Lagrådsremiss angående spioneri m. m. K. M:t har d. 21 april 1939 till lagrådet remitterat vissa lagförslag innebärande en utvidgning av gällande lagstiftning dels i fråga om spioneribrotten och dels beträffande de straffprocessuella tvångsmedlen. Till grund för lagförslagen har legat en inom justitiedepartementet av lagbyråchefen Ernst Leche upprättad promemoria i ämnet.
    I ett förslag till lag om ändring i 8 kap. SL föreslås, att straffbudet i 21 a § mot insamlande för främmande makts räkning av uppgifter rörande rikets försvar — vilket lagrum för närvarande avser endast svensk man —utvidgas att avse även utlänning. Likaså föreslås att jämväl insamlande för främmande makts räkning av uppgifter angående förhållanden, vilkas meddelande till sådan makt kan skada rikets folkförsörjning, straffbelägges. Vidare har i en ny paragraf, 21 b §, stadgats straff för förberedelse till spioneri, t. ex. bildandet av spioneriorganisationer.
    I ett förslag till lag om särskilda tvångsmedel vid utredning rörande brott som avses i 8 eller 19 kap. SL har bl. a. rätt medgivits åklagar- och polismyndigheterna att under vissa förutsättningar besluta dels om kvarhållande av misstänkt persons post eller telegram i avbidan på prövning av frågan om beslag därå och dels om avlyssnande av misstänkt persons telefonsamtal. Kretsen av de åklagar- och polismyndigheter som skola äga meddela dylika beslut har gjorts ganska snäv och omfattar endast KB, landsfogde, polismästare samt i Stockholm därjämte förste stadsfiskalen och chefen för kriminalavdelningen. Till förebyggande av missbruk har föreslagits att beslut

 

NOTISER. 503om användande av något av de nya tvångsmedlen omedelbart skall meddelas JK, som äger upphäva beslutet. Ifrågavarande lagstiftning föreslås skola ha provisorisk karaktär och till en början gälla allenast till d. 31 mars 1940.

E. L-e.