Bertil Meyer avled i sitt hem i Sthm d. 29 mars 1939. Han föddes i Karlshamn 1882, avlade mogenhetsex. i Lund 1904 och jur. kand. ex. där 1908. Efter tingstjänstgöring blev han 1911 amanuens i vattenfallsstyrelsen, vilken befattning han behöll till 1916, samt började samtidigt tjänstgöra vid Sthms rådhusrätt. Han blev där kriminalassessor 1919, civilassessor, numera förste assessor, 1922 och inskrivningsdomare 1933. Han var tillika vice krigsdomare vid Livregementet till häst, Svea artilleriregemente, Svea ingenjörskår och Fälttelegrafkåren.

 

    Carl Henschen avled i sitt hem i Uppsala d. 9 april 1939. Han var född i Uppsala 1862, blev student 1880 och avlade hovrättsex. 1886. År 1889 blev han vice häradshövding. Efter att under många år ha varit amanuens vid Uppsala universitets kansli, blev han 1907 akademikamrerare, vilken tjänst han innehade till 1928. Åren 1907—1912 var han därjämte kamrerare och sekreterare vid Akademiska sjukhuset.

 

    Justitiedepartementet. Med stöd av K. M:ts bemyndigande 28 okt. 1939 har chefen för justitiedepartementet 29 april 1939 utsett följande personer att på kallelse av ordföranden deltaga i överläggningar med de inom departementet tillkallade sakkunniga för utredning om revision av gällande författningar om rätt till litterära och musikaliska verk m. m., nämligen verkställande direktören i Aktiebolaget Radiotjänst fil. lic. Carl Anders Dymling, juridiske rådgivaren åt Skandinaviska Grammophon Aktiebolaget m. fl. företag advokaten Harald Flodin, ordföranden i Svenska musikerförbundet direktören C. G. Lemon, ordföranden i Svenska Bokförläggareföreningen f. d. hovrättsrådet Trygve Liljestrand, sekreteraren i Akademien för de fria konsterna vice-professorn Erik Lindberg och ordföranden i styrelsen för Aktiebolaget Svensk Filmindustri revisionssekreteraren Gösta Siljeström (jfr SvJT 1939 s. 110 och 301).
    K. M:t har 5 maj 1939 förordnat revisionssekreteraren Tore Strandberg att inför lagrådet föredraga vissa i rättegångsreformen ingående frågor såsom en förberedelse till lagrådets granskning av processlagberedningens förslag till rättegångsbalk.

 

    Socialdepartementet. Chefen för socialdepartementet har 5 april 1939, med stöd av K. M:ts bemyndigande 24 mars 1939, tillkallat expeditionschefen i departementet Åke Natt och Dag, ordf., jämte ytterligare sju personer att såsom sakkunniga verkställa utredning rörande lagstiftning om tjänsteplikt och framlägga därav föranledda förslag. Samtidigt har departementschefen uppdragit åt e. fiskalen i Svea hovrätt E. Hedfeldt att vara de sakkunnigas sekreterare.

 

    Justitiekanslersämbetet. K. M:t har 28 april 1939 — jämte det justitiekanslern O. Alsén beviljats ledighet under maj 1939 för handläggning av vissa ärenden — förordnat byråchefen hos justitiekanslersämbetet Sten Fallenius och byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet Ernst Leche att uppehålla ämbetet, den förre 1—14 maj och den senare 15—31 maj.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    12 maj 1939 till hovrättsråd i hovrätten för Övre Norrland fr. o. m. 1 juli 1939 utnämnt t. f. byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet, assessorn i Svea hovrätt Gösta Walin;

 

PERSONALNOTISER. 511    s. d. till assessor i Göta hovrätt förordnat adj. ledamoten i samma hovrätt Gösta Källblad;
    19 maj 1939 beviljat hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Emil Schartau avsked fr. o. m. 5 juni 1939.