. — 1 not. Rudolf Gunnar Sahlström, f. 07, J. K. 35; 1/1—15/4. — Sten Henrik Theodor Beskow, f. 12, J. K. 36; fr. 16/4 (2 not. 1/1). — 2 not. Per Ivar Karlberg, f. 14, J. K. 37; fr. 16/4 (1/2).
    Mjölby: Fastighb. Gunnar Michelson, f. 08, J. K. 32; 1/1—30/6. — Bo Dag, f. 08, J. K. 32; fr. 1/7. — 1 not. Rolf Reinhold Bystedt, f. 09, J. K. 34; 1/1—15/3. — Axel Gösta Ludvig Ejermark, f. 09, J. K. 36; 16/3—5/8 (2 not. 1/1). — Sture Lennart Gustafsson, f. 12, J. K. 36; fr. 6/8 (2 not. 1/1). — 2 not. Bengt Olov Gunnar Gunnhagen, f. 14, J. K. 36; fr. 1/7. — Karl Alfred Harry Nilsson, f. 12, J. K. 37; fr. 16/3.
    Aska, Dals och Bobergs: Vik. domare Nils Baumgardt, f. 07, J. K. 32; syn 19/8, ägodeln.-rättssmtr. 23/8. — Bengt Sterner, f. 10, J. K. 33; 29/8—12/11. — 1 not. Sven Olof Hydén, f. 12, J. K. 37. — 2 not. Sten Ivar Rune Källenius, f. 12, J. K. 37. — Övr. Torsten Johan Eric Malmström, f. 12, J. K. 38; fr. 18/11.
    Bråbygdens och Finspånga läns: Vik. domare Erik Bendz, f. 09, J. K. 34; ranns. 27/7, 8/8. — Sekr. Gösta Bergström, f. 07, J. K. 31. — 1 not. Evald August Karl Gösta Busch, f. 06, J. K. 35; 1/1—15/10. — Sture Torsten Elvin Lidbrink, f. 13, J. K. 36; fr. 16/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Bertil Karl Edvard Sucksdorff, f. 09, J. K. 37. — Östen Fredrik Gustaf Malmberg, f. 11, J. K. 37; fr. 16/10 (1/1). — Övr. Karl Olof Sture Thorsell, f. 13, J. K. 38; fr. 7/11.
    Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds: Vik. domare Göran Åström, f. 09, J. K. 33; 4/4—14/4. — 1 not. Nils Gustav Alm, f. 11, J. K. 35. — 2 not. Arvid (Arne) Levin, f. 11, J. K. 36.

 

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1938. 395    Linköpings: Vik. domare Göran Åström, f. 09, J. K. 33; 2/3—11/3. — Fastighb. Eric Stangenberg, f. 10, J. K. 33; 11/5—15/6. — 1 not. Karl Bernhard (Bernt) Gustafsson, f. 10, J. K. 35; 1/1—30/6. - Sven Alfred Fredrik Wasteson, f. 11, J. K. 36; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Karl Wilhelm Modigh, f. 14, J. K. 36; fr. 1/7 (1/1). — Torsten Ivan Bergström, f. 10, J. K. 37; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Karl Hjorvard Norén, f. 14, J. K. 38; fr. 5/11.

 

Jönköpings län.
    Tveta, Vista och Mo: Vik. domare Erik Bendz, f. 09, J. K. 34; ranns. 16/8. — 1 not. Nils Wilhelm Graneli, f. 08, J. K. 35. — 2 not. Stefan Wilhelm Otto Stiernstedt, f. 09, J. K. 36. — Karl Erik Elmstedt, f. 12, J. K. 36. — Övr. Bertil Einar Adell, f. 14, J. K. 37. — Anders Frans Ewald Hjortsberg, f. 09, J. K. 38; 1/10—30/11. — Frey Ulf Canutus Björlingsson, f. 13, J. K. 38; fr. 28/12.
    Norra och Södra Vedbo: Vik. domare Erik Bendz, f. 09, J. K. 34; ranns. 1/8. — 1 not. John Sture Hasslow, f. 12, J. K. 37; 1/1—28/2 (2 not. fr. 1/3). — Lennart Ahlström, f. 11, J. K. 36; fr. 1/3. — 2 not. John Allan Hernelius, f. 11, J. K. 37. — Övr. Anders Frans Ewald Hjortsberg, f. 09, J. K. 38; fr. 1/12. Njudungs: Sekr. Carl-Ivar Fritiof Lefwander,f. 08, J. K. 32. — 1 not. Sten Gunnar Warming, f. 07, J. K. 36. — 2 not. Bertil Linge, f. 10, J. K. 36. — Einar Georg Lundborg, f. 07, J. K. 37. — Övr. Erik Gustaf Evert Andersson, f. 11, J. K. 38; fr. 1/11.
    Östbo och Västbo: Sekr. Erik Hugo Westin, f. 06, J. K. 30; 1/1—30/6. — Sven Algot Ruhe, f. 06, J. K. 32; fr. 1/7. — 1 not. Herbert Johansson, f. 01, J. K. 35; 1/1-21/8. — Göran Gottfrid August Lundholm, f. 09, J. K. 36; fr. 21/8 (2 not. 1/1). — 2 not. Erik Rhodin, f. 05, J. K. 34. — Hilbert Jahn, f. 03, J. K. 37; fr. 21/8 (1/1). — Övr. Gösta Elander, f. 12, J. K. 38; fr. 19/12.

 

Kronobergs län.
    Östra Värends: Sekr. Sven Olof Östberg, f. 06, J. K. 29. — 1 not. Sven Blomdahl, f. 09, J. K. 35; 1/1—31/1. — Björn Rune Brynolf Nordqvist, f. 10, J. K. 35; fr. 1/2 (2 not. 1/1). — 2 not. Sven Gunnar Larsson, f. 11, J. K. 37; fr. 2/1 (1/1). — Åke Palm, f. 13, J. K. 37; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Ivar Morting, f. 08, J. K. 37; 1/1—25/2. — Knut Leonard Ahlbom, f. 13, J. K. 38; fr. 1/7.
    Mellersta Värends: Fastighb. Lennart Wetterling, f. 10, J. K. 34; fr. 7/10. — 1 not. August Wilhelm Stoltz, f. 09, J. K. 35; 1/1—15/9. — John Halvard Conrad Natanael Widegren, f. 03, J. K. 36; fr. 16/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Sven Viktor Villner, f. 15, J. K. 38; 16/9—31/10 (3/6 samt fr. 1/11). — Rikard Valdemar Falk, f. 06, J. K. 37; fr. 1/11. — Övr. Hanna Gunvor Ingeborg Nordholm, f. 11, J. K. 37; 1/1-25/4.
    Västra Värends: Fastighb. Bengt Sterner, f. 10, J. K. 33; 13/11—21/12. — 1 not. Kurt Allan Hellstrand, f. 09, J. K. 35; 1/1—31/5. — Harry Arthur Reinhold Tegling, f. 08, J. K. 35; fr. 1/6 (2 not. 1/1). — 2 not. Bertha Laila Fredriksson, f. 11, J. K. 37; fr. 1/6 (1/1). — Thord Sigurd Melin, f. 13, J. K. 38; fr. 1/7 (1/6).
    Sunnerbo: Sekr. Sixten Yngve Söderlund, f. 09, J. K. 32. — 1 not. Ragnar Viktor Adolf Adde, f. 10, J. K. 35; 1/1—20/12. — Karl-Erik Uhlin, f. 13, J. K. 37; fr. 21/12 (2 not. 1/1). — 2 not. Erik Lennart Falk, f. 09, J. K. 38; fr. 21/12 (25/7). — Övr. Gunnar Höijer, f. 13, J. K. 37; 30/3—27/6. — Sven Åke Granlund, f. 12, J. K. 38; fr. 12/12.

 

Kalmar län.
    Tjusts: Fastighb. Bertil Höijer, f. 08, J. K. 32; 5/9—20/11. — 1 not. KarlErik Herngård, f. 09, J. K. 35; 1/1—13/3. — Karl Gustav Linden, f. 09, J. K. 36; fr. 14/3 (2 not. 1/1). — 2 not. Stig Fredrik Frykholm, f. 08, J. K. 37; fr. 14/3 (1/1). — Övr. John Helge Rudström, f. 12, J. K. 37; fr. 2/2. — Ingrid Gerda Elisabet Reinhard, f. Jakobsson, f. 11, J. K. 38; 14/3—31/7.
    Sevede och Tunaläns: 1 not. Paul Fredrik Magnus Leander, f. 09, J. K. 35; 1/1—8/11. — Albert Torngren, f. 11, J. K. 37; fr. 9/11 (2 not. 1/1). — 2 not. Torsten Einar Bjure-Dehlén, f. 03, J. K. 37; fr. 9/11 (1/1).
    Aspelands och Handbörds: Vik. domare Hugo Westin, f. 06, J. K. 30; ägodeln. rättssmtr. 18/7. — 1 not. Sven-Olof Gottfrid Högsell, f. 10, J. K. 36.

 

396 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1938.— 2 not. Magnus Johan Ulrik Koskull, f. 10, J. K. 36. — Övr. Åke Victorin, f. 09, J. K. 38; fr. 1/11.
    Norra Möre och Stranda: Vik. domare Bertil Höijer, f. 08, J. K. 32; 26/2-31/3,19/4—30/4. 13/5—30/5 (fastighb. 26/1—25/2, 1/4--18/4, 1/5—12/5). — Nils Baumgardt, f. 07, J. K. 32; 10/9—22/10, 7/11-17/11 (fastighb. 23/10—6/11, 18/11—23/11, 30/12, 31/12). — 1 not. Sven Hasting Lidman, f. 11, J. K. 35; 1/l—30/4. — Liss-Eric Hugo Björkman, f. 13, J. K. 36; fr. 1/5 (2 not. 1/1). — 2 not. Göran Vile Colleen, f. 09, J. K. 37; fr. 1/5 (1/1). — Övr. Karl Erik Börje Holmgren, f. 10, J. K. 38; 26/4—20/8. — Bror Julius Schultz, f. 14, J. K. 38; fr. 20/9.
    Södra Möre: Vik. domare Karl Bengt Uno Sterner, f. 10, J. K. 33; 1/6, 10/6.  Gunnar Isak August Carlesjö, f. 01, J. K. 25;1 1/6—3/7. — Gunnar Otto Eurenius, f. 05, J. K. 27; 4/7—31/7. — Sekr. Karl Thorsten Paul Berg, f. 08, J. K. 31. — 1 not. Karl Gunnar Månsson, f. 11, J. K. 35; 1/1—2/10. — Gunnar Höijer, f. 13, J. K. 37; fr. 3/10 (2 not. 1/7). — 2 not. Tord Alvin Nordman, f. 09, J. K. 37; fr. 3/10.

    Ölands: Vik. domare Lennart Gustaf Emil Wetterling, f. 10, J. K. 34; 25/9—6/10. — Nils Baumgardt, f. 07, J. K. 32; 24/11—29/12. — 1 not. Giovanni Carlo Francesco Müngersdorf, f. 09, J. K. 35; 1/1—30/9. — Sven Albert Malmgren, f. 08, J. K. 37; fr. 1/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Johan Henrik Brandt, f. 12, J. K. 37; fr. 1/10.

 

Hallands län.
    Hallands södra: Sekr. Ragnar Olof Edvin Grönwall, f. 06, J. K. 31. — 1 not. Axel Ivar Henry Lindqvist, f. 10, J. K. 35; 1/1—14/3. — Harald Richard Grundberg, f. 09, J. K. 36; fr. 15/3 (2 not. 1/1). — 2 not. Carl Gustaf Lidberg, f. 13, J. K. 37. — Carl Pontus Eugéne Svinhufvud, f. 12, J. K. 37; fr. 15/3 (1/1). — Övr. Anna-Lisa Vinberg, f. 08, J. K. 32; 11/1—7/5. — Bertil Tage Seth Manhem, f. 13, J. K. 38; fr. 19/3.
    Hallands mellersta: Sekr. Sven Gösta Ekblom, f. 07, J. K. 31. — 1 not. Otto Gustaf Nordenskjöld, f. 11, J. K. 35;1/1—31/3. — Sven Valdemar Svensson, f. 12. J. K. 36; fr. 1/4 (2 not. 1/1). — 2 n o t. Curt Nils Håkan Malmberg, f. 13, J. K. 35. — Gustaf Thorolfson Hedborg, f. 12, J. K. 38; fr. 1/4 (1/2). — Övr. Torsten Gudmund Eriksson, f. 14, J. K. 38; fr. 19/9.
    Hallands norra: Fastighb. Sven Dahlberg, f. 09, J. K. 33; 22/4—21/6. — Yngve Hellbing, f. 07, J. K. 33; fr. 20/10. — 1 not. Erik Gottfrid Hedlund, f. 11, J. K. 36; 1/1—22/11. — Stig Hjalmar Sjövall, f. 12, J. K. 36; fr. 23/11 (2 not. 1/1). — 2 not. Karl Ludvig Erik Magnus Arne Hallman, f. 13, J. K. 37; fr.1/7, (10/1). — Theodor Carl Oswald Kule Palmstierna, f. 07, J. K. 38; fr. 23/11 (1/6). — Övr. Gösta Sjögren, f. 13, J. K. 37; 7/1-22/6. — Sten Vilhelm Kjellman, f. 10, J. K. 38; fr. 14/11.

 

Göteborgs och Bohus län.
    Askims, Hisings och Sävedals: Bitr. domare Nils Henrik Brodén, f. 03, J. K. 26; 1/1—30/6. — Bernt Vilhelm Lindskog, f. 02, J. K. 26; fr. 1/7. — Sekr. Axel Lindskog, f. 07, J. K. 31. — Magnus Gustaf Hedberg, f. 09, J. K. 33; 25/8 —15/10. — 1 not. Ragnar Fredrik Uddenberg, f. 10, J. K. 34; 1/1—8/1. - Astrid Elin Gertrud Hildebrand, f. 12, J. K. 35; 9/1—12/4 (2 not. 1/1). — Carl-Axel Seth, f. 10, J. K. 36; fr. 13/4 (2 not. 1/1). — 2 not. Carl Adolf Montån, f. 11, J. K. 36. — Abraham Bernhard Levinson, f. 96, J. K. 36; fr. 9/1 (1/1). — Eva Frederique Gunilla Silfversparre, f. 12, J. K. 36; fr. 13/4 (1/1). — Övr. Stig-Åke Lundberg, f. 12, J. K. 37. — Carl Olof Arne Belanner, f. 13, J. K. 37. — Anders Ahlström, f. 12, J. K. 38; fr. 1/2. — Sören Lane, f. 15, J. K. 38; fr. 8/4. — Erik Lennart Falk, f. 09, J. K. 38; 9/5—24/7. - Karl Eric Rune Bergqvist, f. 10, J. K. 38; fr. 4/8. — Mats Sigvard Eriksson, f. 14, J. K. 38; fr. 19/9. — Gösta Edvin Harald Sandström, f. 11, J. K. 38; fr. 3/10. — Curt John Vilhelm Blomkvist, f. 14, J. K. 38; fr. 19/12.
    Inlands: Fastighb. Curt Mellander, f. 06, J. K. 33; 27/2—26/6. — 1 not. Malte Rosén, f. 06, J. K. 36. — 2 not. Torsten Vilhelm Svartengren, f. 02, J. K. 37. — Övr. Wolrath Emil Haij, f. 10, J. K. 37; 7/1—30/6. — Bror Hugo Brissman, f. 13, J. K. 37; fr. 1/7.

 

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1938. 397    Orusts och Tjörns: 1 not. Carl-Axel Sjöberg, f. 06, J. K. 36. — 2 not. Ragnar Sigfrid Lindholm, f. 10, J. K. 37; 1/1—1/7. — Wolrath Emil Haij, f. 10, J. K. 37; fr. 1/7. — Övr. Erik Gustav Holst, f. 13, J. K. 38; fr. 1/7.
    Norrvikens: 1 not. Carl Wilhelm Lindblad, f. 12, J. K. 35. — 2 not. Inga Ann-Christine Ljungberg, f. 10, J. K. 36. - Övr. Arthur Christian Ewert Johansson, f. 08, J. K. 37.
    Sunnervikens: Sekr. Allan Källoff, f. 06, J. K. 31. — 1 no t. Axel Vilhelm Sandberg, f. 11, J. K. 35; 1/1—1/10. — Sten Gösta Birger Hasslehed, f. 09, J. K. 34; fr. 1/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Bo Bertil Fredelius, f. 13, J. K. 37; fr. 1/7 (1/1). — Evald Reinhold Alpman, f. 12, J. K. 38; fr. 1/10 (20/6). —Övr. Åke Åkesson, f. 13, J. K. 38; fr. 19/12.

 

Älvsborgs län.
    Marks: Vik. domare Bertil Höijer, f. 08, J. K. 32; ranns. 13/7. — 1 not. Sven Gustaf Ströberg, f. 11, J. K. 35; 1/1—31/5. — Per Åke Hartvig, f. 09, J. K. 35; fr. 1/6 (2 not. 1/1). — 2 not. Anna-Lisa Vinberg, f. 08, J. K. 32; fr. 1/6. Tor Bertil Steen, f. 08, J. K. 37; fr. 30/8. — Övr. Agne Ewert Ewerbring, f. 12, J. K. 38; fr. 8/11.

    Kinds och Redvägs: Vik. domare Nils Baumgardt, f. 07, J. K. 32; 7/1— —19/2. — Lennart Wetterling, f. 10, J. K. 34; ranns. 8/7. — 1 not. Curt Ragnar Gustaf Högberg, f. 10, J. K. 34. — 2 not. Karl Gustaf Robert Ane Clémentz, f. 09, J. K. 37. — Erik Åke Bäcker, f. 13, J. K. 38; fr. 12/2 (1/2).
    Borås: Vik. domare Sam Åseskog, f. 00, J. K. 26; 25/8—18/10. — John Frostmark, f. 00, J. K. 29; fr. 19/10. — 1 not. Stig Hjalmarsson Lindholm, f. 11, J. K. 35; 1/1—16/3. — Per Helge Jonsson, f. 08, J. K. 35; 17/3—28/11 (2 not. 1/1). — Carl Arne Nilsson, f. 11, J. K. 36; fr. 29/11 (2 not. 17/3). — 2 not. Gustaf Elof Torvald Hellquist, f. 10, J. K. 37; fr. 1/7. — Anders Walter Ousbäck, f. 08, J. K. 38; fr. 1/8.
    Vätlle, Ale och Kullings: Sekr. Sven Åke Bonge, f. 06, J. K. 29; 1/1—30/6. — Erik Gunnar Michelson, f. 08, J. K. 32; fr. 1/7. — 1 not. Bengt Friedrich Arnold, f. 08, J. K. 35; 1/1—30/6. — Torsten Ludvig Jertel, f. 09, J. K. 36; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Karl-Erik Tengroth, f. 13, J. K. 36; fr. 1/7. — Övr. Bertil Davidson, f. 13, J. K. 37. — Lennart Elof Johannes Almén, f. 12, J. K. 38; fr. 1/9.
    Flundre, Väne och Bjärke: Vik. domare Gunnar Carlesjö, f. 01, J. K. 25; 1/1—21/1. — Sekr. Klas Folke August Nilsson, f. 06, J. K. 30. — 1 not. Per Erik Abraham Helleberg, f. 12, J. K. 34; 1/1—16/10. — Erik T:son Uggla, f. 06, J. K. 36; fr. 17/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Lennart af Klintberg, f. 15, J. K. 37; fr. 1/7 (1/1). — Karl Erik Gustafson, f. 13, J. K. 37; fr. 17/10 (18/6).
    Nordals, Sundals och Valbo: Sekr. Erik Gunnar Ljung, f. 07, J. K. 31. — 1 not. Gunnar Rickard Henning Melin, f. 06, J. K. 35; 1/1—16/11. — Axel Ossian Gilbert Larsson, f. 10, J. K. 36; fr. 16/11 (2 not. 1/11). — 2 not. Charles Erik Robert Kaltofen. f. 11, J. K. 37; fr. 16/11. —Övr. Tord Alvin Nordman, f. 09, J. K. 37; 1/1—16/6. — Olov Schultz, f. 12, J. K. 38; fr. 10/12.
    Tössbo och Vedbo: Fastighb. Torsten Ahlgren, f. 07, J. K. 32; 1/3—15/6. — 1 not. Åke Malkolm Paulsson, f. 12, J. K. 35; 1/1—16/9. — Isaac Joel Rosenfeld, f. 07, J. K. 36; fr. 17/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Nils Karlberg, f. 13, J. K. 37; fr. 17/9 (7/3). — Övr. Nils Rune Vilhelm Stenström, f. 10, J. K. 37; 1/1—6/3.

 

Skaraborgs län.
    Vadsbo: Vik. domare Erik Bendz, f. 09, J. K. 34; ranns. 3/8. — Sekr. Björn Gustaf Widegren, f. 09, J. K. 32. — 1 not. Bengt Erik Gustafsson, f. 09, J. K. 34; 1/1—25/4. — Gustaf Lindencrona,f. 12, J. K. 36; fr. 26/4 (2 not. 1/1). — 2 not. Sven Gösta Christian Lagerlöf, f. 11, J. K. 36; fr. 26/4 (1/1). — Per Olof Jansson, f. 12, J. K. 37; fr. 1/7 (1/3). — Övr. Arne Anders Peter Söderström, f. 14, J. K. 38; fr. 1/10.
    Skövde: Sekr. Bo Gunnar Beskow, f. 08, J. K. 32. — 1 not. Stig Erik Cedergren, f. 11, J. K. 35; 1/1—31/7. — Brynte Johan Gustav Lilliehöök, f. 08, J. K. 35; fr. 1/8 (2 not. 1/1). — 2 not. Nils Gustaf Lundberg, f. 14, J. K. 37; fr. 1/8 (1/1). — Övr. Bengt Anders Molinder, f. 13, J. K. 38; fr. 15/8.

 

398 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1938.    Vartofta och Frökinds: Vik. domare Magnus Hedberg, f. 09, J. K. 33; 1/1—30/1. — 1 not. Sven Gunnar Timelius, f. 09, J. K. 35. — 2 not. Gösta Carl Otto Ottosson, f. 10, J. K. 37. — Inge Johan Olof Nilsson, f. 13, J. K. 38; fr. 1/7 (1/6).
    Skånings, Valle och Vilske: Fastighb. Erik Bendz, f. 09, J. K. 34; 20/10—19/12, — 1 not. Ralph Andrew Wærneman, f. 11, J. K. 35. — 2 not. Nils Emil Berglund, f. 12, J. K. 37. — Övr. Bengt Olof Birger Högrell, f. 12, J. K. 36; fr. 1/7.
    Åse, Visle, Barne och Laske: Vik. domare Erik Bendz, f. 09, J. K. 34; ranns. 12/8. — Fastighb. Curt Mellander, f. 06, J. K. 33; 1/1—6/2. — 1 not. Erland Georg Fredrik Conradi, f. 12, J. K. 35; 1/1—31/7. — Carl Arne Nilsson, f. 11, J. K. 36; 1/8—30/9. — Axel Fredrik Adolf Vilhelm Trotzig, f. 11, J. K. 36; fr. 1/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Torsten Vilhelm Svensson, f. 13, J. K. 37; fr. 1/6 (1/1). — Övr. Anna Maria Jansson, f. 11, J. K. 38; fr. 1/10.
    Kinnefjärdings, Kinne och Kållands: Vik. domare Gunnar Lindskog, f. 07, J. K. 33; 21/11—22/12. — 1 not. Gunnar Valdemar Englander, f. 06, J. K. 35; 1/1—15/2. — Carl Olof Svensson, f. 11, J. K. 36; fr. 25/2 (2 not. 1/1). — 2 not. Elis Oskar Johansson, f. 05, J. K. 32; fr. 7/3. — Övr. Karl Erik Gustafson, f. 13, J. K. 37; 1/1—17/6. — Nils Karlberg, f. 13, J. K. 37; 18/1—6/3. — Clas Aksel Håkan Gustavson, f. 13, J. K. 38; fr. 9/7.

 

Hovrätten över Skåne och Blekinge.

 

Blekinge län.
    Östra och Medelsta: Fastighb. Gustaf Ingvar Bladh, f. 07, J. K. 32; fr. 14/12. — Sekr. Ino Bodewall, f. 06, J. K. 31. — 1 not. Curt Gerhard Arnewi, f. 12, J. K. 36. — 2 not. Jöran Fischer, f. 13, J. K. 36. — Carlerik Söderström, f. 13, J. K. 37. — Övr. Bengt Borg, f. 12, J. K. 37; 1/1—14/4. — Sune Erling Paulson, f. 12, J. K. 37; fr. 17/1. — Gösta-Olaus Svengren, f. 12, J. K. 38; fr. 7/11.
    Bräkne och Listers: Vik. domare Jonas Gunnar Wilhelm Ekedahl, f. 01, J. K. 27; 17/11—17/12. — Sekr. Harald Gustaf Adolf Nordholm, f. 03, J. K. 29. — 1 not. Stig Allan Algott, f. 12, J. K. 36. — 2 not. Gunnel Algott, f. Jacobsson, f. 09, J. K. 36; 1/1—28/2. — Maj Fagerlin-Ohlsson, f. 11, J. K. 36; fr. 1/3 (1/1). — Nils Uno Fredrik Rasmuson, f. 14, J. K. 37; fr. 1/7 (10/1). — Kjell Allan Hansson, f. 07, J. K. 38; 24/8—27/9 (28/5 samt. fr. 28/9). —Övr. John Lundwall, f. 11, J. K. 38; fr. 7/10.

 

Kristianstads län.
    Ingelstads och Järrestads: Sekr. Nils Tage Frigell, f. 05, J. K. 29. — 1 not. Gunnar Thorleif Engström, f. 10, J. K. 35. — Kurt Helge Andersson, f. 06, J. K. 35; 1/7—31/7 (1/1). — 2 not. Helmer Arthur Månsby, f. 06, J. K. 36. — Övr. Karl Axel Fredriksson, f. 13, J. K. 38; fr. 1/2. — Anders Erik Yngve Anderberg, f. 11, J. K. 38; fr. 19/11.
    Gärds och Albo: Fastighb. Nils Erik Yngve Linder, f. 09, J. K. 31;1/1— 9/1. — Sekr. Curt Bergström, f. 04, J. K. 28; 1/7—20/9. — Nils Rappe, f. 10, J. K. 34; fr. 21/9. — 1 not. Kaj Åke Ahlm, f. 11, J. K. 35; 1/1—15/10. — Filip Samuel Erlandsson, f. 09, J. K. 38; fr. 16/10 (2 not. 1/1). — 2 n o t. Lars Erik Nordenstedt, f. 14, J. K. 38; fr. 16/10 (1/6). — Övr. Bengt Herman Laurell, f. 14, J. K. 38; fr. 8/12. — Ragnar Anund Svensson, f. 13, J. K. 38; fr. 17/12.
    Villands: Vik. domare Samuel Frithiof Pontén, f. 07, J. K. 32; 1/7— 11/8 (fastighb. 26/4—30/6, 12/8—30/9). — 1 not. Fritz Herman August af Petersens, f. 10, J. K. 35; 1/1—2/5. — Nils Källoff, f. 12, J. K. 36; fr. 3/5 (2 not. 1/1). — 2 not. Johan Harald Ljungh, f. 13, J. K. 37; fr. 3/5 (1/1). — Övr. Sven Anders Arvid Garpinger, f. 10, J. K. 38; fr. 22/12.
    Östra Göinge: Fastighb. Anders Olof Rickard Hegrelius, f. 08, J. K. 32; 1/1—28/2. — 1 not. Nils Johan Nilsson, f. 02, J. K. 35. — 2 not. Erik Gunnar Ivar Hasselhuhn, f. 07, J. K. 37.
    Västra Göinge: Sekr. Nils Karl Arvid Lüzell, f. 07, J. K. 30. — 1 not. Roger Harald Fredrik Erlandsson, f. 11, J. K. 35; 1/1—6/11. — Bengt Hjalmar Andersson, f. 12, J. K. 36; fr. 7/11(2 not. 1/1). — 2 not. Nils Sommar Bruzelius,

 

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1938. 399f. 09, J. K. 37. — Bengt Gustaf Arthur Henrikz, f. 07, J. K. 37; fr. 7/11 (1/1). — Övr. Nils Erik Edgren, f. 12, J. K. 38; fr. 3/2.
    Norra Åsbo: Fastighb. Samuel Frithiof Pontén, f. 07, J. K. 32; 1/1—31/1. — 1 not. Axel Martin Lundqvist, f. 08, J. K. 35; 1/1—31/3. — Arne Oskar Robert Brunnberg, f. 09, J. K. 36; fr. 1/4 (2 not. 1/1). — 2 not. Pehr Sid Börje Ajerstam, f. 11, J. K. 37; fr. 1/4 (1/1). — Övr. Sven Josef Lennart Bramsjö, f. 14, J. K. 37; fr. 11/4.
    Södra Åsbo och Bjäre: Fastighb. Stig Lennart Rosengren, f. 09, J. K. 33; 1/10—31/10, fr. 10/12. — Sekr. Curt Valter Bergström, f. 04, J. K. 28; 1/1  30/6. — 1 not. Nils John Oscar Wiebe, f. 07, J. K. 35; 1/1-30/9. — Fritz-Arnold Hammar, f. 09, J. K. 36; fr. 1/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Nils Åke Lindström, f. 10, J. K. 37; fr. 1/7 (1/1). — Per Ragnar Brundin, f. 12, J. K. 37; fr. 1/10 (12/1). — Övr. Karl Evald Lennart Olsson, f. 15, J. K. 38; fr. 17/12.

 

Malmöhus län.
    Oxie och Skytts: Sekr. Hans Gustaf Fredrik Troil Ramel, f. 03, J. K. 28; 1/1—30/9. — Karl Ludvig Larsson, f. 05, J. K. 29; fr. 1/10. — 1 not. Per Nilsson Stjernquist, f. 12, J. K. 34; 1/1—1/9. — Frank Gustaf Harald Öhman, f. 13, J. K. 35; fr. 2/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Ragnar Ebbe Valdemar Albin, f. 11, J. K. 37; fr. 2/9 (1/1). — Övr. Hans Olof Christner, f. 10, J. K. 37. — Lars Olof Anders Rabenius, f. 14, J. K. 38; 1/2—8/10. — Ruth Signhild Hammer, f. 13, J. K. 38; 1/10—26/11. — Karl Erik Börje Holmgren, f. 10, J. K. 38; fr. 1/10. — Nils Ivar Lennart Vilén, f. 16, J. K. 38; fr. 21/11. — Erik Wolke Holmström, f. 12, J. K. 38; fr. 19/12.
    Torna och Bara: Sekr. Hans Gustaf Andersson, f. 07, J. K. 31. — 1 not. Gösta Carl Otto Centervall, f. 11, J. K. 33; 1/1—31/5. — Karl Emanuel Walberg, f. 12, J. K. 35; fr. 1/6 (2 not. 1/1). — 2 not. Anders Lindstedt, f. 11, J. K. 36. — Johan Emanuel Björling, f. 13, J. K. 36; fr. 1/6 (1/1). — Övr. Sven-Börje Jacobsson, f. 10, J. K. 37. — Allan Enok Persson, f. 13, J. K. 38; fr. 1/6. — Carl Gustaf Arvid Kuylenstierna, f. 12, J. K. 38; fr. 1/11.
    Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads: Sekr. Gustaf Olof Rosenquist, f. 07, J. K. 31. — 1 not. Gustaf Otto Edvard Petrén, f. 12, J. K. 35; 1/1-31/10. — Frans Gösta Fredrik Wilhelm Lundberg, f. 11, J. K. 35; fr. 1/11 (2 not. 1/1). — 2 not. Nils Folke Persson, f. 12, J. K. 37; fr. 1/11. — Övr. Ernst Ragnar Egerlundh, f. 13, J. K. 38; 20/4—1/10. — Tore Strömberg, f. 12, J. K. 37; fr. 17/10.
    Färs: Fastighb. Sven Owe Svensson, f. 07, J. K. 32; 7/3—30/6, fr. 16/12. — 1 not. Folke John Claës Hain, f. 09, J. K. 35; 1/1—31/1. — Erik Petersson, f. 10, J. K. 35; fr. 1/2 (2 not. 1/1). — 2 not. Rudolf Waldemar Åström, f. 12, J. K. 36; fr. 1/2. — Övr. Hans Oscar Kollind, f. 12, J. K. 37.
    Frosta och Eslövs: Vik. domare Anders Olof Rickard Hegrelius, f. 08, J. K. 32; fr. 19/9. — Sekr. Knut Sone William Gripmark, f. 09, J. K. 30. — 1 not. Kjell Gunnar Rosenberg, f. 12, J. K. 34; 1/1—1/4. — Kaj Erland AndersÅberg, f. 12, J. K. 35; 1/4—16/7 (2 not. 1/1). — Gillis Nils Björck, f. 07, J. K. 36; fr. 16/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Martin Torsten Lennart Bengtsson, f. 09, J. K. 37; fr. 1/4 (1/1). — Karl Georg Samuelsson, f. 11. J. K. 37; fr. 16/7 (1/1). — Övr. Gösta Lindholm, f. 10, J. K. 38; fr. 1/3. — Bo Alexander Ljungberg, f. 11, J. K. 38; fr. 8/6. — Richard Claeson, f. 12, J. K. 38; fr. 2/11.
    Rönnebergs, Onsjö och Harjagers: Vik. domare Gustaf Ingvar Bladh, f. 07, J. K. 32; 4/4—31/5. — Anders Olof Rickard Hegrelius, f. 08, J. K. 32; 1/8— 18/9. — S e k r. John August Hans Johansson, f. 06, J. K. 31. — Anders Sommar Bruzelius, f. 11, J. K. 34; 15/8—20/9. — 1 not. Micha Carlo Emanuel Markendag, f. 11, J. K. 35; 1/1—30/6 (sekr. 21/4—31/5). — Carl-Gustaf Borgström, f. 10, J. K. 36; fr. 1/7 (2 not. 1/1, sekr. 1/8—14/8). - 2 not. Ture Birger Bengtsson, f. 01, J. K. 35; 1/1—21/2. — Yngve Ambjörn Assarsson, f. 10, J. K. 36; fr. 21/2. — Nils Harry Fossenius, f. 10, J. K. 37; fr. 1/7. — Olof Bernhard Rosengren, f. 09, J. K. 38; 18/7—17/9 (14/2 samt fr. 18/9). — Övr. Bo Carl Gustaf Lindstén, f. 16, J. K. 38; fr. 27/9.
    Luggude: Sekr. Sven Ove Svensson, f. 07, J. K. 32; 1/1—9/1. — Nils Erik Yngve Linder, f. 09, J. K. 31; fr. 10/1. — 1 not. Knut Folke Andersson, f. 12,

 

400 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1938.J. K. 35; 1/1—31/8. — Carl Walter Åbjörnsson, f. 13, J. K. 37; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Nils Gustaf Cederholm, f. 09, J. K. 37; fr. 1/9 (1/1). — Övr. Elin Hansson, f. Nilsson, f. 05, J. K. 30. — Tore Strömberg, f. 12, J. K. 37; 1/5—15/10. — Kjell Elis Ohlin, f. 11, J. K. 38; fr. 17/12.

 

Hovrätten för Övre Norrland.

 

Västerbottens län.
    Umeå: 1 not. Sune Hadarsson Rissler, f. 10, J. K. 35; 1/1—28/2. — Nils Rutger Ingemar Nyman, f. 11, J. K. 35; fr. 1/3 (2 not. 1/1). — 2 not. Gösta Axel Lindberg, f. 11, J. K. 37; fr. 1/3 (1/1). — Carl-Gustaf Wennberg, f. 13, J. K. 38; fr- 16/9 (9/7).
    Västerbottens södra: Vik. domare Björn Torsten Martin Kjellin, f. 10, J. K. 34; 1/3—15/3. 22/6—23/6. — Arne Gustaf Reinhold Fallenius, f. 10, J. K. 34; 11/7—16/7. — Alf Erik Olsson, f. 05, J. K. 32; ägodeln.rättssmtr. 20/7. — Fastighb .Sune Hadarsson Rissler, f. 10, J. K. 35; fr. 2/11. — 1 not. Torsten Rignell, f. 10, J. K. 36; 1/1—15/3. — Bengt Henrik Wihlborg, f. 12, J. K. 36; fr. 15/3 (2 not. 1/1). — 2 not. Siv Edel Schiöler, f. 13, J. K. 37. — Gunnar Fredrik Nordin, f. 11, J. K. 37; 15/3—1/7. — Rolf Harry Rydqvist, f. 13, J. K. 38; fr. 1/7.
    Västerbottens västra: Vik. domare Magnus Hedberg, f. 09, J. K. 33; 7/2 —6/3. — Sten Karl Emil Sigurdsson Schreiber, f. 09, J. K. 33; 15/5—14/6. — Sekr. Hans Georg Rigas von Euler-Chelpin, f. 08, J. K. 32; 1/1—30/6. — Gunnar von Sydow, f. 11, J. K. 34; fr. 1/7. — 1 not. Axel Gustaf Henrik Ericson, f. 06, J. K. 34; 1/1—1/8. — Rolf Teodor Broström, f. 11, J. K. 36; fr. 1/8 (2 not. 1/1). — 2 not. Sven Uno Janzon, f. 14, J. K. 37; 1/1—31/10. — Karin Grebelius, f. 13, J. K. 38; fr. 8/7 (1/7). — Mats Anders Gerdén, f. 14, J. K. 38; fr. 5/11 (1/10). — Inga-Lisa Hofvander, f. 15, J. K. 38; fr. 16/11.
    Västerbottens mellersta: Vik. domare Björn Torsten Martin Kjellin, f. 10, J. K. 34; 18/8—29/9. — Fastighb. Sven Arvid Dahlberg, f. 09, J. K. 33; 14/2 —13/4. — Axel Ivar Henry Lindqvist, f. 10, J. K. 35; fr. 2/11. — 1 not. Levi Johansson, f. 07, J. K. 36. — 2 not. Ingrid Ester Maria Svensson, f. 11, J. K. 37.
    Västerbottens norra: Sekr. Harald Skogman, f. 08, J. K. 32; 1/1-30/9. — Gustaf Allan Björklund, f. 12, J. K. 34; fr. 1/10. — 1 not. Karl Helge Frithiof Berglund, f. 08, J. K. 35; 1/1—23/9. — Ernst Lennart Valdemar Loostam, f. 09, J. K. 36; fr. 24/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Birgit Eva Maria Ödeen, f. 06, J. K. 34. — Inga-Lisa Hofvander, f. 15, J. K. 38; 24/9—15/11 (7/5). — Per Torsten Colleen, f. 09, J. K. 37; fr. 16/11. — Övr. Gunnar Fredrik Nordin, f. 12, J. K. 37; 15/1— 28/2.

 

Norrbottens län.
    Piteå: Sekr. Sten Gustaf Emil Tobieson, f. 10, J. K. 33. — 1 not. Claes Oskar Wallin, f. 06, J. K. 35. — 2 not. Karl Otto Björn Holm, f. 10, J. K. 36; 1/1—31/1. — Nils Folke Wixell, f. 11, J. K. 37. — Carl Axel Henry Robért, f. 09, J. K. 37; fr. 1/2 (15/1).
    Luleå: Sekr. Bengt Robert Jacobson, f. 09, J. K. 32; 1/1—30/9. — Arne Gustaf Reinhold Fallenius, f. 10, J. K. 34; fr. 1/10. — 1 not. Sven Gunnar Stenborg, f. 11, J. K. 35. — 2 not. Per Axel Gunnar Hansén, f. 13, J. K. 36. — Anders Gustaf Wanhainen, f. 13, J. K. 38; fr. 1/7 (28/5).
    Kalix: 1 not. Lars Olov Henrik Holmström, f. 07, J. K. 36. — 2 not. Karl Torgny Asplund, f. 09, J. K. 37. — Bengt Gunnar Hammarberg, f. 08, J. K. 37.
    Torneå: Fastighb. Magnus Hedberg, f. 09, J. K. 33; 7/3—6/5. — Sekr. Gustaf Allan Björklund, f. 12, J. K. 34; 1/7—30/9. — Björn Torsten Martin Kjellin, f. 10, J. K. 34; fr. 1/10. — 1 not. Gustaf Adolf Trogen, f. 03, J. K. 35; 1/1 —25/9. — Erik George Jonas Wiklander, f. 05, J. K. 36; fr. 26/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Torkel Filipsson Læstadius, f. 14, J. K. 38; fr. 26/9 (1/7).
    Gällivare: 1 not. Eric Axel Nordman, f. 09, J. K. 36. — 2 not. Hans Fjelner, f. 12, J. K. 37.