Förslag till beredskapslagstiftning. Arbetet å en beredskapslagstiftning, avsedd att komma till användning i händelse av krig eller krigsfara, har resulterat i att ett flertal propositioner i detta ämne avlåtits till riksdagen.
    Sålunda har avlämnats ett inom justitiedepartementet utarbetat förslag till allmän förfogandelag (prop. 284), innebärande rätt för K. M:t att förfoga över förnödenheter m. m., som äro av vikt för befolkningen eller produktionen eller annat ändamål av betydelse för det allmänna. I och med denna lags tillkomst skulle 1938 års militära förfogandelag (SFS nr 89) såsom ej längre behövlig upphöra att gälla. I samband med den allmänna förfogandelagstiftningen föreslås vissa ändringar i 1938 års rekvisitionslag (SFS nr 87), 1938 års lag om förfoganderätt för luftskyddets behov (SFS nr 90) och 1934 års häst- och fordonsanskaffningslag (SFS nr 84).
    Efter beredning inom finansdepartementet ha avlåtits förslag till maximiprislag (prop. 289) och valutalag (prop. 290). Det sistnämnda förslaget avser rätt att förfoga över utländska betalningsmedel m. m.
    Inom försvarsdepartementet har upprättats förslag till beredskapsförfogandelag (prop. 291), innefattande rätt för militära myndigheter att i vissa hotande situationer, då rekvisitionslagen ej är tillämplig, rekvirera livsmedel, transportmedel, rum för personal eller hästar m. m. Förslaget innebär en utvidgning i åtskilliga hänseenden av 1938 års lag om skyldighet i vissa fall att i fredstid tillhandahålla förnödenheter m. m. för krigsmaktens behov (SFS nr 88), vilken lag skulle upphävas.
    Vidare ha till riksdagen avlämnats inom socialdepartementet utarbetade förslag till dels lag om skyldighet för kommun att fullgöra vissa av krig m. m. föranledda arbetsuppgifter (prop. 276), varigenom kommunerna åläggas skyldighet att genom särskilda kristidsnämnder handhava uppgifter, som äro erforderliga för att fylla befolkningens eller produktionens behov av viktiga förnödenheter, för att lämpligt utnyttja tillgänglig arbetskraft eller för att tillgodose annat ändamål av betydelse för folkförsörjningen, dels ock lag om sjukhusvård vid krig eller krigsfara (prop. 275), avseende rätt för Kungl. Maj:t att i sådana situationer förfoga över sjukvårdsanstalterna i riket m. m. Inom sistnämnda departement har även upprättats förslag (prop.274) till lag om ändring i vissa delar av 1937 års luftskyddslag (SFS nr 504).
    Slutligen ha till riksdagens prövning överlämnats inom handelsdepartementet utarbetade förslag till dels lag om förbud i vissa fall mot utrikes fraktfart med svenskt fartyg m. m. (prop. 285), åsyftande en reglering av sjötransporterna så att i första rummet för folkförsörjningen erforderliga livsförnödenheter och andra nödvändighetsvaror kunna beredas skeppsrum för import, dels lag om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m. m. (prop. 286), vilket förslag föranletts av intresset att förhindra, att svenskt handelstonnage förvärvas av utlänning eller av vissa bolag, i vilka utländskt inflytande kan göra sig gällande, dels ock lag med vissa vid

 

504 NOTISER.krig tillämpliga bestämmelser om utländsk försäkringsanstalt, som här i riket driver försäkringsrörelse, samt lag med vissa bestämmelser om inländsk försäkringsrörelse vid krig (prop. 287).

G. Dson.