500 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.    Samarbetet mellan Nordens domare. Frågan om ett närmare samarbete mellan Nordens domare har på sistone bragts under diskussion. Aktualitet erhöll ämnet genom ett anförande av Den Norske Dommerforeningsordförande, lagmannen Finn Nygaard, vid föreningens sammanträde i Oslo i augusti 1937. Talaren ifrågasatte härvid, huruvida ej de allmänna juristmötena — ej minst på grund av den omfattning de fått — överlevt sig själva, och om de ej borde avlösas av särskilda möten för de olika fackgrupperna av jurister. Flera alternativ kunde här tänkas, särskilda domarmöten i treårsperioder, domarmöten med längre tids mellanrum och domarmöten dagen före de — alltså bibehållna — nordiska juristmötenas början. Under den följande diskussionen restes från flera talare gensagor mot påståendet att de nordiska juristmötena överlevt sig själva samtidigt som tanken på särskilda gruppmöten för domare, helst dagen före juristmötenas början, hälsades med sympati. Föreningsstyrelsen bemyndigades att träda i förhandlingar med styrelserna i de övriga nordiska domarföreningarna för åstadkommande av en ordning med dylika domarmöten.
    I anledning av framställning från Den Norske Dommerforening har styrelsen för Sveriges Domareförbund sedermera i slutet av föregående år förklarat sig gärna vilja medverka till uppgiften att sammanföra de nordiska domarna till gemensamma möten och även givit sin anslutning till tanken att förlägga domarmötena till dagen före juristmötena. Förbundet har uppdragit åt sin styrelse att i ärendet förhandla med styrelserna för domareföreningarna i övriga nordiska länder.

K.H.

 

    Nordisk konferens om gemensam lagstiftning på auktorsrättens område. Efter svenskt initiativ inleddes förra året förhandlingar mellan de nordiska länderna om upptagande av samarbete på auktorsrättens område (se SvJT 1938 s. 524). Dessa förhandlingar hava lett till beslut om ett dylikt nordiskt samarbete, och d. 8 maj innevarande år sammanträdde i Stockholm en konferens, bestående av delegerade från Sverige, Danmark, Finland och Norge, för att påbörja arbetet på en gemensam nordisk lagstiftning om rätt till litterära, musikaliska och konstnärliga verk samt andra därmed besläktade andliga rättigheter.
    Delegerade äro från Sverige presidenten Birger Ekeberg och professorn Gösta Eberstein, från Danmark departementschef Fr. Graae och kontorchef Torben Lund, från Finland presidenten U. J. Castrén och professorn Bertil Sjöström samt från Norge hoiesterettsdommer Edvin Alten och høiesterettsdommer Sigurd Fougner. Konferensens ordförande är presidenten Ekeberg och som dess sekreterare tjänstgör hovrättsassessorn Herman Zetterberg.
    I de första dagarnas förhandlingar deltog även såsom dansk representant højesteretssagfører Hartvig Jacobsen, ordförande i den danska författareföreningen, och under konferensens lopp hava de delegerade tillfälle att rådgöra med ett stort antal företrädare för olika intressen som beröras av utredningen. (Jfr SvJT 1939 s. 510.)

H.Z.

 

    Adertonde nordiska juristmötet. På grund av att Svenska Amerikalinjens ångare Stockholm förstörts av brand, har det, efter vad förhandlingar med rederiet utvisat, blivit omöjligt att fullfölja planen att förlägga

 

NORDISKT OCH INTERNATIONELLT. 501nästa juristmöte till Reykjavik år 1940. Lokalstyrelserna i de skilda länderna ha därför beslutat uppskjuta Islandsresan till år 1941. I planen för adertonde nordiska juristmötet göres i övrigt ingen ändring. Uppgifterna om programmet för mötet och resan i SvJT 1938 s. 416 och 535 ändras därför endast så till vida, som alla tidpunkter förskjutas jämnt ett år framåt i tiden. Provteckning för att utröna anslutningen skall således äga rum under senare hälften av år 1940.