De nordiska kriminalistföreningarnas årsbok 1938. Annuaire des associations de criminalistes nordiques 1938. Publié par KARL SCHLYTER, OLUF H. KRABBE, HAAKON SUND, VEIL VERKKO. Sthm 1939. XXXII + 354 s. Kr. 6.00.

 

    Ur innehållet: Förhandlingarna vid I. Svenska kriminalistföreningens möte den 14 mars 1938: Förslaget om utbyggande av den villkorliga domen.

 

460 LITTERATURNOTISER.(S. 1—42.) II. Kriminalistföreningens i Finland möte den 9 april 1938: Aktuella strafflagsfrågor i Sverige. Föredrag. (S. 43—59.) Bestämmande av straff vid brottskonkurrens. (S. 59—86.) III. Den norske kriminalistforenings møte den 10. og 11. november 1938: Forvaringsbestemmelsene i straffelovens § 39 a. (S. 87—131.) Om bøtestraff og subsidiær frihetsstraff. (S. 131—166.) IV. Dansk Kriminalistforenings Møde den 16. November 1938: Reform af Anklagemyndigheden? (S. 169—204.) V. Svenska kriminalistföreningens möte den 25 november 1938: Kriminalvård i frihet med särskild hänsyn till eftervård av frigivna. Föredrag. (S. 207—222.) Förslaget till lag om villkorlig frigivning m. m. (S. 222—251.) Delegerademöte i Stockholm den 25 november 1938: Om åvägabringande av större enhetlighet i de nordiska ländernas kriminal- och fångvårdsstatistik. (S. 252—269.) Uppsatser: 1. RAGNAR BERGENDAL, Johan Thyrén och den svenska strafflagsreformen. (S. 270—284.) 2. BRYNOLF HONKASALO, Finlands straffrättspolitik under självständigheten. (S. 285—297.) 3. OLUF H. KRABBE, Dansk Straffelovgivning 1933—1938. (S. 298—307.) 4. JOHS. ANDENÆS, Den norske straffedommers utdannelse. (S. 308—318.) Medlemsförteckningar.
    Nytillträdande medlemmar i Svenska kriminalistföreningen erhålla även årsboken 1938 mot årsavgiften för 1939, 5 kr. (för studerande vid rikets universitet och högskolor 2 kr. 50 öre) jämte porto. Anmälan om inträde adresseras till föreningen, Riddarhuskajen 1, Stockholm, eller göres per tel. 20 89 44 eller 50 48 75.