Suomen Kriminalistiyhdistyksen Vuosikirja 1938. — Kriminalistföreningens i Finland Årsbok 1938. Helsingfors 1939. 127 s. Fmk 30.00.

 

    Kriminalistföreningens i Finland tvåspråkiga årsbok för 1938, nu utkommen, innehåller förhandlingarna vid föreningens årsmöte i Helsingfors den 9 april 1938 (på finska) samt handlingar som hänföra sig till föreningens officiella verksamhet (på finska och svenska), nämligen berättelse över föreningens verksamhet år 1937, förvaltningen av föreningens penningmedel under samma år, årsmötets protokoll samt medlemsförteckning. Därjämte ingå i boken följande svenskspråkiga föredrag hållna under antibrottslighetsdagarna i Vasa den 26 och 27 mars 1938: Om samhällets reaktion mot brottslighet, En medicinsk betraktelse, av professor EERST EHRNROOTH, samt Några synpunkter på den tidigare ungdomsbrottsligheten av skolrådet RICH. MALBMERG.

V. V.

 

 

Retslægeraadets Aars beretning for 1937. København 1939. Hagerup. 434 s.
    Det danska Retslægeraadet, som inrättats genom en lag den 16 april 1935 (se Aarsberetning 1935 s. V—XIII), lyder under Justitsministeriet. Ordförande är professorn i Retslægevidenskab Knud Sand, ledare av universitetets i Köpenhamn rättsmedicinska institut. V. ordf. i den rättsmedicinska avdelningen är professorn vid Jordemoderskolen, Overaccoucheur E. Hauch, och i den rättspsykiatriska avdelningen, efter framlidne prof. Aug. Wimmer, professorn i psykiatri H. Helweg.

 

LITTERATURNOTISER. 461    Årsberättelsen redogör för en utvald samling ärenden vilka ansetts vara av särskilt intresse. Dessa hava refererats med stor fullständighet. De äro samlade under följande rubriker: Tilregnelighed og Farlighed (s. 1). Sterilisation og Kastration (s. 137). Paternitet (s. 210). Fosterfordrivelse (s. 239). Barnemord (s. 263). Venerisk Smitte (s. 271). Vold og Legemsbeskadigelse (s. 273). Manddrab (s. 293). Spirituspaavirkede Motorførere (s. 317). Lægelige Kunstfejl og Forseelser (s. 344). Kvaksalveri (s. 358). Forsikring og Invaliditet (s. 365). Civilretslige Spørgsmaal (s. 382). Forskellige Sager (s. 392).
    Rättsfallen lämna bl. a. en värdefull belysning av praxis i fråga om tilllämpningen av den danska strafflagens starkt individualiserade skyddsåtgärder.

Kjs.