Vattendomstolarna. K. M:t har 12 maj 1939 förordnat extra fiskalen i Svea hovrätt Nils Berggren att fortfarande under tiden 1 juli—30 sept. 1939 vara vattenrättssekreterare vid Norrbygdens vattendomstol.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har 19 maj 1939 beviljat häradshövdingen i Södersysslets domsaga Herman Wistrand avsked fr. o. m. 7 juni 1939.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    13 april 1939 till borgmästare i Borås utnämnt rådmannen därstädes Carl-Axel Skoog;
    21 april 1939 medgivit anstånd till 1 sept. 1939 med återbesättande av borgmästarämbetet i Lund (utredning igångsatt ang. omorganisation av magistraten och rådhusrätten);
    28 april 1939 förordnat om införande fr. o. m. 1 maj 1939 av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden beträffande Östersunds stad. (Motsvarande förordnanden hava tidigare meddelats beträffande Västerås, Eskilstuna och Malmö. I fråga om Stockholms stad gäller realaktsystem.)
    Till förste rådman i Karlstad har 15 dec. 1938 valts stadsnotarien där Rolf Mæchel.
    Till rådman i Borås (nyinrättad tjänst) har 9 mars 1939 valts sekreteraren i Sunnervikens domsaga Allan Källoff.

 

    För studier av rättegångsväsendet i Danmark och Norge har K. M:t 21 april 1939 tillerkänt följande personer resestipendier att begagnas under förra halvåret 1939 (jfr SvJT 1938 s. 540), nämligen: revisionssekreterarna H. F. Knagenhielm Karlsson, T. Gislander och E. Grundén, assessorn i hovrätten för Övre Norrland H. Henkow samt häradshövdingarna i Falu domsaga W. Killander, i Hedemora domsaga I. Wieslander, i Skånings, Valle och Vilske domsaga P. G. Lindström och i Luleå domsaga H. Fagerström.

 

LAGRÅDET

 

har nedannämnda dagar år 1939 avgivit utlåtande över följande lagförslag.
Febr. 16 Förslag till lag om arbetstiden i detaljhandel och viss annan rörelse (arbetstidslag för detaljhandeln) m. m. Föredragande: chefen för rättsavdelningen i soc.dep. Sven Björkholm.
» 22 Förslag till lag om förbud mot arbetstagares avskedande i anledning av äktenskaps ingående, havandeskap eller barnsbörd m. m. Föredragande: hovrättsrådet Enar Eckerberg. (Soc.dep.)
» 28 Förslag till lag om vissa ändringar i skogsvårdslagen d. 15 juni 1923 m. m. Föredragande: hovrättsrådet Bertil Fallenius. (Jordbr.dep.)
» 28 Förslag till förordning om ändrad lydelse av § 11 förordningen d. 11 juni 1918 ang. en särskild för fiskare avsedd försäkring mot skada till följd av olycksfall. Föredragande: chefen för rättsavdelningen i soc.dep. Sven Björkholm.
Mars 3 Förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 16 maj 1930 om vissa inskränkningar betr. tiden för förläggande av bageri- och konditoriarbete. Föredragande: chefen för rättsavdelningen i soc.dep. Sven Björkholm.
» 8 Förslag till lag om ändrad lydelse av 8 kap. 3 § rättegångsbalken m. m. (hovrätt i Göteborg). Föredragande: lagbyråchefen Ernst Leche.
» 9 Förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 30 juni 1916 ang. ansvarighet för skada i följd av auto mobiltrafik

 

512 LAGRÅDET.m. m. (jfr SvJT 1937 s. 442). Föredragande: revisionssekreteraren Olof Thulin.
Mars 9 Förslag till lag om upphävande av i 1 § andra stycket lagen d. 7 juni 1934 om straff för vissa brott vid förande av motorfordon (avser upphävande av undantaget betr. lättviktsmotorcyklar). Föredragande: hovrättsrådet Christer Gemzell.
» 9 Förslag till lag om upphävande av 128 § strafflagen för krigsmakten. Föredragande: chefen för rättsavdelningen i soc.dep. Sven Björkholm.
» 9 Förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 14 juni 1907 om nyttjanderätt till fast egendom m. m. (hyreslagstiftning, jfr SvJT 1938 s. 616). Föredragande: t. f. lagbyråchefen Gösta Walin.
» 30 Förslag till lantarbetstidslag. Föredragande: e. hovrättsfiskalen Erik Hedfeldt. (Soc.dep.)
» 31 Förslag till lag om enskilda vägar. Föredragande: hovrättsrådet Gösta Quensel. (Komm.dep.)
April 20 Förslag till lag om sjukhusvård vid krig eller krigsfara. Föredragande: chefen för rättsavdelningen i soc.dep. Sven Björkholm.
»20 Förslag till lag om ändring i vissa delar av luftskyddslagen d. 11 juni 1937. Föredragande: chefen för rättsavdelningen i soc.dep. Sven Björkholm.
» 21 Förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 4 juni 1937 ang. rätt för Konungen att i vissa fall meddela särskilda bestämmelser om bankaktiebolags kassareserv. Föredragande: hovrättsassessorn Hjalmar Nordfelt. (Fin.dep.)
Maj 2 Förslag till lag om förfogande över utländska betalningsmedel m. m. under utomordentliga, av krig föranledda förhållanden (v alutalag). Föredragande: häradshövdingen F. Rudewall. (Fin. dep.)
» 3 Förslag till lag med vissa vid krig tillämpliga bestämmelser om utländsk försäkringsanstalt, som här i riket driver försäkringsrörelse, samt lag med vissa bestämmelser om inländsk försäkringsrörelse vid krig. Föredragande: hovrättsassessorn S. Hammarskiöld. (Hand.dep.)
» 4 Förslag till allmän förfogandelag, samt lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 31 mars 1938 om förfoganderätt för luftskyddets behov (jfr SvJT 1939 s. 503). Föredragande: revisionssekreteraren Olof Thulin.
» 4 Förslag till lag om fastställande av högsta pris å vissa förnödenheter (maximiprislag). Föredragande: revisionssekreteraren Olof Thulin.
» 4 Förslag till lag om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m. m. Föredragande: hovrättsassessorn Gunnar Danielson.
» 4 Förslag till lag om förbud i vissa fall mot utrikes fraktfart med svenskt fartyg m. m. Föredragande: hovrättsassessorn Gunar Danielson.
» 4 Förslag till lag om förfogande i vissa fall över egendom för krigsmaktens beredskap (beredska psförfogandelag). Föredragande: hovrättsrådet Thomas Munck af Rosenschöld. (Försvarsdep.)
» 12 Förslag till lag om särskilda rättsmedel m. m. (resning, jfr SvJT 1939 s. 501). Föredragande: revisionssekreteraren Tore Strandberg.
» 17 Förslag till lag om ändring i 8 kap. strafflagen m. m. (spioneri, jfr SvJT 1939 s. 502). Föredragande: lagbyråchefen Ernst Leche.