Nya böcker.
ARNHOLM, CARL JACOB. Streiftog i obligasjonsretten. Oslo 1939. Grundt Tanum. 239 s.
DAHL, DAGFINN. Synspunkter i og utenfor Erstatningsretten. Oslo 1939.
Gyldendal. 163 s. Kr. 7.50.

EISEN, ALBERT, & LÖFMARK ,ERNST. Lagen om försäkring för olycksfall i arbete jämte därmed sammanhängande författningar med kommentar. 4:e uppl, Sthm 1939. Norstedt. 267 s. Inb. kr. 6.75.
HERLITZ, NILS. Den offentliga förvaltningens organisation. Förra delen.
Föreläsningar i förvaltningsrätt. II. Sthm 1939. Norstedt. 188 s. Kr. 7.00.

HULT, PHILLIPS. Civilrättsliga spörsmål. Sthm 1939. Norstedt. 85 s.
KNOPH, RAGNAR. Rettslige Standarder. Særlig Grunnlovens § 97. Oslo 1939. 
Grøndahl & Søn. 296 s.
VON KOCH, RAGNAR. Samhällets barnavård. Lagen den 6 juni 1924 om samhällets barnavård och ungdomsskydd jämte andra författningar, som beröra barnavårdsnämndernas verksamhet, med inledning, förklaringar m. m. 3:e uppl. Sthm 1939. Norstedt. 718 s. Inb. kr. 12.50.
KARABBE, OLUF H. Dansk Presseret. Kbhvn 1939. Gad. 143 s.
KRUSE, VINDING. Retskilderne. Kjøbenhavn 1938. Busck. 65 s. — Särtryck ur »Juristen» XX. Aargang Nr. 22.
LINDHAGEN, ARTHUR, & LIND, ERIK. Arvslagen jämte dithörande författningar med förklaringar. 2:a uppl. ombesörjd av ERIK LIND. Sthm 1939.
Norstedt. 251 s. Inb. kr. 8.25.
NORRMÉN, GUSTAF. Illojal konkurrens enligt finsk rätt. Helsingfors 1939. 
Holger Schildt. 65 s. Fmk 25.00.
Retsplejeloven med Bilove m. v. Udgivet og kommenteret av VICTOR Hansen, Stephan Hurwitz, Erwin Munch-Petersen. I. Bind. Retsplejelovens 1.—3. Bog. §§ 1—682. Domsmagten m. m. Fælles Bestemmelser for borgerlige Sager og Straffesager. Den borgerlige Retspleje.
København 1939. Gad. XIX + 921 S.
WIKANDER, HUGO. Lag om befordran med luftfartyg. Med förklaringar ur autentiska källor samt hänvisningar och sakregister. Sthm 1939. Norstedt. 85 s. Kr. 3.00.