SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1938.1

 

Upprättad av Docenten IVAR AGGE.

ALLMÄN OCH BLANDAD JURIDIK M. M.

 

Engholm, A. H. Rättslös. Hur lågt står det svenska rättsväsendet? Vad är ämbetsmannaeden värd? Sthm. Skandia. 272 s. Kr. 6.50.
Festskrift tillägnad Olof Kinberg på 65-årsdagen 23. 9. 1938 av vänner och lärjungar. Sthm. Berglins tryckeri. 366 s. Kr. 20.00. (SvJT 1938 s. 670.)
Fogdevälde och luftkontroll. Några bilder från det svenska rättsväsendet. Sthm. Skandia. 23 s. Kr. 0.50.
Ingelson, Allan. »Officiellt» — domstolar, departement och verk. Sthm. Natur & Kultur. 369 s. Kr. 8.00.
Justitiekanslersämbetets utredning rörande vissa åtgärder vid förvaltningen av P. Unmans och G. Unmans egendom under deras omyndighet. 1, 2. Sthm. Nordiska Bokh. 79, 270 s. Kr. 0.50, 1.50.
Lundstedl, Vilhelm. Saklighet eller inpiskning? Domen mot Torsten Kreuger inför riksdagen och justitieministern. 3 uppl., innehållande ytterligare: Justitieministern och parlamentarismen. Sanningskravet bryter igenom. Domen lagligen en nullitet. Upps. Norblads bokh. 133 s. Kr. 2.00.

 

RÄTTSHISTORIA OCH ROMERSKRÄTT.

 

Almquist, Jan Eric. Den moderna romanistikens betydelse för studiet av romersk rätt. En översikt. 2. genomsedda och tillök. uppl. Lund. Gleerup. 38 s. Kr. 1.75.
Almquist, Jan Eric. Tidelagsbrottet. En straffrättshistorisk studie. 2. omarb. uppl. Lund. Gleerup. 57 s. Kr. 2.75.

 

1 Förteckningen åsyftar icke fullständighet. Förutom arbeten av mindre betydelse hava uteslutits lagförslag och betänkanden, ämbetsberättelser o. dyl. (för dessa, se Årsbibliografi över Sveriges off. publ. utg. av Riksdagsbiblioteket) ävensom icke kommenterade lageditioner, tidskrifter och tidskriftsuppsatser. 

SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1938. 565Arboga stads tänkebok. Utg. av ERIK NOREEN och TORSTEN WENNSTRÖM. Sthm. H. 3. s. 161—320. Kr. 6.00. — Samlingen utg. av Svenska fornskriftsällskapet. H. 180.
Olivecrona, Karl. The acquisition of possession in Roman law. Lund. Gleerup. 29 s. Kr. 1.00. — Lunds universitets årsskrift. Avd. 1. Bd 34: 6. (SvJT 1939 s. 225.)
Stockholms stadsböcker från äldre tid. Utg. av K. samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia. Sthm. Utg. Ser. 2. Tänkeböcker. Stockholms stads tänkeböcker. Ny följd. 2. 1549—1553. Utg. genom JOH AX. ALMQUIST. 290 s. Kr. 10.00.
Sveriges ridderskaps och adels riksdagsprotokoll från och med år 1719. 21. (1760—1762): 2. Sthm. Norstedt. 431, 104 s. Kr. 17.00.
Uppländska domböcker utg. av K. humanistiska vetenskapssamfundet i Uppsala. 4. Lagläsaren PER LARSSONS dombok 1638 jämte inledning, förklaringar och registerutg. genom NILS EDLING. Upps. Almqvist & Wiksell. 190 s. Kr. 7.00. (SvJT 1938 s. 487.)

 

 

PRIVATRÄTT.

 

Bennich, Lars. Bilansvarighetslagen. Sthm. Utg. 42 s. Kr. 2.00. — Försäkringsjuridiska föreningens publikationer. 2. (SvJT 1938 s. 384.)
Dahlberg, Knut. Om illojal konkurrens och dess bekämpande. Ur: Hyllningsskrift för Bertil Almgren. Sthm & Upps. Almqvist & Wiksell. S. 421—437.
Ernberg, Albert. Expropriationsskada å återstod av fastighet. En studie i svensk expropriationsrätt. Lund. Gleerup. 169 s. Kr. 6.00.
Försäkringsrättsliga spörsmål behandlade av CARL W. KUYLENSTIERNA, HJALMAR KARLGREN, EJNAR HÖRSTADIUS, HARRY ENELL, EBBE JACOBSSON, YNGVE HÄCKNER Sthm. Utg. 132 s. Kr. 5.00. — Försäkringsjuridiska föreningens publikationer. 1. (SvJT 1939 s. 260.)
Hedlund, Gunnar. Till frågan om rättshandlingsservituten och tvångsservituten. Tillika ett bidrag till gränsdragningen mellan servituten och äganderätten. Akad. avh. Upps.
Almqvist & Wiksell. 207 s. Kr. 6.00. (SvJT 1938 s. 581.)
Koch, G. H. von & Rooth, Henry. Allmänna arvsfonden. En orientering. Sthm. Nordiska Bokh. 57 s. Kr. 1.00.
Lagen om skuldebrev jämte dithörande författningar kommenterade av E. MARKS VON WÜRTEM-BERG och F. STERZEL. Sthm. Norstedt. 204 s. Kr. 7.50. (SvJT 1939 s. 165.)
Löfving, Birger & Carlsson, Viktor. Lagstiftningen om barn utom äktenskap m. m. Handbok för barnavårdsnämnder och barnavårdsmän m. fl. Sthm. Norstedt. 380 s. Kr. 6.25. (SvJT 1938 s. 490.)
Malmström, Åke. Successionsrättsliga studier. Upps. Lundequistska bokh. 281 s. Kr. 9.00. — Uppsala universitets årsskrift 1938: 3.
Schmidt, Folke. Om ägareförbehåll och avbetalningsköp. Akad. avh. Upps. Almqvist & Wiksell. 262 s. Kr. 8.00.
Sjölagen jämte viktigare författningar rörande sjöfarten utg. av I. AFZELIUS. Suppl. till 13 uppl. ombesörjt av HUGO WIKANDER. Sthm. Norstedt. 326 s. Kr. 7.50.
(Sjölagen) Tillägg till 3. uppl. av sjölagen och sjömanslagen av HILJDING & RIPE Sthm. Nautiska förlaget. 83 s. Kr. 2.00.
Till frågan om 50 % förhöjning av expropriationsersättning vid expropriation för starkströmsledning. Tvenne nya prejudikat. Sthm. Fritzes. 12 s. Kr. 1.00. — Svenska vattenkraftföreningens publikationer. 312.
Wilhelmsson, Erik & Linnell, Titus. Detaljhandelns rättsfrågor. Sthm. Lindfors. 177 s. Kr. 16.50. — Detaljhandelns bok. 4: 1.

 

PROCESSRÄTT.

 

Engströmer, Thore. Om reformatio in pejus i brottmål. 2. Upps. Lundequistska bokh. 18 s. Kr. 0.50. — Uppsala universitets årsskrift. 1938: 1.
Hassler, Åke. Svensk exekutionsrätt. H.
1: Inledning. Utsökning i allmänhet. Sthm. Nordiska bokh. 203 s. Kr. 7.00. (SvJT 1938 s. 382.)
Schalling, Gerd. Den fria rättshjälpen i Sverige. Sthm. Linkoln Bloms boktr. 42 s.

 

566 IVAR AGGE.STATS- OCH FÖRVALTNINGSRÄTT (INKL. FINANSRÄTT).

 

Almgren, Sven. Översikt över den svenska maltdrycksbeskattningen. Ur: Hyllningsskrift till Bertil Almgren. Sthm & Upps. Almqvist & Wiksell. S. 57—70.
Boëthius, Gösta. Aktiebolagens beskattning. Den föreslagna reformen och dess ekonomiska konsekvenser. Upps. & Sthm. Almqvist & Wiksell. 24 s. Kr. 2.00.
Boëthius, Gösta. Våra skatter 1938. Upps. & Sthm. Geber. (1) Handbok i självdeklaration och besvärsförfarande.175 s. Kr. 4.75. (2) Kommentar till skatteförfattningarna och Sveriges överenskommelse med främmande makter till undvikande av dubbelbeskattning. 196 s. Kr. 6.00. (3) Författningssamling. 333 s. Kr. 12.00.
Boëthius, Gösta. Supplement till våra skatter 1938. (De nya skatteförfattningarna gällande fr. o. m. 1939.) Upps. & Sthm. Geber. 67, 52 s. Kr. 2.50, 2.00.
Boëthius, Gösta. Jordbrukarens skattebok 1938. Handledning i självdeklaration och besvärsförfarande. Upps. & Sthm. Almqvist & Wiksell. 114 s. Kr. 2.25.
Fahlbeck, Erik. Förvaltningsrättsliga studier. Sthm. Hæggström. 272 s. Kr. 4.50.
Klinthe, Paul Johan. Ålandsdelegationen och dess verksamhet. Med en exkurs över landskapet Ålands statsrättsliga ställning. Akad. avh. (Upps.) Ekenäs. Utg. 235 s. Kr. 12.50.
Kommunalskattelagen, förordningar om statlig inkomst- och förmögenhetsskatt samt övriga skatteförfattningar. Utg. av ADOLF LUNDEVALL Sthm. Norstedt. 412 s. Kr. 4.50. (SvJT 1939 s. 456.)
Lagen om folkpensionering och andra författningar med kommentar av T. ASKELÖF och IVAR STRAHL Sthm. Norstedt. 321 s. Kr. 5.75. (SvJT 1939 s. 457.)
Melander, C. G. Förvaltningsrättsliga uppsatser. Sthm. Hæggström. 58 s. Kr. 1.00.
— —. Nyare åsikter om lagtima vaderiksdags rättsliga natur. Sthm. Hæggström. 57 s. Kr. 1.00. (SvJT 1938 s. 624.)
Melander, C. G. Regementsorgan och riksdagsarbete. Akad. avh. (Upps.) Sthm. Hæggström. 172 s. Kr. 3.00. (SvJT 1938 s. 624.)
Molin, A. Svensk arbetslagstiftning. 3. uppl. Sthm. Norstedt. 459 s. Kr. 4.00.
Sjöarbetstidslagen med anmärkningar utg. av GUNNAR BÖÖS. Sthm. Norstedt. 57 s. Kr. 3.00.
Sveriges grundlagar med därtill hörande författningar och konstitutionell sedvanerätt samt vissa internationella överenskommelser m.m. Utg. med anm. av C. A. REUTERSKIÖLD. D. 3. 2. översedda uppl. jämte ett inledande tillägg till första delens 2. uppl. Upps. & Sthm. Almqvist & Wiksell. 277 s. Kr. 12.00.
Sveriges kommunallagar jämte andra den kommunala förvaltningen berörande lagar. Utg. av PER EDVIN SKÖLD och AL VANNER 17—22. tusendet. Sthm. Tiden. 256 s. Kr. 2.25. — Tidens medborgarhandböcker. 2.
Wennerberg, Klas. K. Maj:ts och ständernas utgiftsinitiativ 180966. Akad. avh. Gbg. Wettergren & Kerber. 295 s. Kr. 6.00.

Wetterberg, Gunnar. Handbok i kyrkolagfarenhet. 4. uppl. Lund. Håkan Ohlsson. 1351 s. Kr. 20.00.

 

INTERNATIONELL RÄTT.

 

Gihl, Torsten. Internationell lagstiftning. Förändringar i internationell rätt och i internationella rättslägen.Upps. Lundequistska bokh. 158 s. Kr. 4.50. — Skrifter utg. av Svenska institutet för internationell rätt vid universitetet i Uppsala. (Harry Ax:son Iohnson-institutet.) (Publications de l'Institut suédois de droit international.) (SvJT 1939 s. 351.)
Malmström, Åke. Det s. k. kvalifikationsproblemet inom internationell privaträtt. En principundersökning. Upps. Lundequistska bokh. 53 s. Kr. 1.75. — Uppsala universitets årsskrift. 1938: 5.
Nationernas förbunds församlings adertonde ordinarie möte i Genève 1937 m. m. Sthm. Fritze. 196 s. Kr. 2.00. — Aktstycken utg. av K. utrikesdepartementet.